Οι συμμετέχοντες στο egg Start Up απολαμβάνουν όλες τις παροχές, υπηρεσίες και υποδομές της φάσης Grow προκειμένου να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες και εφόδια που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν στο δρόμο προς την επιχειρηματική δημιουργία, ανάπτυξη και επιτυχία. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο egg Start Up δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους όρους της Προκήρυξης του egg Start Up, καθώς και τους αναλυτικούς όρους του συμφώνου συμμετοχής στο egg Start Up που θα κληθούν να υπογράψουν εφόσον προκριθούν στη φάση Grow. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές δεσμεύσεις που καλούνται να αποδεχθούν οι συμμετέχοντες στο egg Start Up:

  • Να τηρούν τα χρηστά ήθη και τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, κάνοντας χρηστή, επιμελή και με αυξημένο επαγγελματισμό χρήση των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών του Προγράμματος.
  • Να καταβάλουν μηνιαίο τίμημα συμμετοχής (participation fee) ύψους σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη χρονική διάρκεια της φάσης GROW. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να εγκατασταθούν στην Κτηριακή Υποδομή egg (είτε για χρήση ως κύρια έδρα είτε ως υποκατάστημα είτε ως έδρα θυγατρικής) έναντι του ποσού των σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) μηνιαίως (rental fee) για κάθε διακριτό χώρο εργασίας που θα καταλάβει η ομάδα στο πλαίσιο της εγκατάστασής της στο κτήριο του egg. Tο εν λόγω ποσό θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενδυνάμωση των παροχών του egg Start Up προς τους συμμετέχοντες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.ά.) καθώς και για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των συμμετεχουσών ομάδων.
  • Να καταβάλουν συμβολική αμοιβή επιτυχίας ποσοστού τρία κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (3,75%) επί τυχόν επιτευχθείσας χρηματοδότησης σε περίπτωση που, στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο egg Start Up, εξασφαλίσουν χρηματοδότηση υπό τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων για το επιχειρηματικό σχέδιό τους. Το όποιο ποσό τυχόν καταβληθεί από τους συμμετέχοντες θα αξιοποιηθεί και πάλι για την περαιτέρω ενδυνάμωση των παροχών του egg Start Up προς τους συμμετέχοντες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.ά.) καθώς και για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων ομάδων.
  • Να αναφέρουν σε κάθε δράση προβολής και δημοσιότητας σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο εντάχθηκαν στο egg Start Up –εφόσον οι εν λόγω δράσεις επικοινωνίας είναι υπό τον έλεγχο των συμμετεχόντων– ότι υποστηρίχθηκαν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου τους από το Πρόγραμμα egg.