Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

(Η παρούσα ενημέρωση αφορά ειδικά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.theegg.gr, για δε το έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/υποψήφιων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα egg – enter grow go πατήστε εδώ.)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Eurobank») και η Mονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής «Corallia») ενημερώνουν εσάς, τους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.theegg.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου (κατά το άρθρο 26 ΓΚΠΔ) είναι: α. η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Eταιρεία», Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και β. η Mονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, με Α.Φ.Μ. 999723442 (εφεξής από κοινού καλούμενοι «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και από που

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ανήκουν ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους στο μέτρο που το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων, το είδος της αλληλεπίδρασης με το υποκείμενο κ.λπ.:

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους σας των φορμών/αιτημάτων σας για λήψη ενημερώσεων μέσω ενημερωτικών δελτίων/newsletters, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες των ενημερωτικών δελτίων / newsletters είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε το συντομότερο δυνατό τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων-πληροφοριών στις φόρμες ενημερωτικών δελτίων / newsletters του Διαδικτυακού Τόπου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
 2. Δεδομένα που εσείς μας παρέχετε όταν υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, αίτημα ή παράπονο.
 3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο. Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και συναφείς τεχνολογίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών από μέρους των Υπεύθυνων Επεξεργασίας διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Στην έννοια της συλλογής των δεδομένων από εσάς όπως περιγράφεται παραπάνω περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης, σε περίπτωση που παρέχετε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργάζονται

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς όπως την επικοινωνία μαζί σας, εφόσον έχετε ζητήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω ενημερωτικών δελτίων/newsletters. Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση εκ μέρους σας των δεδομένων σας στις φόρμες των ενημερωτικών δελτίων / newsletters αποτελεί δήλωση συγκατάθεσης εκ μέρους σας για την επικοινωνία των Υπεύθυνων Επεξεργασίας μαζί σας και την αποστολή σε εσάς newsletters. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της (σχετικά με τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ιδ. τα κατωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα υπό 10 «Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας» και επίσης σε κάθε newsletter διευκρινίζεται ότι παρέχεται και ηλεκτρονικός σύνδεσμος ανάκλησης συγκατάθεσης/διαγραφής από τη λίστα παραληπτών αυτού). Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αναφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας λοιπές συγκαταθέσεις που λαμβάνονται μέσω ειδικών ενημερώσεων  όπως για την περίπτωση των cookies.

Β. Για τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ.1 γ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

 1. Τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων/διοικητικών, εποπτικών, εισαγγελικών, ανεξάρτητων κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).
 2. Την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων (π.χ. διαδικτυακών επιθέσεων κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της δυνατότητας διερεύνησης αυτών.

Η επεξεργασία αυτή όπως περιγράφεται στην ενότητα Β εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτου (όπως περιγράφεται πιο κάτω στην ενότητα Γ).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτου (άρθρο 6 παρ.1 στ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως την εξασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή τρίτου, τη διαχείριση ερωτημάτων, αιτημάτων, παραπόνων σας κ.λπ..

Για περαιτέρω πληροφορίες για τους σκοπούς χρήσης cookies από μέρους των Υπεύθυνων Επεξεργασίας διαβάστε την Πολιτική Cookies.

4. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αντιλαμβάνονται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας είναι να μη συλλέγουν ούτε να τηρούν εν γνώσει τους προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς τη συνδρομή των εκάστοτε νόμιμων προϋποθέσεων, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Ειδικότερα για τους αποδέκτες του ενημερωτικού δελτίου τα σχετικά δεδομένα αυτών τηρούνται για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου και διαγράφονται σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής τους.

6. Ποιοι είναι ενδεικτικά οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους καθώς και στις περιπτώσεις που οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένοι ή έχουν λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, συντελεστές του προγράμματος egg - enter•grow•go και μέλη διοίκησης των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους.
 2. Πάροχοι προϊόντων ή /και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών.
 3. Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων.
 4. Πάροχοι υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων.
 5. Εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα.
 6. Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών- διαφημιστικές εταιρείες.
 7. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 8. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες/διοικητικές αρχές, λοιπές αρχές ή φορείς, μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος /παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης συστήνουμε να ανατρέξετε και στην Πολιτική Cookies  συμπληρωματικά για τους αποδέκτες πληροφοριών από cookies.

7. Μπορούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας να διαβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ);

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή

β) Έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τη νομοθεσία.

γ) Εάν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από τη νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

i) εφόσον έχετε παράσχει στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

ii) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή

iii) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

8. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλον διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε την προστασία και διαχείριση/επεξεργασία των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

9. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα  (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 2106475600) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες- Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

ii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και της νομοθεσίας.

iii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

10. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@egg.gr. Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας για την άσκηση δικαιωμάτων σας και προς διευκόλυνση της εξέτασης και ανταπόκρισης  των Υπευθύνων Επεξεργασίας σε αυτά παρακαλείσθε να προσδιορίζετε ποιο/ποια δικαίωμα/δικαιώματα ασκείτε.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουν στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται είτε να σας επιβάλλουν την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούν να ανταποκριθούν στο αίτημα / στα αιτήματά σας.

11. Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Eurobank για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, T.K. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@eurobank.gr

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Corallia για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44, Μαρούσι ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@athena-innovation.gr.

12. Πώς προστατεύουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

13. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα η παρούσα, ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και την πραγματικότητα της διενεργούμενης επεξεργασίας. Εάν λάβουν χώρα σημαντικές αλλαγές στην παρούσα, θα ενημερωθείτε σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά μέσω σχετικής ειδοποίησης στον Διαδικτυακό Τόπο www.theegg.gr. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη/επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σε αυτή μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις, συστήνεται να ελέγχετε τακτικά στον Διαδικτυακό Τόπο www.theegg.gr στην οποία θα βρίσκεται αυτή (η Ενημέρωση) διαρκώς αναρτημένη.

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 06.09.2021 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον Διαδικτυακό Τόπο www.theegg.gr.