Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Παρέχουμε σε εσάς, τους συμμετέχοντες  και υποψήφιους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα egg – enter grow go (εφεξής «το Πρόγραμμα»), που συνδιοργανώνουν η Eurobank και το Corallia, τις παρακάτω πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κατά παραπομπή από το άρθρο 7 των σχετικών προκηρύξεων του Προγράμματος). Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά: σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων μέσω cookies, δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (σήμερα www.theegg.gr), δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού παιχνιδιού μάθησης και επικοινωνίας προς τον σκοπό της ανάδειξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων (soft skills) κ.λπ.). Ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα ενημέρωση  αφορά τους συμμετέχοντες και υποψήφιους συμμετέχοντες και στις δύο πλατφόρμες του Προγράμματος, ήτοι την πλατφόρμα «egg Start Up» και την πλατφόρμα «egg Scale Up».

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας 

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας (κατά το άρθρο 26 ΓΚΠΔ) είναι:

  1. η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Eurobank»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Όθωνος αρ. 8, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154558160000 και
  2. η μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (εφεξής «το Corallia»), που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44, Μαρούσι, με Α.Φ.Μ. 999723442.
    (εφεξής από κοινού καλούμενοι «οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). 

2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και από ποια πηγή

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους στο μέτρο που το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων αν δηλ. είναι συμμετέχων  ή μόνο υποψήφιος συμμετέχων που δηλαδή δεν έγινε δεκτή η περαιτέρω συμμετοχή αυτού στο Πρόγραμμα με πρόκρισή του στη φάση grow:

α. Τα εμπεριεχόμενα στην αίτηση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα/αίτηση εγγραφής σας στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) και στην συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωσή σας στοιχεία, τα εμπεριεχόμενα στο συνυποβαλλόμενο επιχειρηματικό σας σχέδιο καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά, αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζετε, ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε κ.λπ..

β. Δεδομένα που προκύπτουν κατά το στάδιο της αξιολόγησής σας προκειμένου να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα, καθώς και αυτά που υποβάλλονται από εσάς ή  προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, κατά την υλοποίηση και προβολή του Προγράμματος, ιδίως δε κατά τη λήψη των παροχών του Προγράμματος, δεδομένα επικοινωνιών σας με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας κ.λπ..

γ. Δεδομένα που προκύπτουν από τη λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφήσεων, δημιουργίας έντυπων ή ηλεκτρονικών καταχωρίσεων/άρθρων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή τρίτους στο πλαίσιο προετοιμασίας, υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος.

δ. Δεδομένα απαντήσεων που παρέχετε σε έρευνες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο μέτρο που δεν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα.

ε. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση εκ μέρους σας του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (www.theegg.gr) (π.χ. IP address, αναγνωριστικά cookies κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε ειδικότερες σχετικές ενημερώσεις  που παρέχεται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.

στ. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συμμετοχής σας στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας (serious game) προς τον σκοπό της ανάδειξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων (soft skills) σας σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προκήρυξη του Προγράμματος και σε ειδικότερη σχετική ενημέρωση περί προσωπικών δεδομένων.

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας και αφετέρου και η συλλογή και μέσω συνεργατών του Προγράμματος στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ενόψει και στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

Επίσης, σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται και να είναι ακριβή. Κατ΄ ακολουθία υποχρεούστε  να παρέχετε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ακριβή και επίκαιρα προσωπικά δεδομένα και να  τους ενημερώνετε  για κάθε μεταβολή  αυτών το συντομότερο δυνατό.

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας και με ποια νομική  βάση τα επεξεργάζονται

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1 β ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

-Την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας ιδίως προς τον σκοπό συμμετοχής σας στην προβλεπόμενη από τις σχετικές προκηρύξεις του Προγράμματος διαδικασία αξιολόγησης και την πραγματοποίηση της αξιολόγησής σας σύμφωνα με τις ως άνω προκηρύξεις.

- Τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ιδίως δε την από πλευράς σας λήψη των παροχών του Προγράμματος, εφόσον προκριθείτε για ένταξη σε αυτό, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών προκηρύξεων.

Β. Για τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ.1 γ ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις, αιτήματα οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων/διοικητικών, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων  των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτων (άρθρο 6 παρ.1 στ ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως ενδεικτικά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτου, τη διαχείριση ερωτημάτων ή παραπόνων σας, την πραγματοποίηση ερευνών, αναλύσεων, στατιστικών, την αναβάθμιση/βελτίωση των υπηρεσιών-παροχών του Προγράμματος, την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από το Πρόγραμμα, την προβολή και διαφήμιση του Προγράμματος μέσω ιδίως φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφήσεων, δηλώσεών σας, άρθρων, καταχωρίσεων κ.λπ. σε μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, αλλά και στις ιστοσελίδες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ενημερωτικά δελτία, blogs, σε όλο το προωθητικό / διαφημιστικό υλικό του Προγράμματος και των Υπεύθυνων Επεξεργασίας κ.α.), την τήρηση ιστορικού αρχείου κ.λπ..

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ).

Όταν η επεξεργασία δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί σε καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 3.Α-3.Γ νομικές βάσεις, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα ζητήσουν να λάβουν τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτή (όπως στην κατωτέρω αναφερόμενη περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό 5.γ.i). Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αναφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας λοιπές συγκαταθέσεις που λαμβάνονται μέσω ειδικών ενημερώσεων π.χ. cookies, συμμετοχή σε διαδικτυακό ηλεκτρονικό παιχνίδι μάθησης και επικοινωνίας προς τον σκοπό της ανάδειξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων κ.λπ.. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ιδ. τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 8 και κατά περίπτωση θα ενημερώνεστε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης), χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

4. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένοι ή έχουν λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α. Τα όργανα και οι συντελεστές του Προγράμματος (αξιολογητές, μέλη Συντονιστικής Επιτροπής, μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής, Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος, Υπεύθυνος Λειτουργίας Προγράμματος, Μέντορες κ.λπ.), σύμφωνα με τις προκηρύξεις αυτού, και εν γένει οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β. Φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με το Πρόγραμμα προς τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών προκηρύξεων του Προγράμματος.

γ. Πάροχοι υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων (events).

δ. Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, εφαρμογών αποστολής μηνυμάτων) καθώς και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ε. Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων.

στ. Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.

ζ. Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών- διαφημιστικές εταιρείες.

η. Μέσα προβολής, όπως μέσα ενημέρωσης (ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έντυπα, ηλεκτρονικά), μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων του Προγράμματος αλλά και των Υπεύθυνων Επεξεργασίας καθώς και το κοινό αποδέκτης των εκάστοτε ενεργειών προβολής.

θ. Ταξιδιωτικά πρακτορεία.

ι. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ια. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες/διοικητικές αρχές, λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

ιβ. Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

ιγ. Λοιπά μέλη της επιχειρηματικής σας ομάδας.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων.

5. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας να διαβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.)

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τη νομοθεσία.

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από τη νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

i) έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

ii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ιδίως δε λήψη από εσάς των παροχών του Προγράμματος) ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας

iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων των Υπευθύνων Επεξεργασίας ή

iv) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, άλλως για  το χρονικό διάστημα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο χρόνο το Πρόγραμμα υπάρχει και προκηρύσσει καινούργιους κύκλους. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις ο ανωτέρω χρόνος τήρησης θα αυξάνεται ανάλογα. Επίσης ο ανωτέρω χρόνος τήρησης μπορεί να αυξάνεται εφόσον είναι αναγκαίο ενόψει θεμελίωσης, άσκησης, υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων ή για αρχειακούς λόγους των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.

Περαιτέρω, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων συμμετεχόντων που δηλαδή δεν έχει γίνει δεκτή η περαιτέρω συμμετοχή αυτών στο Πρόγραμμα με πρόκρισή τους στη φάση grow για χρονικό διάστημα έξι  (6) μηνών από την  ολοκλήρωση της διαγωνιστικής φάσης ένταξης/enter του Προγράμματος, O  ανωτέρω χρόνος τήρησης μπορεί να αυξάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο ενόψει θεμελίωσης, άσκησης, υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.

7. Ποια δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α.  Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης). 

β. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

γ. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ. Να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ), δ) και ε) δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, όπως για την υλοποίηση των Προγράμματος, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία των Υπευθύνων Επεξεργασίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και της νομοθεσίας.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

η. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 2106475600) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες- Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 190 Καλλιθέα ΤΚ 176 71, ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) info@theegg.gr. Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας για την άσκηση δικαιωμάτων σας και προς διευκόλυνση της εξέτασης και ανταπόκρισης  των Υπευθύνων Επεξεργασίας σε αυτά παρακαλείσθε να προσδιορίζετε ποιο/ποια δικαίωμα/δικαιώματα ασκείτε. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουν στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται είτε να σας επιβάλλουν την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούν να ανταποκριθούν στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

9. Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Eurobank για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, T.K. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Corallia για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44, Μαρούσι ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@athena-innovation.gr.

10. Πώς προστατεύουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας,  τη διασφάλιση του απόρρητου της επεξεργασίας  τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα η παρούσα, ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και την πραγματικότητα της διενεργούμενης επεξεργασίας. Εάν λάβουν χώρα σημαντικές αλλαγές στην παρούσα, θα ενημερωθείτε σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά μέσω σχετικής ειδοποίησης στον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη/επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σε αυτή μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις, συστήνεται να ελέγχετε τακτικά στον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr στην οποία θα βρίσκεται αυτή (η Ενημέρωση) διαρκώς αναρτημένη.

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 06.09.2021 και  βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr.