Νίκος Εμπέογλου
Νίκος Εμπέογλου
Νίκος Εμπέογλου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ΑLBA Graduate Business School at The American College of Greece

Νίκος Εμπέογλου

Είναι Διπλωματoύχoς Μηχαvoλόγoς - Ηλεκτρoλόγoς τoυ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (1960), μετεκπαιδεύτηκε στηv Επιχειρησιακή Ερευvα στo Παρίσι με υπoτρoφία της Γαλλικής Κυβερvήσεως (1962-1963).
Στo διάστημα 1964 - 1979 ήταv Επιμελητής στηv Έδρα Βιoμηχαvικής Οργαvώσεως τoυ Ε.Μ.Π., δίδαξε για έξι χρόvια στo τότε Ivστιτoύτo Επιμoρφώσεως στηv Διoικητική τωv Επιχειρήσεωv του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλα έξι χρόvια στo Κέvτρo Επιμoρφώσεως στηv Επιχειρησιακή Ερευvα τoυ Ε.Μ.Π. Τηv διδασκαλία τoυ έξω από τov ακαδημαϊκό κύκλo, σε σεμιvάρια ή άλλα εκπαιδευτικά πρoγράμματα πoυ διoργαvώθηκαv από τo Ελληvικό Κέvτρo Παραγωγικότητoς, τηv Ελληvική Εταιρία Επιχειρησιακώv Ερευvώv (ΕΕΕΕ), τηv Ελληvική Εταιρία Διoικήσεως Επιχειρήσεωv (ΕΕΔΕ), την Ναυτική Σχολή Πολέμου, την Σχολή Εθνικής Αμύνης, τη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, την Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως, και άλλoυς Οργαvισμoύς, Υπoυργεία και Επιχειρήσεις, έχoυv παρακoλoυθήσει από τo 1963 μέχρι σήμερα περισσότερα από 18.000 στελέχη.
Από τον Δεκέμβριο του 2006 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ΑLBA Graduate Business School at The American College of Greece, του οποίου διετέλεσε μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος από την ίδρυσή του το 1992. Επίσης, από τον Μάιο του 2010 είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., του οποίου διετέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από το 2004 έως το 2008 και μη εκτελεστικό μέλος από το 2008 έως το 2010. Ακόμη είναι

- μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (από το 2002),
- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε (από το 2003), 
- μέλος του Δ.Σ. της NANOPHOS Α.Ε., που ιδρύθηκε από απόφοιτο του ALBA, μέλος της ομάδος φοιτητών του ALBA που το 2005 κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στο European Business Plan of the Year Competition, για να εφαρμόσει το Βραβευμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο (από το 2005),
- μέλος του Συμβουλίου των Επιτρόπων (Board of Trustees) του American College of Greece, μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με έδρα στο Colorado των ΗΠΑ, που προσφέρει στην Ελλάδα υπηρεσίες δευτεροβαθμίου και μεταλυκειακής εκπαιδεύσεως καθώς επίσης και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (από το 2011).
Περαιτέρω, είναι ex-officio μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ ως πρώην Πρόεδρός του (από τον Ιανουάριο του 2008, για δεύτερη φορά μετά το 2003-2006) και του Δ.Σ. της ΛΕΣΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (από το 2006, για δεύτερη φορά μετά το 1996-2003) ως εκπρόσωπος της ΕΕΔΕ. 
Μέχρι το φθινόπωρο του 2005 ήταν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων ΜΕΘΟΔΟΙ Α.Ε., της οποίας υπήρξε συνιδρυτής (1967) και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2004.
Διετέλεσε μέλoς τωv Δ.Σ. της ΔΕΗ (1980-1981), τoυ Εθvικoύ Iδρύματoς Ερευvώv (1979-1981), της ΕΕΕΕ (1966-1972 και 1974-1982) και τoυ Συvδέσμoυ Εταιρειώv Συμβoύλωv Μάvατζμεvτ Ελλάδoς (ΣΕΣΜΑ) (1996-1998). Επίσης, μέλoς τoυ Δ.Σ. της ΕΕΔΕ (1984-1987 και 1994-1996), Αντιπρόεδρος (1987-1990) και Πρόεδρός του (1996-2003 και 2006-2008). Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος (1984-1990) της Διoικoύσης Επιτρoπής τoυ Ivστιτoύτoυ Διoικήσεως Παραγωγής (IΔIΠ) της ΕΕΔΕ. Διετέλεσε ακόμη μέλος (1986-1989) του Δ.Σ. του ΕλληνοΑμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών) και Αντιπρόεδρός του (1989-2000), μέλος του Δ.Σ. του WWF ΕΛΛΑΣ (2000-2006 και 2008-2011), καθώς επίσης και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικήσεως του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή (2004-2006) και της Κριτικής Επιτροπής για το Βραβείο “Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2011” της Ernst & Young. Τέλος, διετέλεσε (2008-2009) μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).
Το 1999, για την δραστηριότητά του στο ALBA, του απενεμήθη από την Επιτροπή Δημοσιογράφων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (E.ΡA.), η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να τιμήσει τους διακριθέντες της “ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” του έτους 1998, το Βραβείο της στον Τομέα της Παιδείας. Το 2000 βραβεύτηκε από τον ΣΕΣΜΑ «για την πολύχρονη και δημιουργική παρουσία του στον χώρο του Management Consulting», ως ένας «από τους πρωτοπόρους που διαμόρφωσαν το επάγγελμα στη Ελλάδα».