Το egg – enter grow go δημιουργήθηκε από την Eurobank, σε συνεργασία με το Corallia Clusters Initiative. Στελέχη τους φροντίζουν για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή του egg – enter grow go.

Eurobank

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 5 χώρες, σύνολο ενεργητικού €79,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 10.643 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 539 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 4 χώρες, στη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Βασικά Μεγέθη Ομίλου Eurobank

δισ. €

Δάνεια (προ προβλέψεων)

42,7

Καταθέσεις

57,7

Σύνολο ενεργητικού

79,4

Ίδια κεφάλαια

7,8

Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών

539

Ελλάδα

294

Εξωτερικό

245

Ημερομηνία στοιχείων: 31 Μαρτίου 2024

 

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Corallia Clusters Initiative

Το Corallia αποτελεί μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ιδρύθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με αποτύπωμα «Innovation Made in Greece».

Για την επίτευξη του οραματικού του στόχου, το Corallia λειτουργεί ως φορέας (facilitator) οργανωμένης και συστηματικής ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας (innovation clusters), διαχείρισης επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) από τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο στην παραγωγή, και υλοποίησης ευρύτερων κοινωφελών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με έμφαση σε κλάδους τεχνολογιών αιχμής, έντασης γνώσης και εξαγωγικού χαρακτήρα.

Παράλληλα με το επιτυχημένο πρόγραμμα egg, το Corallia υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με σημαντικούς εταίρους και υποστηρικτές: το Πρόγραμμα Be Your Own Boss που υλοποιείται σε συνεργασία με το Prince’s Trust International, Hackathons, Ημέρες Καριέρας, Internships Days, Networking Days, κ.ά. Επίσης, υλοποιεί το Πρόγραμμα ESA BIC Greece για την επώαση ελληνικών startups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του διαστήματος. Έχει συντονίσει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 160 μέλη, το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές), το mi-Cluster (Συστήματα & Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές) και έχει βραβευτεί με την πιστοποίησης αριστείας Gold Label για τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, διαχειρίζεται τη λειτουργία του επιχειρηματικού Κέντρου Καινοτομίας α2-innohub στο Μαρούσι και έχει αποκτήσει πιστοποίηση αριστείας EU|BIC.

To Corallia είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008, βάσει των διαδικασιών TUV NORD CERT, για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει στη διαχείριση προγραμμάτων, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και διεθνείς συνεργασίες στρατηγικής σημασίας. Για την υλοποίηση των δράσεων του, το Corallia συνεργάζεται με πολλούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και με πολυάριθμους εθελοντές και εμπειρογνώμονες, ενώ για το συνολικό του έργο μέχρι σήμερα έχει βραβευθεί πολλαπλώς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προς τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην ενίσχυση της καινοτομίας και, εν γένει, τη συνεισφορά του στην ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.