Egg - Enter Grow Go

Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions)

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο.

Οι όροι της προκήρυξης θα αναρτηθούν στο website του egg στη σελίδα: http://www.theegg.gr/gr/prokiriksi

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς, οι οποίοι διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη».

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα egg - enter•grow•go αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation),επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), παρέχοντας για ένα έτος, όσο είναι δηλαδή η συνολική διάρκεια της περιόδου «grow», μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, προς ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Το Πρόγραμμα egg - enter•grow•go αποτελεί μια πρωτοβουλία Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από στελέχη των δύο φορέων και εποπτεύεται από 10μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες.

Όχι, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ως προς την καινοτομία, την αρτιότητα του σχεδίου και τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. 
Τονίζεται ότι ενθαρρύνονται επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, ή/και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.

Να είστε ηλικίας 18 έως 49 ετών
Να είστε απόφοιτος ή εγγεγραμμένος σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
Να μην έχετε ήδη συστήσει ή μετάσχει στη σύσταση ή λειτουργία εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου/νόμιμου εκπρόσωπου ή μέλους της διοίκησής της, για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σας σχεδίου ή, αν έχετε, η εταιρία αυτή να μην προϋπάρχει για διάστημα άνω των δύο (2) ετών από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.

1. Κάνετε εγγραφή στο πεδίο «Σύνδεση - Εγγραφή». Αναμένετε τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δώσατε. Μετά τη λήψη του μηνύματος ακολουθώντας το σχετικό link μέσα από το email κάνετε login. Το e-mail που δώσατε είναι το (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι αυτός που επιλέξατε. Προσοχή αν δεν ακολουθήσετε το link από το email δεν θα μπορείτε να κάνετε login. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το email επιβεβαίωσης ενδέχεται να έχει μετακινηθεί από τον Η/Υ σας στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, οπότε κάντε μια προσπάθεια να το αναζητήσετε εκεί. Αν δεν το βρείτε ούτε και εκεί τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Προχωράτε στη «Φόρμα Συμμετοχής». Στη φόρμα συμμετοχής είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Σε περίπτωση που σας λείπουν κάποια στοιχεία η φόρμα συμμετοχής σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε προσωρινή αποθήκευση και να επανέλθετε όποτε επιθυμείτε για την ολοκλήρωσή της. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλετε μέχρι και τη λήξη των υποβολών. Επισημαίνεται ότι μέχρι την οριστική υποβολή η υποψηφιότητα δεν θεωρείται ότι έχει υποβληθεί.

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που ως μέλη προκριμένων επιχειρηματικών ομάδων συμμετείχαν στην περίοδο «grow» προηγούμενου κύκλου του Προγράμματος, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

Εάν η επιχειρηματική σας ομάδα ενταχθεί στον 5ο κύκλο του Προγράμματος egg enter•grow•go, θα πρέπει να προβεί σε σύσταση εταιρείας το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη περίοδο «grow» επιχειρηματικών ομάδων. 
Αναφορικά με το ερώτημά σας, ως καινοτομία / καινοτόμος ιδέα, ορίζεται η δημιουργία ή πρόταση μιας πρωτοποριακής καινοτόμου ιδέας που αποτελεί νεωτερισμό σε σχέση με το παρελθόν. 
Να είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (AEI – TEI, Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ κ.λπ.)
Η Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής για τον 5ο κύκλο του Προγράμματος egg θα ενεργοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. θα ενημερωθείτε από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 5ο κύκλο, είναι έγκυρες μόνο και εφόσον έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Πλατφόρμα του Προγράμματοςegg - enter•grow•go στο website www.theegg.gr. μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην Προκήρυξη.

Εάν έχετε ήδη συστήσει εταιρεία ή μετάσχει στη λειτουργία εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου/νόμιμου εκπρόσωπου ή μέλους της διοίκησής της, η εταιρεία αυτή δεν θα πρέπει να προϋπάρχει για διάστημα άνω των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της προκήρυξης του Προγράμματος.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή της υποψηφιότητας σας γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Συμπληρώνετε το συγκεκριμένο έντυπο (Υπόδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου), βάσει των οδηγιών που αναγράφονται σε αυτό, συμπληρώνεται και την Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει των οδηγιών που αναγράφονται σε αυτή) και εφ όσον επικυρώσετε το γνήσιο υπογραφής σας (κατάστημα ΚΕΠ) τα ανεβάζετε και τα δύο στην Πλατφόρμα του egg και υποβάλλεται τη συμμετοχή σας. Προσοχή όπως ψηφιοποιήσετε την επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, αν δεν έχετε τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να τη βγάλετε μια φωτογραφία με το κινητό σας, και να την ενσωματώσετε (ως αρχείο χαμηλής ανάλυσης) με το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο, για να μπορέσει να υποβληθεί ως ένα συνολικό αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Εγγραφή στην πλατφόρμα:

1. Όνομα – Επώνυμο (ελληνικοί χαρακτήρες)

2. Email (σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενη φάση του egg θα πρέπει να κάνετε εγγραφή με νέο email, υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που επιλέχθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του egg δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής)

3. Κωδικός Πρόσβασης – Password (min 5 χαρακτήρες)

Εφ όσον πραγματοποιήσετε τα παραπάνω βήματα πατάτε Εγγραφή . Αμέσως θα λάβετε στο inbox σας το verification mail με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας πατώντας το επισυναπτόμενο Link. Κάνετε Log In με το email και το password σας και το σύστημα σας προωθεί αυτόματα στη Φόρμα Συμμετοχής προκειμένου να την συμπληρώσετε.

Μέσα στη Φόρμα Συμμετοχής θα βρείτε το Υπόδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου και όλες τις απαιτούμενες οδηγίες συμπλήρωσής του, καθώς και το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, επίσης με όλες τις απαιτούμενες οδηγίες συμπλήρωσής της. Εφ όσον συμπληρώσετε και τα δύο έγγραφα, τα ανεβάζετε στη Πλατφόρμα του Διαγωνισμού. Όπως θα διαπιστώσετε, το σύστημα προς διευκόλυνση σας, σας δίνει τη δυνατότητα της Προσωρινής Αποθήκευσης.

Ναι μπορείτε να καταθέσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο ηλεκτρονικά καθώς και να προσθέσετε αναλυτικούς πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. (Σημαντική Επισήμανση: Μέγιστο συνολικό μέγεθος Επιχειρηματικού Σχεδίου: αυστηρά 8 σελίδες, συν μια 1 σελίδα για το εμπροσθόφυλλο και όσες σελίδες χρειαστούν για το παράρτημα με τις υπεύθυνες δηλώσεις, με χαρακτήρες Calibri μεγέθους 11pt και περιθώρια σελίδας 2,5 εκ.)

Ναι γίνεται από οριστική υποβολή σε προσωρινή αποθήκευση και μπορείτε να συνδεθείτε στη Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων με το email και το password σας και να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι επιλέγετε την οριστική υποβολή μόνο και εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Για την έγκυρη και ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, αφότου έχετε με επιτυχία ολοκληρώσει την διαδικασία Εγγραφής,  θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και να “ανεβάσετε” το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο (και μια Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη για κάθε έναν εκ των βασικών συντελεστών της ομάδας σας, με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της Προκήρυξης.

Ναι επιβεβαιώνεται με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου στο τέλος, θα πρέπει να προσθέσετε τις ψηφιοποιημένες (σε χαμηλή ανάλυση) υπεύθυνες δηλώσεις (προσοχή: με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής), και να το αναρτήσετε στο αντίστοιχο πεδίο ως ένα (1) συνολικό αρχείο (σε μορφή .doc ή .pdf), πατώντας στην επιλογή «Ανεβάστε εδώ το αρχείο σας».
Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχει μεταφερθεί στον φάκελο "ανεπιθύμητη αλληλογραφία". Στην περίπτωση που δεν έχει μεταφερθεί στον φάκελο αυτό, και δεν το έχετε λάβει, επικοινωνήστε με το info@theegg.gr.
Η επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα. Εφόσον έχετε πρόβλημα στην ψηφιοποίησή της, μπορείτε να τη βγάλετε μια φωτογραφία με το κινητό σας, και να την ενσωματώσετε (ως αρχείο χαμηλής ανάλυσης) στο τέλος (Παράρτημα) του αρχείου με το επιχειρηματικό σας σχέδιο.
Αναφορικά με το μήνυμα σας, ενημερώνουμε ότι  η υποβολή της υποψηφιότητας πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος, αφότου έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία Εγγραφής. 
Τις υπεύθυνες δηλώσεις μπορείτε να τις συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά και χειρόγραφα. Προσοχή να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες συμπλήρωσής τους (όπως αυτές αναγράφονται στο υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μέσα στη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής). Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής σας (από ΚΕΠ – Αστυνομικό Τμήμα).  Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις , θα πρέπει να τις προσθέσετε ψηφιοποιημένες (σε χαμηλή ανάλυση) στο τέλος του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου.
Αν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ως επιχειρηματική ομάδα, θα πρέπει οι υπεύθυνες δηλώσεις να είναι όσα τα μέλη της ομάδας σας (πχ. 2 μέλη ομάδας – 2 υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής).
Τέλος, αν υποβάλετε μεμονωμένα την αίτηση συμμετοχής, είναι σαφές ότι θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Ατομική Υποβολή.

Τα στοιχεία του Κύριου Εκπροσώπου της Επιχειρηματικής σας Ομάδας, τα καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής μία φορά. Για τα μέλη που απαρτίζουν την Επιχειρηματική σας Ομάδα, συμπληρώνετε τα πεδία Στοιχεία Μελών και για κάθε μέλος που επιθυμείτε να προσθέσετε επιλέγετε την Προσθήκη Νέου Μέλους και συμπληρώνεται πάλι όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Αναφορικά με το μήνυμα σας, ενημερώνουμε ότι  η υποβολή της υποψηφιότητας πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος, αφότου έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία Εγγραφής. 

Εάν έχετε Microsoft Office 2007 ή νεότερο, κατά την αποθήκευση του αρχείου σας επιλέξτε «Save as... PDF». Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή υπηρεσία, όπως:

www.freepdfconvert.com/

• http://createpdf.adobe.com

www.dopdf.com

Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των μελών που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε Ελληνική Προξενική Αρχή. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν προβείτε σε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων όλων των μελών της Ομάδας σας, έως την ημερομηνία λήξης η οποία είναι 10/04/17 και ώρα Ελλάδος 15:00, η Αίτηση Συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα δεν θα θεωρηθεί έγκυρη. 

Το μέγιστο συνολικό μέγεθος του Επιχειρηματικού Σχεδίου πρέπει να είναι αυστηρά 8 (οκτώ) σελίδες, συν μια (1) σελίδα για το εμπροσθόφυλλο και όσες σελίδες χρειαστούν για το παράρτημα με τις υπεύθυνες δηλώσεις, με χαρακτήρες Calibri μεγέθους 11pt και περιθώρια σελίδας 2,5 εκ.

Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των μελών που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε Ελληνική Προξενική Αρχή. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν προβείτε σε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων όλων των μελών της Ομάδας σας, έως την ημερομηνία λήξης η οποία είναι 10/04/17 και ώρα Ελλάδος 15:00, η Αίτηση Συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα δεν θα θεωρηθεί έγκυρη. 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η αίτηση συμμετοχής, το επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να συμπληρωθούν στα ελληνικά εάν είστε έλληνας πολίτης και ζείτε στην Ελλάδα (με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου αυτοί απαιτούνται) & στα αγγλικά εάν είστε αλλοδαπός.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όπως αντίστοιχα η αίτηση συμμετοχής, το επιχειρηματικό σχέδιο καθώς η σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλατε, είχαν συμπληρωθεί (βάσει Προκήρυξης, ενότητα 9 – υποβολή υποψηφιότητας) στην ελληνική γλώσσα, εάν είστε έλληνας πολίτης και ζείτε στην Ελλάδα(με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου αυτοί απαιτούνται) & στα αγγλικά εάν είστε αλλοδαπός.

Η Παρουσίαση που θα πρέπει να ετοιμάσετε, εφ όσον προκριθείτε στη Γ’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο , θα πρέπει να είναι στα ελληνικά, εάν είστε έλληνας πολίτης και ζείτε στην Ελλάδα(με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου αυτοί απαιτούνται) & στα αγγλικά εάν είστε αλλοδαπός.

Βασική προϋπόθεση του Προγράμματος, εφόσον η πρότασή σας επιλεγεί προς ένταξη, είναι η φυσική σας  παρουσία στο κτήριο του egg σε καθημερινή βάση. Όλες οι παροχές του προγράμματος που αφορούν στην κατάρτιση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, mentoring, κ.α. πραγματοποιούνται στην έδρα του egg στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 190 - Καλλιθέα). 
Βάσει της συγκεκριμένης προϋπόθεσης  λοιπόν, θα πρέπει τουλάχιστον ένα άτομο από την Ομάδα σας (το οποίο θα επιλέξετε εσείς), να έχει καθημερινή παρουσία στο κτήριο του egg.  Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι ανοιχτές Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 22.00 και Σάββατο από τις 08.00 έως τις 17.00.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά βάσει της Προκήρυξης του 5ου κύκλου (ενότητα 7 – Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων). 

Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Προγράμματος θα τηρηθούν εμπιστευτικά (είτε περάσουν στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού, είτε αποκλειστούν). Όταν γίνει η υποβολή συμμετοχής στο Πρόγραμμα, το σύστημα αυτομάτως στέλνει ένα μοναδικό αριθμό στους συμμετέχοντες ο οποίος αντιστοιχεί στην αίτησή τους. 

Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος και της προβολής του.

Οι συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τη Eurobank και το Corallia, άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, κατόπιν προηγούμενης έγκρισής τους ως προς τα τελικά κείμενα, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράμματος με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Επιχειρηματικές Ομάδες που επιλέγονται μετά τη διαδικασία αξιολόγησης για ένταξη στο  Πρόγραμμα, καταβάλουν το συμβολικό ποσό των τριάντα ευρώ (30€) μηνιαίως για τη χρήση των υποδομών και υπηρεσιών του Προγράμματος. Το συγκεκριμένο ποσό επιστρέφεται στις Επιχειρηματικές Ομάδες κατά την αποφοίτησή τους από το Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση να το διαθέσουν σε κοινωφελή σκοπό, δικής τους επιλογής. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι το Πρόγραμμα παρέχει σε όλες τις Επιχειρηματικές Ομάδες που θα ενταχθούν σε αυτό, υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, δηλαδή υποστήριξη στη σύσταση της επιχείρησης (όπου απαιτείται), καθώς και σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
Κατά την σύσταση της εταιρείας και του καταστατικού σας (μέσα στο πλαίσιο των 3 μηνών βάσει Προκήρυξης), είναι σαφές ότι εσείς επιλέγετε τους μετόχους – εταίρους και δεν είναι υποχρεωτικό να είναι τα κύρια μέλη της Ομάδας σας (αυτά δηλαδή που ενδεχομένως θα υποβάλλουν μαζί σας την αίτηση συμμετοχής). Οπότε αν οι συνεργάτες σας δεν επιθυμούν να μπουν στο εταιρικό σχήμα, δεν είναι υποχρεωτικό. 


θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση, όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη (ενότητα 2 – Παροχές του Προγράμματος, παράγραφος 6):

Ενδεικτικά, οι ομάδες θα υποστηριχτούν μέσα από:

• Υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης από εξειδικευμένα στελέχη του Προγράμματος με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και υλοποίησης του αναπτυξιακού τμήματος του επιχειρηματικού σχεδίου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

  Υποστήριξη και δικτύωση των ομάδων με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow του Προγράμματος.

  Σύστημα οικονομικής επιβράβευσης των επιχειρηματικών ομάδων με τις καλύτερες επιδόσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του Προγράμματος, όπου παρακαλώ σημειώστε ότι επιβραβεύονται οι καλύτερες Ομάδες με χρηματικό έπαθλο. Η βράβευση πραγματοποιείται τη περίοδο των Χριστουγέννων (midterm) .

  Ειδικό χρηματοοικονομικό πρόγραμμα για κάλυψη δυνητικών αναγκών pre-seed/seed χρηματοδότησης, τόσο σε κεφάλαια κίνησης όσο και σε επενδύσεις σε πάγια, με ευνοϊκούς όρους όταν οι ομάδες είναι στη φάση go – αποφοίτηση από το πρόγραμμα.

Το egg - enter•grow•go σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους νέους και τις νέες ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν με μια καινοτόμο ιδέα, στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους σταδιοδρομίας, παρέχοντας  υποστήριξη σε όλα τα βήματα, από τη σύσταση μέχρι την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτό. 
Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος ,μέντορες, υπηρεσίες, υποδομές και κατάρτιση- αποτελούν το πλαίσιο υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων επιχειρηματιών για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί για να υποστηριχτούν οι νέοι επιχειρηματίες στη φάση εκκίνησης/σύστασης της επιχείρησης, από την επιλογή του τύπου εταιρείας και τη σύνταξη του ιδρυτικού καταστατικού, μέχρι τη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της νέας επιχείρησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων είναι απλά, διαφανή και επιχειρηματικής λογικής. Συγκεκριμένα, το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν και κατά πόσο:
- Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/ καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς. 
- Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
- Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που μπορεί να υλοποιηθεί σε 9-18 μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value). 

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και για να υπάρχει ενιαία και ομοιογενής υποβολή, υπάρχει υπόδειγμα και είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Δηλώστε Συμμετοχή» της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Επίσης υπάρχει τυποποιημένο υπόδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες για να περιγράψουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Τονίζεται ότι η δομή του υποδείγματος ακολουθεί πιστά τα 3 κριτήρια αξιολόγησης και εμπεριέχει σχόλια/επεξηγήσεις για το τι αναμένεται να συμπληρωθεί σε κάθε ενότητα ώστε να καλύπτεται το κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Τονίζεται, επίσης, ότι το μέγεθος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ολιγοσέλιδο και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τις 8 (οκτώ) σελίδες συνολικά. Περισσότερες λεπτομέρειες για την προετοιμασία και συμπλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου αναγράφονται εντός του τυποποιημένου υποδείγματος. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και τους όρους συμμετοχής, προκειμένου να διασφαλίσουν την εγκυρότητα της αίτησης που θα υποβάλλουν.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις:

- Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας:

Στη φάση αυτή εξετάζεται η κάλυψη των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

- Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο:

Στη φάση αυτή τα υποβληθέντα γραπτά επιχειρηματικά σχέδια βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης από ανεξάρτητους αξιολογητές με εμπειρία σε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια και κατατάσσονται βαθμολογικά. Από αυτό το στάδιο, θα προκριθούν τα 60 σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία.

- Γ’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο (2 βήματα)

- Βήμα Γ1: Οι 60 προκριθείσες ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου τους ενώπιον των αξιολογητών του Προγράμματος, παρουσία και των υπολοίπων προκριθέντων ομάδων από τη Φάση Β’. Η παρουσίαση είναι 5λεπτη και έχει ως σκοπό οι ομάδες να παρουσιάσουν (χωρίς καμία ερώτηση ή συζήτηση από τους αξιολογητές) τα κατά την κρίση τους πιο ελκυστικά στοιχεία / ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού σχεδίου τους (π.χ. το βαθμό πρωτοτυπίας της ιδέας, τα προφίλ και την αφοσίωση των μελών της ομάδας που θα το υλοποιήσουν, το υψηλό βαθμό εφικτής/ρεαλιστικής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, κ.α.) ως εάν επρόκειτο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενός επενδυτή να επενδύσει στην επιχειρηματική τους ιδέα. Από αυτό το στάδιο, θα προκριθούν τα 40 σχέδια που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία.

- Βήμα Γ2: Τα 40 επιχειρηματικά σχέδια που θα προκριθούν από το προηγούμενο Βήμα Γ1, θα λάβουν σχόλια προς βελτίωση επί της παρουσίασης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και θα κληθούν να προσέλθουν εκ νέου, μετά από περίπου 1 εβδομάδα, ενώπιον των αξιολογητών του Προγράμματος (όχι όμως πλέον παρουσία των άλλων προκριθέντων). Η δεύτερη αυτή προφορική παρουσίαση είναι το πολύ 10λεπτη, και θα έχει τη μορφή συνέντευξης με ερωτήσεις και συζήτηση από τους αξιολογητές του Προγράμματος. Από το τελικό αυτό στάδιο, θα προκριθούν προς ένταξη στο Πρόγραμμα τα σχέδια που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία (εκτιμάται περίπου 25).

Η διαδικασία αξιολόγησης, οι στόχοι του κάθε σταδίου της διαδικασίας και τα κριτήρια βαθμολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.

Στόχος είναι να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ο μέγιστος δυνατός αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων/ομάδων, βάσει της υφιστάμενης υποδομής η οποία έχει χωρητικότητα γραφείων για περίπου 75 άτομα. Δεδομένου αυτού, εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν περίπου 25 επιχειρηματικές ομάδες, θεωρώντας μέσο όρο 3 άτομα ανά επιχειρηματική ομάδα. 
Τονίζεται σε κάθε περίπτωση ότι μοναδικό κριτήριο επιλογής του τελικού αριθμού επιχειρηματικών ομάδων θα αποτελέσει η σειρά κατάταξης που θα λάβουν τα επιχειρηματικά σχέδια σύμφωνα με τη βαθμολόγησή τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ναι. Η συμμετοχή σε άλλο διαγωνισμό, εθνικό ή διεθνή, ή και η βράβευση μετά από συμμετοχή σε αυτόν δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το παρόν Πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια και προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, και η τυχόν εξασφάλιση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) επίσης δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 
Δεν επηρεάζει καθόλου το πρόγραμμα να έχει γίνει αίτηση στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο πρόγραμμα και να κάνετε και στο egg. 
Η υποδομή βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στη Λ. Συγγρού 190, σε σημείο με ευκολία πρόσβασης από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
Όχι. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτική η μεταφορά της επαγγελματικής έδρας, αλλά μπορεί να γίνει έναρξη υποκαταστήματος στη δ/νση της υποδομής του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τη διεκπεραίωση όλων αυτών των διαδικαστικών θεμάτων, θα υπάρξει πλήρης στήριξη μέσω των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του Προγράμματος.

Βάσει της Προκήρυξης του 5ου κύκλου, από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που ως μέλη προκριθεισών επιχειρηματικών ομάδων συμμετείχαν στη φάση grow προηγούμενου κύκλου του Προγράμματος, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας έως τις 10/04/17 Απριλίου, στις 15:00.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, μέσω email στο info@theegg.gr