Προκήρυξη Προγράμματος

Σύνοψη:
Το παρόν αποτελεί το κείμενο της Προκήρυξης του 6ου κύκλου του Προγράμματος egg – enter•grow•go, καλύπτοντας το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Προοίμιο

Το πρόγραμμα με τον τίτλο egg – enter•grow•go (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (εφεξής το Corallia).

Η Eurobank (www.eurobank.gr) έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη που αποσκοπεί στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Το Corallia (www.corallia.org) επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας που έχει αναπτύξει και των κέντρων καινοτομίας που λειτουργεί για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Το Πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτό, το οποίο (σύμφωνο συμμετοχής) θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση grow του Προγράμματος. Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία αξιολόγησης) για την ένταξη στη φάση grow του Προγράμματος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κατά τα ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Eurobank και το Corallia έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος egg – enter•grow•go, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του Προγράμματος, ακόμη δε και να ματαιώσουν αυτό για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντομεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική προς τούτο ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Eurobank και του Corallia απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

1. Πλαίσιο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα egg – enter•grow•go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς και διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε πράξη.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα egg – enter•grow•go αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), παρέχοντας για ένα έτος, όσο και η συνολική διάρκεια της φάσης grow (βλ. κατωτέρω στο παρόν άρθρο), μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, προς ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του (φάση enter, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 8 κατωτέρω) και αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του όρου (φάση grow, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω). Η φάση go (βλ. αμέσως κατωτέρω) έπεται της τυπικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος και αποτελεί στην ουσία το επιστέγασμά του. Ειδικότερα:

 • enter (η διαγωνιστική φάση ένταξης): Στο egg – enter•grow•go μπορούν να συμμετέχουν άτομα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη (βλ. ιδίως άρθρο 9 κατωτέρω), συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο σε ολιγοσέλιδο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων, διαχείριση επενδύσεων σποράς (seed-capital financing) και με επιχειρηματική αντίληψη και κατανόηση περί νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups). Οι επιχειρηματικές ομάδες, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση grow.
 • grow (η φάση μετατροπής της «ιδέας» σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομάδες, αρχικώς, θα υποστηριχτούν συμβουλευτικά, προκειμένου να συστήσουν εταιρεία-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους (αν δεν το έχουν ήδη πράξει), ενώ παράλληλα θα απολαμβάνουν μια σειρά ενεργειών προετοιμασίας για την περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την καλύτερη προετοιμασία / συμπλήρωσή τους με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος, να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας / επιχείρησής τους αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το Πρόγραμμα (βλ. ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω), να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος» και να βιώσουν την εμπειρία του «επιχειρείν» επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Σε περίπτωση μη σύστασης/ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι προκριθείσες στη φάση grow επιχειρηματικές ομάδες θα μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και να απολαμβάνουν τις παροχές του με τη ρητή εξαίρεση των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 2.
 • go (η φάση του επιχειρηματικού άλματος): Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιδίωξη όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη φάση grow να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους άλμα: να προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων ή/και να προσχωρήσουν σε πιο ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (π.χ. clusters) ως μέλη. Σημειώνεται ειδικότερα ότι στην προσπάθειά τους αυτή οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις των κλάδων (1) Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών - (FinTech), (2) Τεχνολογιών και Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και εφαρμογών Υγείας-Βιοπληροφορικής-Βιοτεχνολογίας, Διαδικτύου των Πάντων–ΙοΤ κ.α.) και (3) Καινοτόμων Εφαρμογών Τουρισμού-Φιλοξενίας-Εστίασης θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν περαιτέρω με τους διοργανωτές του Προγράμματος, Eurobank και Corallia, καθώς και με θεσμικούς φορείς / συνεργάτες του Προγράμματος.

2. Παροχές του Προγράμματος

Οι κύριες παροχές του Προγράμματος egg – enter•grow•go προς τους διακριθέντες στη διαγωνιστική φάση, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια εκκόλαψης εντός του Προγράμματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στόχος είναι να δοθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου στο πρώτο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις υπόλοιπες παροχές του Προγράμματος και ιδιαίτερα όσες απαιτούν φυσική παρουσία. Ενδεικτικά, οι εταιρείες του Προγράμματος θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις, πρόσβαση σε ή δυνατότητες για:
 1. Μικροχρηματοδότηση (Microfinancing) μέσω στρατηγικής συνεργασίας του Προγράμματος egg – enter•grow•go με την Αction Finance Initiative (AFI) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI. Μέσω της συνεργασίας παρέχεται η δυνατότητα μικροχρηματοδότησης των εταιρειών του Προγράμματος προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες να λάβουν ένα αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης για να αναπτύξουν την ιδέα τους.
 2. Προνομιακή χρηματοδότηση από τη Eurobank μέσω παροχής κεφαλαίων κίνησης, (δανειοδότηση μικρής διάρκειας), που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας, καθώς και μακροπρόθεσμων δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
 3. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις επιχειρηματικές ομάδες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) στην ημεδαπή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους ΚΕΣ με την υποστήριξη του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund).
 4. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow και go του Προγράμματος, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (clusters) που διαχειρίζεται το Corallia.
 5. Οικονομική ενίσχυση (grant) μέσω επιβράβευσης των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του Προγράμματος.
 6. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες του Προγράμματος που έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης να ενταχθούν στο νέο διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο Trade Club Alliance, το οποίο καλύπτει είκοσι δύο (22) χώρες και έχει την υποστήριξη επτά (7) τραπεζικών ομίλων.
 7. Εξειδικευμένη συμβουλευτική γύρω από προϊόντα και προγράμματα χρηματοδότησης από κατάλληλα στελέχη του Προγράμματος με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου των εταιρειών του Προγράμματος.
 • Κτιριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της Λ. Συγγρού, αρ 190, στην Καλλιθέα, στην οποία θα εγκατασταθούν οι νέοι επιχειρηματίες και θα παραμείνουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του Προγράμματος. Η Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα η Κτιριακή Υποδομή παρέχει:
 1. Γραφειακούς χώρους για τους νέους επιχειρηματίες (είτε ως απλή εγκατάσταση των μελών των επιχειρηματικών ομάδων, είτε προκειμένου η υπό σύσταση εταιρεία τους να αποκτήσει έδρα και να ξεκινήσει τη λειτουργία της ή ως θυγατρική ή ως υποκατάστημα της εταιρείας τους για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος). Στους συμμετέχοντες στη φάση grow του Προγράμματος θα παρέχονται: πλήρως επιπλωμένα γραφεία με μία (1) έως έξι (6) θέσεις εργασίας για κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη και ασύρματη) στο διαδίκτυο, άδειες χρήσης λογισμικού γραφείου, web hosting και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων / φωτοτυπιών / σάρωσης.
 2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στη φάση grow του Προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης (brainstorming) και χώρους ψυχαγωγίας.
 • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας στη φάση grow του Προγράμματος επιχειρηματικής ομάδας και συγκεκριμένα:
 1. Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης.
 2. Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
 3. Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας.
 4. Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης.
 5. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (business bootcamp), με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του Προγράμματος. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και θα καλύψει τις ακόλουθες επτά (7) κρίσιμες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας νέας επιχείρησης:
 1. Lean Start-up Management (Lean Start-up Principles, Agile methodology, Project Management).
 2. Business Strategy (Business Model Canvas, Business Planning, Product Development, Crisis Management).
 3. Marketing Strategy (Market Research, Marketing Planning & Corporate Communications, Customer Development, New Digital Marketing).
 4. Communications Strategy (Effective presentation, Public Relations Management).
 5. IP Management (Patents, Copyright & Intellectual Property Law).
 6. Financial & Funding Management (Financial Planning, Funding Capabilities & Opportunities, Funding & Investment Tools).
 7. People Management (Human Resource Management, Talent Acquisition & Retention).

3. Επιλέξιμοι τομείς / κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς / κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς.

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Βιοτεχνολογία - ΙοΤ), ή / και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού).

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ζητείται από τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν τον τομέα / κλάδο που ταιριάζει περισσότερο στο επιχειρηματικό τους σχέδιο για την υποβοήθηση και τον προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης ως εξής:

 • Αναδυόμενες Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές (FinTech).
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).
 • Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, Διαδραστική Ψυχαγωγία και Διασκέδαση, Gaming.
 • Εφαρμογές Γεωπαρατήρησης και Γεωπληροφορικής, Διαστημικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμογές Cloud και Διαχείρισης Δεδομένων (Big Data).
 • Εφαρμογές και Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Προηγμένες Ηλεκτρονικές Συσκευές.
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Νέες Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού, Φιλοξενίας και Εστίασης.
 • Καινοτόμες Ιατρικές Εφαρμογές, Βιοτεχνολογία, Νέα Φαρμακευτικά Προϊόντα.
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Νέες και Ανοικτές Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Πλατφόρμες, Νέες Μέθοδοι Δημιουργίας Γνώσης.
 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Νέες Μέθοδοι Οργάνωσης Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων.
 • Προηγμένα Οικοδομικά Προϊόντα, Βιώσιμες Κατασκευές, Νέες Μέθοδοι Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
 • Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Προϊόντα, Νανοτεχνολογία.
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Διακίνησης και Αποθήκευσης Αγαθών, Μεταφορές, Logistics.
 • Σύγχρονες και Εναλλακτικές Μορφές Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών.
 • Τεχνολογίες και Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας, Υδατοκαλλιεργειών, Κτηνοτροφίας.
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας.
 • Άλλο (όπως θα προσδιοριστεί από τον υποψήφιο).

5. Διοίκηση – Λειτουργία

Τα ακόλουθα όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία του Προγράμματος:

 • Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee): Εξαμελής (6μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης του Προγράμματος egg – enter•grow•go, καθώς και οτιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος κατά τα κατωτέρω στην παρούσα αναγραφόμενα, των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους.

Τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν οι:

 1. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας & Σχέσεων Πελατών Ομίλου Eurobank.
 2. Νικόλαος Βογιατζής, Chief Development and Operations Officer, Corallia.
 3. Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθύντρια Marketing, Wholesale Banking, ΕΚΕ & Δημοσίων Σχέσεων, Eurobank.
 4. Βασίλειος Μακιός, General Director, CoralliaΣταυρούλα Μπαχταλιά, egg Programme Manager.
 5. Jorge A. Sanchez P., Chief Strategy and Financial Officer, Corallia.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Συντονιστικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα έξι (6) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Συντονιστική Επιτροπή και εν γένει το Πρόγραμμα υποστηρίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που ορίζεται από την Eurobank με τη σύμφωνη γνώμη του Corallia. H Γραμματεία του Προγράμματος παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και στις πάσης φύσεως δράσεις του Προγράμματος και αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με το egg – enter•grow•go (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr), έχει δε μεταξύ άλλων και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Επιτροπή που απαρτίζεται από προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες: (i) παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη φάση σχεδιασμού ή/και υλοποίησης του Προγράμματος με γνώμονα τη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και της βιωσιμότητας αυτού και (ii) αποτίμηση των κύριων στόχων, επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος, καθώς και υπόδειξη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και την απαρτίζουν οι:

 1. Ευθύμιος Βιδάλης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΒ & Πρόεδρος Επιτροπής ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 2. Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Μποδοσάκη.
 3. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. Coca-Cola HBC A.G.
 4. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN.
 5. Νικόλαος Εμπέογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School.
 6. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank.
 7. Νέλλη Κάτσου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Pharmathen S.A.
 8. Μιχάλης Μπλέτσας, Δ/ντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Media Lab.
 9. Ραφαήλ Μωϋσής, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΒΕ.
 10. Μαρίνα Χατζοπούλου, Business Angel, AB Member at MIT Technological Innovation Center.

Τυχόν αντικατάσταση, αφαίρεση ή προσθήκη μέλους/ών της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της και γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα έχει και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων. 

 • Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος (egg Programme Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο παρακολουθεί συνολικά την πορεία και πρόοδο του Προγράμματος και ειδικότερα των συμμετεχουσών ομάδων, διατηρώντας επαφή και αξιολογώντας τη συνολική παρουσία τους στο Πρόγραμμα. Αποτελεί το ανώτερο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με το Πρόγραμμα με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συντονίζει την παροχή των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Κτιριακής Υποδομής και την Επιχειρηματική Κατάρτιση των ομάδων, φροντίζει για την ενοποίηση όλων των παροχών του Προγράμματος, εκπροσωπεί τις ομάδες ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει για τις ανάγκες και την πορεία του Προγράμματος. Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος ορίζεται η Σταυρούλα Μπαχταλιά. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής (egg Site Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κτιριακής Υποδομής και εισηγείται, όπου απαιτείται, αλλαγές ή βελτιώσεις αυτής, ενώ αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους σε πρώτο επίπεδο, παρακολουθεί την τήρηση των όρων συμμετοχής από τις ομάδες και γενικότερα τη δραστηριότητα τους, διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο της Κτιριακής Υποδομής, ενεργοποιεί τον διαθέσιμο εσωτερικό μηχανισμό με στόχο τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις υπηρεσιών βάσει των αναγκών, ενημερώνει με συστηματικό τρόπο τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος, εκπροσωπεί σε αυτόν τις ομάδες, εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων από τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος ή από τη Συντονιστική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη προώθηση των διαφόρων αιτημάτων/πληροφοριών στον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος. Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής ορίζεται ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποδομής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής στο Πρόγραμμα (εφεξής Σύμφωνο Συμμετοχής), που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη στη φάση grow του Προγράμματος. Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε σχέση με την Κτιριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του Προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (βλ. ιδίως άρθρο 2 ανωτέρω), εξειδικεύοντας αυτές και τον ακριβή τρόπο παροχής τους (ενδεικτικά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη φυσική παρουσία στην Κτιριακή Υποδομή, αξιοποίηση των Υποστηρικτών Υπηρεσιών, συμμετοχή στο Mentoring, παρακολούθηση της Επιχειρηματικής Κατάρτισης και εν γένει ευρεία αξιοποίηση των υποδομών και παροχών του Προγράμματος, επίτευξη προόδου του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου βάσει συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), αναλυτική περιγραφή των οργάνων και λοιπών συντελεστών του Προγράμματος κ.λπ.).
 • Όπου ακολούθως αναφέρεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα εννοείται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού.
 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστος δε αυτής Συμμετέχων), που έχουν ορισμένη επιχειρηματική ιδέα, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, οι οποίοι και θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης:
 1. Είναι ηλικίας 18-49 ετών.
 2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.
 3. Είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Δεν έχουν ήδη συστήσει ή μετάσχει στη σύσταση ή λειτουργία εταιρείας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου / νομίμου εκπρόσωπου ή μέλους της διοίκησής της, για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού τους σχεδίου ή, αν έχουν, η εταιρεία αυτή δεν προϋπάρχει για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος. 

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποκλείονται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά στελέχη/εργαζόμενοι για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι εργαζόμενοι του Corallia, οι εργαζόμενοι της Eurobank και των θυγατρικών αυτής, τα φυσικά πρόσωπα που ως μέλη προκριθεισών Επιχειρηματικών Ομάδων συμμετείχαν στη φάση grow προηγούμενου κύκλου του Προγράμματος, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα. 

Διευκρινίζεται ότι αν και είναι επιτρεπτή, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η υποβολή υποψηφιότητας από μεμονωμένα άτομα, ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως η εκδήλωση ενδιαφέροντος από Επιχειρηματικές Ομάδες, εντός των οποίων έχουν ήδη αναπτυχθεί λειτουργικές σχέσεις και επιμερισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών που τις απαρτίζουν. Τονίζεται, επίσης, ότι θα παρέχεται στέγαση στην Κτιριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές του Προγράμματος σε κατά μέγιστο έξι (6) άτομα από κάθε προκριθείσα Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια υπό 1, 2 και 3. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι κύριοι συντελεστές υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας και λειτουργίας της εταιρείας-φορέα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση (μέχρι των έξι πάντως ατόμων ανά Επιχειρηματική Ομάδα) των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν αυτών, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας. 

 • Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης enter, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα κληθεί, προκειμένου να έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, να συμμετάσχει στη φάση grow διευκρινίζεται ότι στην έννοια του εταιρικού σχήματος δεν περιλαμβάνεται η ατομική επιχείρηση) οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ήδη υφιστάμενου, υπό την επιφύλαξη του ανωτέρω προβλεπόμενου κριτηρίου, είτε νέου. Τονίζεται ότι θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του Προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης γρήγορα και εύκολα για τους νέους επιχειρηματίες. Ως έδρα της εταιρείας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκαταστήματός της θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτιριακής Υποδομής του Προγράμματος, στην οποία θα συστεγαστεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η εταιρεία ή η θυγατρική ή το υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση νέου ή η χρήση υφιστάμενου (υπό την επιφύλαξη πάντα του ανωτέρω προβλεπόμενου κριτηρίου) εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος του ως άνω αλλοδαπού νομικού προσώπου στην ημεδαπή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, όπως επίσης και η συμμετοχή στη φάση grow προκριθεισών από τη φάση enter Επιχειρηματικών Ομάδων χωρίς τη σύσταση/ύπαρξη εταιρείας-φορέα του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Επιχειρηματική Ομάδα δεν θα έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2.
 • Παράλληλα με την τυχόν σύσταση της εταιρείας, μεταφορά της έδρας ή ίδρυση θυγατρικής ή υποκαταστήματος θα πρέπει να υπογραφεί το Σύμφωνο Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, το οποίο, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, θα περιλαμβάνει τη συμφωνία για εγκατάσταση, κατά περίπτωση, των Επιχειρηματικών Ομάδων ή της εταιρείας τους (είτε ως κύρια έδρα είτε ως υποκατάστημα είτε ως έδρα θυγατρικής της) στην Κτιριακή Υποδομή για συνολικά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη της φάσης grow, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), έναντι συμβολικού, συνολικού ποσού τριάντα ευρώ (30€) μηνιαίως για κάθε Επιχειρηματική Ομάδα, και τους σχετικούς αναλυτικούς όρους χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών του Προγράμματος, ιδίως δε τους κανόνες καλής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που αναμένεται από τους Συμμετέχοντες. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τις Επιχειρηματικές Ομάδες, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα δωριστεί στο τέλος του Προγράμματος για κοινωφελή σκοπό της επιλογής των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη φάση grow Επιχειρηματικών Ομάδων. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα διενεργούνται παράλληλα λοιπές δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του δικτύου των μεντόρων και της παροχής στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε βασικές πρακτικές έννοιες που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και στην προετοιμασία/συμπλήρωση των Επιχειρηματικών Ομάδων με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων κατά τη φάση grow.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του Συμφώνου Συμμετοχής ή/και της μη συνεπούς και επιμελούς παρακολούθησης και συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα υλοποιήσουν ή/και υποδείξουν οι συντελεστές του Προγράμματος, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στη φάση grow των εν λόγω Επιχειρηματικών Ομάδων ή/και την ενδεχόμενη κατά την ελεύθερη κρίση της αντικατάστασή τους από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter.
 • Οι Κτιριακές Υποδομές του Προγράμματος μπορούν να στεγάσουν περί τους εκατό (100) Συμμετέχοντες, έτσι εκτιμάται ότι από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω στο άρθρο 8, θα προκριθούν για ένταξη στη φάση grow του Προγράμματος περίπου τριάντα (30) ομάδες (εκτιμάται μέσος όρος τρία με τέσσερα άτομα ανά ομάδα). Ο τελικός αριθμός των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα προκριθούν θα εξαρτηθεί από τους Συμμετέχοντες σε κάθε Επιχειρηματική Ομάδα. Ανεξαρτήτως του τελικού αριθμού των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα προκριθούν κατά τα αμέσως ανωτέρω, η επιλογή θα γίνει αυστηρά βάσει της σειράς κατάταξης που αυτές θα έχουν μετά τη βαθμολογία που θα λάβουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, κατά τα υπό το άρθρο 8 προβλεπόμενα.
 • Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, θα απολαμβάνουν όλες τις παροχές του Προγράμματος, (με την επιφύλαξη της μη σύστασης/ύπαρξης εταιρικού σχήματος, στην οποία περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2), όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της φάσης grow, μετά το πέρας των οποίων ολοκληρώνεται η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποχωρήσουν από την Κτιριακή Υποδομή, προβαίνοντας με δική τους επιμέλεια άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυχόν μεταφορά της έδρας της εταιρείας ή της θυγατρικής ή του υποκαταστήματος αυτής.
 • Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει κατάχρηση του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το Πρόγραμμα κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου Διοίκησης του Προγράμματος και εγκριτικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης οποιασδήποτε Επιχειρηματικής Ομάδας από το Πρόγραμμα, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην αντικατάσταση της απενταχθείσας ή οικειοθελώς αποχωρήσασας Επιχειρηματικής Ομάδας από την αμέσως επόμενη στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter.
 • Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα μόνο με ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή να συμμετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς ή προγράμματα, χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα egg.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς αίτησης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου με παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο εκ μέρους των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
 • Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Προγράμματος θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.
 • Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος και της προβολής του.
 • Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς την Eurobank και το Corallia, άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, κατόπιν προηγούμενης έγκρισής τους ως προς τα τελικά κείμενα, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράμματος με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό.
 • Αντίγραφα των φακέλων όλων των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια θα παραμείνουν στην Eurobank και το Corallia για αρχειακούς λόγους.
 • Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Πρόγραμμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).

7. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

 • Η Eurobank και το Corallia ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων και εν γένει των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, αναφορικά με τους Συμμετέχοντες, η Eurobank και το Corallia ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται από αυτούς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, προς το σκοπό της ορθής διεξαγωγής, υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος, και θα τα διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν θα διαγραφούν οριστικά μετά το πέρας του Προγράμματος, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπεται άλλως στην παρούσα προκήρυξη. 
 • Κάθε υποκείμενο, του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), στην οποία περίπτωση μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@theegg.gr.
 • Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διεξαγωγής και προβολής του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, θα είναι υπάλληλοι και συνεργάτες της Eurobank και του Corallia, τα όργανα και εν γένει συντελεστές του Προγράμματος, καθώς και συνεργαζόμενες με την Eurobank και το Corallia εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος και των υποψηφιοτήτων, ιδίως δε εταιρείες διαφημιστικές, διοργάνωσης events, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.
 • H συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συγκατάθεση των Συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από την Eurobank και το Corallia, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, προς το σκοπό διεξαγωγής και υλοποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε τρεις (3) φάσεις:

 • Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας: Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος και θα οργανωθούν καταλλήλως μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια του απαραίτητου τυπικού ελέγχου. Η Συντονιστική Επιτροπή με απόφασή της μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου αναφορικά με το εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι τα προσήκοντα και επαρκή αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι. 

 • Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο: Οι Επιχειρηματικές Ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν κατά το στάδιο αυτό σύμφωνα με 3 κριτήρια ως προς το αν και κατά πόσο:
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς. 

Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:

Αριστεία και Καινοτομία του επιχειρηματικού σχεδίου (βαθμός καινοτομικής διάστασης πρωτοτυπίας της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας, βαθμός τεκμηρίωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).

Στόχος και Οφέλη του επιχειρηματικού σχεδίου (αποτίμηση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων επιπτώσεων σε οικονομικό ή/και κοινωνικό επίπεδο, βαθμός τεκμηρίωσης αν η υλοποίηση του σχεδίου οδηγεί σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή/και αν αποτελεί ενδιάμεσο βήμα για ανάπτυξη άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών).

Ανάλυση ανταγωνισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ποιότητα προκαταρκτικής μελέτης έρευνας αγοράς ως προς τις ανάγκες και το εκτιμώμενο μέγεθος της αγοράς, βαθμός καθορισμού των πελατών, στόχος και αποτίμηση της υπεροχής της επιχειρηματικής ιδέας σε σχέση με άλλες υφιστάμενες λύσεις).

Πόροι και Βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ρεαλιστικότητα της εκτίμησης των κεφαλαίων πόρων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου, αποτίμηση της επεκτασιμότητας κλιμάκωσης (scale up) του επιχειρηματικού σχεδίου).

 • Η Επιχειρηματική Ομάδα, που θα υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο, διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:

Τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (αποτίμηση των βιογραφικών της ομάδας συνολικά ως προς τις γνώσεις, τα προσόντα, την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη δέσμευση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου).

Συμπληρωματικότητα της ομάδας (εκτίμηση του αν η ομάδα συνολικά έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία μεταξύ των μελών προκειμένου να φέρει σε πέρας την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου). Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από μεμονωμένο Συμμετέχοντα, το συγκεκριμένο σημείο δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο βαθμός που αντιστοιχεί αναλογικά στο συγκεκριμένο υποκριτήριο δεν μεταφέρεται ούτε ανάγεται στα άλλα υποκριτήρια αξιολόγησης.

 • Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).

Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:

Χρονοδιάγραμμα του επιχειρηματικού σχεδίου (εκτίμηση της ρεαλιστικότητας και της εφικτότητας του χρονοδιαγράμματος των κυρίων βημάτων υλοποίησης για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες του επιχειρηματικού σχεδίου).

Απαιτούμενοι πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί) του επιχειρηματικού σχεδίου (εκτίμηση του ευλόγου και της αναγκαιότητας των πόρων που ζητούνται για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες).

Από τη λίστα των αξιολογητών, η οποία καταρτίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής, θα οριστούν δύο (2) χωριστοί αξιολογητές ανά επιχειρηματικό σχέδιο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω τρία (3) κριτήρια. Τονίζεται ότι και τα τρία (3) ανωτέρω κριτήρια είναι ισοβαρή και θα βαθμολογούνται με ακέραιο βαθμό από το ένα (1) κατ’ ελάχιστο έως το δέκα (10) κατά μέγιστο. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογήσεων, η οποία (βαθμολογία εκάστης αξιολογήσεως) θα συνιστά τον μέσο όρο των βαθμών που ελήφθησαν αναφορικά με έκαστο των τριών (3) κριτηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση της πρόκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο αυτό ορίζεται η λήψη ελάχιστης γενικής βαθμολογίας έξι (6) στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) κατά τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών (3) βαθμών στην επιμέρους βαθμολογία των δύο αξιολογητών, εκ των οποίων του ενός η βαθμολογία είναι άνω του έξι (6) και του άλλου κάτω του έξι (6), θα πραγματοποιείται επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου από τρίτο αξιολογητή του οποίου η βαθμολογία θα είναι και η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση της. Ρητώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν θα επιλέξει ως αξιολογητές φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κληθούν να αξιολογήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός Προγράμματος.

Με βάση τον πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων θα προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης τα καλύτερα εξήντα (60) καταρχήν (εκτός εάν υπάρξει ισοψηφία στην τελευταία θέση, οπότε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ανάλογα). 
Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

 • Γ’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο (2 βήματα)
 1. Βήμα Γ1: Οι προκριθέντες από τη Φάση Β’ θα προσκληθούν, με σχετική επιστολή που θα τους αποσταλεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, να παρουσιάσουν προφορικά τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού τους σχεδίου ενώπιον αξιολογητών, καθώς και των υπολοίπων προκριθέντων. Η παρουσίαση θα είναι αυστηρά πεντάλεπτη (5’) και θα έχει ως σκοπό να προβάλει τα κύρια στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου (καινοτομική ιδέα, άνθρωποι που θα το υλοποιήσουν, πλάνο βασικών ενεργειών) που οι προκριθέντες Συμμετέχοντες κρίνουν ότι θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ενός επενδυτή προκειμένου αυτός να επενδύσει στην επιχειρηματική τους ιδέα. Στο βήμα αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν ερωτήσεις από τους αξιολογητές, αλλά μόνο παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων. Για τη βαθμολόγηση της παρουσίασης θα συνεκτιμηθούν και τα τρία (3) κριτήρια της Β’ Φάσης, αλλά πλέον θα τεθεί μόνο ένας (1) συνολικός βαθμός με βάση την κλίμακα από το ένα έως το δέκα (1-10) από έκαστο των αξιολογητών. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως ο μέσος όρος των βαθμών των αξιολογητών. Στη συνέχεια με βάση τις ως άνω βαθμολογίες θα προκύψει νέα κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων από την οποία τα σαράντα (40) καταρχήν επιχειρηματικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία θα προκριθούν στο επόμενο βήμα (εκτός εάν υπάρξει ισοψηφία στην τελευταία θέση, οπότε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ανάλογα).
 2. Βήμα Γ2: Οι προκριθέντες από το Βήμα Γ1 θα προσκληθούν, με σχετική επιστολή που θα τους αποσταλεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, να λάβουν υπόψη έγγραφα σχόλια των αξιολογητών προς βελτίωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, επί του τρόπου παρουσίασης/ανάδειξης ή/και θα ζητηθούν διευκρινίσεις επί στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου, προκειμένου στη συνέχεια να προσέλθουν εκ νέου ενώπιον των αξιολογητών (χωρίς όμως παρουσία πλέον των λοιπών προκριθέντων από τον Βήμα Γ1). Σημειώνεται ότι πριν τη διενέργεια της δεύτερης προφορικής παρουσίασης, θα δοθεί η δυνατότητα στους προκριθέντες από το Βήμα Γ1, εφόσον το επιθυμούν, μέσω υποστηρικτικών εκδηλώσεων, εργαλείων και λοιπών ενεργειών για τις οποίες οι προκριθέντες από το Βήμα Γ1 θα ενημερωθούν σχετικά από τους διοργανωτές του Προγράμματος, να αντιμετωπίσουν τυχόν ελλείψεις σε δεξιότητες και ανθρώπινους πόρους που κρίνονται σκόπιμες για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμώσουν τις ομάδες τους μέσω προσθήκης νέων συνεργατών ή ακόμα και συμπράξεων με άλλες Επιχειρηματικές Ομάδες που συμμετείχαν στο Βήμα Γ1 στην περίπτωση μεγάλης συνάφειας/ομοιότητας επιχειρηματικών σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν σχετικά σχόλια/παρατηρήσεις από τη διαδικασία αξιολόγησης του Βήματος Γ1. Η δεύτερη αυτή προφορική παρουσίαση θα είναι διάρκειας έως δέκα λεπτών (10’), θα είναι υπό μορφή συνέντευξης με ερωτήσεις από τους αξιολογητές και θα έχει ως σκοπό να αναδείξει την ικανότητα ανάδρασης και προσαρμογής των προκριθεισών Επιχειρηματικών Ομάδων στα ως άνω σχόλια, ενώ θα μπορούν να διερευνηθούν μέσω ερωταπαντήσεων και πιο αναλυτικά (ενδεχομένως εμπιστευτικά) θέματα του επιχειρηματικού σχεδίου αν χρειαστεί. Για τη βαθμολόγηση της παρουσίασης αυτής θα συνεκτιμηθούν και τα τρία (3) κριτήρια της Β’ Φάσης, αλλά θα τεθεί μόνο ένας (1) συνολικός βαθμός με βάση την κλίμακα από το ένα έως το δέκα (1-10) από κάθε αξιολογητή. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως ο μέσος όρος των βαθμών των αξιολογητών. Στη συνέχεια με βάση τις ως άνω βαθμολογίες θα προκύψει νέα κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων από την οποία τα περίπου τριάντα (30), κατά τα οριζόμενα υπό το άρθρο 6 ανωτέρω, επιχειρηματικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία θα αποτελέσουν τα τελικώς προκρινόμενα και υποψήφια προς ένταξη στη φάση grow του Προγράμματος κατά τα λοιπά στην παρούσα περιγραφόμενα.

Όπως προαναφέρθηκε, ο τελικός αριθμός των προς ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των Συμμετεχόντων σε κάθε Επιχειρηματική Ομάδα και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον ως άνω εκτιμώμενο αριθμό των τριάντα (30). Σε κάθε όμως περίπτωση, οι υποψήφιες προς τελική ένταξη Επιχειρηματικές Ομάδες θα επιλεγούν αυστηρά βάσει της σειράς βαθμολόγησης που θα λάβουν αυτές κατά το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα έχουν προκριθεί στο Βήμα Γ2.

9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναγράφονται υπό 8 ανωτέρω. 

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2018 και ώρα Ελλάδος 3:00μμ, την υποψηφιότητά τους, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επιλέξει ειδικό σχετικό πεδίο με το οποίο οι Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας προκήρυξης, αφού προηγουμένως την έχουν μελετήσει προσεκτικά.
 2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής. Το μέγεθος του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ (8) σελίδες στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, ενώ πρέπει να είναι γραμμένο είτε εξ ολοκλήρου στην ελληνική (με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται) ή εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 pt, με πλήρη στοίχιση και 2,5cm περιθώρια σελίδας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (ή Declaration of Honour στην περίπτωση μη ημεδαπών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (εκτός εάν αποδεικνύεται αδυναμία λήψης τέτοιας βεβαίωσης) του εκάστοτε υπευθύνως δηλούντος, ήτοι καθενός εκ των κύριων συντελεστών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, δηλαδή των Συμμετεχόντων, μέσω της οποίας θα δηλώνουν ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση ή declaration of honour, ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στο τέλος (Παράρτημα) του αρχείου του επιχειρηματικού σχεδίου για να μπορέσει να υποβληθεί ως ένα συνολικό αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τα υποδείγματα που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν προϋπάρχουσας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση). 

Τονίζεται ότι, όπως έχει προαναφερθεί, θα υπάρξει πλήρης συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Προγράμματος προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και εγκατάστασης της τυχόν νέας εταιρείας στην Κτιριακή Υποδομή του Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή. 

10.Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Προγράμματος και δη των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης (φάσης enter) θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr). Αναμένεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2018 οπότε αναμένεται και η εκκίνηση της φάσης grow του 6ου κύκλου του Προγράμματος.

11.Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.