Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος egg – enter*grow*go

Παρέχουμε σε εσάς, τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα egg – enter*grow*go (εφεξής «το Πρόγραμμα»), που συνδιοργανώνουν η Eurobank και η μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, τις παρακάτω πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κατά παραπομπή από το άρθρο 7 των σχετικών προκηρύξεων του Προγράμματος).

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι:

  1. η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (στο παρόν «η Eurobank»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Όθωνος αρ. 8, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154558160000 και
  2. η μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας αρ. 44, Μαρούσι (με Α.Φ.Μ. 999723442).
    (εφεξής από κοινού καλούμενοι «οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). 

2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι κυρίως τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

α. Τα εμπεριεχόμενα στην αίτηση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα/αίτηση εγγραφής σας στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) και στην συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωσή σας στοιχεία, καθώς και τα εμπεριεχόμενα στο συνυποβαλλόμενο επιχειρηματικό σας σχέδιο.

β. Δεδομένα που προκύπτουν κατά το στάδιο της αξιολόγησής σας προκειμένου να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα, καθώς και αυτά που προκύπτουν ή υποβάλλονται από εσάς κατά την υλοποίηση και προβολή του Προγράμματος, ιδίως δε κατά τη λήψη των παροχών του Προγράμματος. 

γ. Δεδομένα σας που προκύπτουν από τη λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφήσεων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό τους στο πλαίσιο προετοιμασίας, υλοποίησης και προβολής του Προγράμματος.

δ. Δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (www.theegg.gr) (π.χ. IP address, αναγνωριστικά cookies κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ειδικότερη σχετική ενημέρωση που παρέχεται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας και αφετέρου και η συλλογή και μέσω συνεργατών του Προγράμματος στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ενόψει της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα. 

Επίσης, σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας και με ποια νομική  βάση τα επεξεργάζονται

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

-Την επικοινωνία μαζί σας προς τον σκοπό συμμετοχής σας στην προβλεπόμενη από τις σχετικές προκηρύξεις του Προγράμματος διαδικασία αξιολόγησης και την πραγματοποίηση της αξιολόγησής σας σύμφωνα με τις ως άνω προκηρύξεις.

- Τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ιδίως δε η από πλευράς σας λήψη των παροχών του Προγράμματος, εφόσον προκριθείτε για ένταξη σε αυτό, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών προκηρύξεων.

Β. Για τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις τους.

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως:

-Τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων  των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτων

Η επεξεργασία των υπό 2. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως ενδεικτικά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτου, την αναβάθμιση/βελτίωση των υπηρεσιών-παροχών του Προγράμματος, την προβολή και διαφήμιση του Προγράμματος μέσω ιδίως φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφήσεων, δηλώσεών σας κ.λπ. σε μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, αλλά και στις ιστοσελίδες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ενημερωτικά δελτία, blogs, σε όλο το προωθητικό / διαφημιστικό υλικό του Προγράμματος και των Υπεύθυνων Επεξεργασίας κ.α.).. Της επεξεργασίας αυτής, που στηρίζεται στα έννομα συμφέροντα των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, προηγείται στάθμιση από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και τις ελευθερίες σας σε βαθμό, ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και να καθιστούν την επεξεργασία με αυτή τη βάση απαγορευτική. 

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Όταν η επεξεργασία δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί σε καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 3.Α-3.Γ νομικές βάσεις, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα ζητήσουν να λάβουν τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ιδ. τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 8 και κατά περίπτωση θα ενημερώνεστε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης), χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

4. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένοι ή έχουν λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α. Τα όργανα και οι συντελεστές του Προγράμματος (αξιολογητές, μέλη Συντονιστικής Επιτροπής, μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής, Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής, Μέντορες κ.λπ.), σύμφωνα με τις προκηρύξεις αυτού, και εν γένει οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β. Φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με το Πρόγραμμα προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών προκηρύξεων του Προγράμματος.

γ. Πάροχοι υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων (events).

δ. Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών.

ε. Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων.

στ. Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.

ζ. Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών- διαφημιστικές εταιρείες.

η. Μέσα ενημέρωσης.

θ. Ταξιδιωτικά πρακτορεία.

ι. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ια. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

5. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας να διαβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.)

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

α) έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ιδίως δε λήψη από εσάς των παροχών του Προγράμματος) ή

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων των Υπευθύνων Επεξεργασίας ή

γ) υπάρχει σχετική υποχρέωση των Υπευθύνων Επεξεργασίας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, άλλως για  το χρονικό διάστημα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. Ειδικότερα οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο το Πρόγραμμα υπάρχει και προκηρύσσει καινούργιους κύκλους. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις ο ανωτέρω χρόνος τήρησης θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Επίσης ο ανωτέρω χρόνος τήρησης μπορεί να αυξάνεται εφόσον είναι αναγκαίο ενόψει άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.

7. Ποια δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Να γνωρίζετε κατά πόσο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και αν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες όπως τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, το χρόνο τήρησής τους και άλλες (δικαίωμα πρόσβασης).

β. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

γ. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία εκτελείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων των Υπευθύνων Επεξεργασίας.

ε. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ. Να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, σε οποιαδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ), δ) και ε) δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’άλλον τρόπο σε επεξεργασία, όπως για την υλοποίηση των Προγράμματος, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία των Υπευθύνων Επεξεργασίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

η. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 190 Καλλιθέα ΤΚ 176 71, ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) info@theegg.gr. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουν στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται είτε να σας επιβάλλουν την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούν να ανταποκριθούν στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

9. Πώς προστατεύουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας,  τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ενδέχεται να τροποποιούν την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιούν την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιούν σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr.

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις …………………. και  βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr.