Δες την Προκήρυξη της πλατφόρμας του Scale Up του egg – enter grow go. Ενημερώσου για το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα Scale Up του egg – enter grow go.

Προοίμιο

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg – enter grow go» (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής το Corallia).

Η Eurobank (www.eurobank.gr) έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, μέσω δε της συγκεκριμένης συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Το Corallia (www.corallia.org) επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας (clusters) που έχει αναπτύξει και των επιχειρηματικών προγραμμάτων και θερμοκοιτίδων που λειτουργεί για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την πλατφόρμα «egg Start-Up», η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες (cohort-1) ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους (cohort-2), την πλατφόρμα «egg Scale-Up», η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων ή/και (επόμενο) γύρο χρηματοδότησης, και την πλατφόρμα «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Τουρισμού-Πολιτισμού» ή «egg Cluster Τουρισμού-Πολιτισμού», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού και του Πολιτισμού, οι οποίες συνεργάζονται για την από κοινού διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης και την περαιτέρω επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα όσον αφορά στην Πλατφόρμα «Scale-Up» (εφεξής το egg Scale-Up ή η Πλατφόρμα egg Scale-Up) διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτό, τo οποίo θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση grow του egg Scale-Up. Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία αξιολόγησης) για την ένταξη στη φάση grow του egg Scale-Up διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κατά τα ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η συμμετοχή στο egg Scale-Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Eurobank και το Corallia έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του egg Scale-Up, ακόμη δε και να ματαιώσουν αυτό για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντομεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική προς τούτο ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Eurobank και του Corallia απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

1. Πλαίσιο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αποτελεί σήμερα το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία.

Ειδικότερα, το egg Scale-Up αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωσης και επέκτασης, διάρκειας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης, παρέχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του egg Scale-Up μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύσουν την κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν και να εξασφαλίσουν επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότητα. Απευθύνεται πρωτίστως σε εταιρείες (ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας) και δευτερευόντως σε υπό σύσταση εταιρείες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν υψηλή τεχνολογική ωριμότητα προϊόντων και υπηρεσιών (σε επίπεδο TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον, TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο ή TRL 9 - πραγματικό σύστημα λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον). Ιδανικά οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να έχουν να επιδείξουν ήδη πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών ή/και να έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν αρχικό γύρο άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. κεφάλαια «σποράς»).

Το egg Scale-Up απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του (φάση enter, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 8 κατωτέρω) και αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του όρου (φάση grow, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω). Η φάση go (βλ. αμέσως κατωτέρω) έπεται της τυπικής ολοκλήρωσης του egg Scale-Up και αποτελεί στην ουσία το επιστέγασμά του. Ειδικότερα:

 • enter (η φάση ένταξης): Στο egg Scale-Up μπορούν να συμμετέχουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με έμφαση σε κλάδους με σημαντικό μέγεθος αγοράς και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη (βλ. ιδίως άρθρο 9 κατωτέρω), αίτηση συμμετοχής και επιχειρηματικό σχέδιο / pitch deck, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και την αναπτυξιακή του προοπτική, μεταξύ άλλων, από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων. Οι επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση grow του egg Scale-Up.
 • grow (η φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρήσεις, αρχικώς θα υποστηριχτούν προκειμένου να ολοκληρώσουν τη σύσταση ή τη μετατροπή στην κατάλληλη εταιρική μορφή (π.χ. από προσωπική σε κεφαλαιουχική εταιρεία) αν δεν το έχουν ήδη πράξει. Στη συνέχεια, αφού πρώτα θέσουν από κοινού με τους συντελεστές του egg Scale-Up το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο (π.χ. άντληση κεφαλαίων ύψους “Χ” εκατ. ευρώ), θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του egg Scale-Up, να εστιάσουν εντατικά στην εύρεση χρηματοδότησης, στην επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, ή/και στην αύξηση πωλήσεων, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το egg Scale-Up (βλ. ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω), να ανταλλάξουν επιχειρηματικές εμπειρίες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος» και να μεγενθύνουν τη δυναμική και την αξία της επιχείρησής τους.
 • go (η επίτευξη του επιχειρηματικού οροσήμου): Η συμμετοχή στο egg Scale-Up ολοκληρώνεται με την επίτευξη του συμφωνημένου επιχειρηματικού οροσήμου (milestone) που είχε τεθεί κατά την φάση grow του egg Scale-Up για τη συμμετέχουσα επιχείρηση, ήτοι απτά αποτελέσματα σε επίπεδο άντλησης επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων με στόχο την ουσιαστική επιτάχυνση και επέκταση της εταιρικής της λειτουργίας.

2. Παροχές του egg Scale Up

Οι κύριες παροχές του egg Scale-Up προς τους διακριθέντες στη διαγωνιστική φάση, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων κατά τα στάδια «επιτάχυνσης» εντός του egg Scale-Up. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για την προετοιμασία και παρουσίασή τους σε ιδιώτες επενδυτές καθώς και για να δικτυωθούν με δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους και πελάτες. Ενδεικτικά, οι εταιρείες του egg Scale-Up θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις (όπως πρόβλεψη σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής από τις επιχειρήσεις ανταλλάγματος όπως αμοιβή επιτυχίας ή/και πάγια αμοιβή κ.λπ.), πρόσβαση σε ή δυνατότητες για:
 1. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις εταιρείες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στρατηγικούς επενδυτές, ή άλλους συνεργάτες ή/και εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών. 
 2. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες, αξιοποιώντας ιδιαίτερα συνεργασίες της Eurobank με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οργανισμούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ή/και μέσα από την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών (Business/Investment roadshows) σε αγορές-στόχος.
 3. Εξειδικευμένη υποστήριξη για την αξιολόγηση και παροχή ανάδρασης επί της υποβολής προτάσεων σε προγράμματα-πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο με στόχο η εταιρεία να αντλήσει χρηματοδότηση υπό τη μορφή επιχορήγησης για τις ερευνητικές, τεχνολογικές και καινοτομικές της δραστηριότητες.
 4. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες του egg Start-Up, να αποκτήσουν πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες διεθνούς εμπορίου με στοιχεία για πάνω από 180 χώρες, να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν ως μέλη, εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, στο 1ο παγκόσμιο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό δίκτυο,  «Trade Club Alliance», το οποίο υποστηρίζεται από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς σε πάνω από 60 χώρες.
 5. Προνομιακή χρηματοδότηση από τη Eurobank μέσω παροχής κεφαλαίων κίνησης (δανειοδότηση μικρής διάρκειας) που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας, καθώς και μακροπρόθεσμων δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
 • Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καθοδήγηση των ομάδων από τους συντελεστές του Προγράμματος -είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας- σε θέματα καινοτομικής ωριμότητας και ετοιμότητας, όπως: το επίπεδο της τεχνολογικής ωριμότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, το βαθμό της επιβεβαίωσης της ζήτησης από την αγορά και του ενδιαφέροντος των πελατών για το προϊόν, την οικονομική βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, την υφιστάμενη κατάσταση και τη στρατηγική προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, τον βαθμό ετοιμότητας για την διεκδίκηση των αναγκαίων κεφαλαίων για να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το αναπτυξιακό πλάνο της επιχείρησης, και την ποιότητα και συμπληρωματικότητα των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης ως προς την ύπαρξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ 75, στο Μοσχάτο Αττικής, όπου δύνανται να εγκατασταθούν οι νέοι επιχειρηματίες και να παραμείνουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του egg Scale-Up. Η Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη διευκόλυνση της εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα απόκτησης εταιρικής έδρας. Συγκεκριμένα η Κτηριακή Υποδομή παρέχει:
 1. Γραφειακούς χώρους για τους επιχειρηματίες, εφόσον επιλέξουν να εγκατασταθούν σε αυτήν, στους οποίους περιλαμβάνονται: πλήρως επιπλωμένα γραφεία, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων/φωτοτυπιών/ σάρωσης, κ.α.
 2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στη φάση grow του egg Scale-Up θα έχουν πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης (brainstorming) και χώρους ψυχαγωγίας.

3. Επιλέξιμοι τομείς / κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία, μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, εκπομπές CO2, αντιμετώπιση επιπτώσεων επιδημιών κ.λπ.). Ενθαρρύνονται επίσης ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που υιοθετούν πρακτικές ESG (Environmental, Social, Governance) καθώς και επιχειρηματικά σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

4. Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων είναι απλά, διαφανή, επιχειρηματικής λογικής και επενδυτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου εξετάζουν έξι (6) διαφορετικές διαστάσεις καινοτομίας, και συγκεκριμένα (i) το επίπεδο της τεχνολογικής ωριμότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, (ii) το βαθμό της επιβεβαίωσης της ζήτησης από την αγορά και του ενδιαφέροντος των πελατών για το προϊόν, (iii) την οικονομική βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, (iv) την υφιστάμενη κατάσταση και τη στρατηγική προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, (v) τον βαθμό ετοιμότητας για την διεκδίκηση των αναγκαίων κεφαλαίων για να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το αναπτυξιακό πλάνο της επιχείρησης, και (vi) την ποιότητα και συμπληρωματικότητα των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης ως προς την ύπαρξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Διοίκηση – Λειτουργία

Τα ακόλουθα όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος:

 • Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee): Οκταμελής (8μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του egg Scale-Up και εν γένει Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης του egg Scale-Up, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος κατά τα κατωτέρω στην παρούσα αναγραφόμενα, των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο egg Scale-Up από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους.

  Τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν οι:
 1. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Eurobank, 
 2. Νικόλαος Βογιατζής, Co-founder and Chief Development & Operations Officer, Corallia, 
 3. Παναγιώτης Καρδάσης, Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικών Έργων, Eurobank,
 4. Πάνος Λυμπερόπουλος, CFA Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Large Corporate & Loan Syndications, Eurobank,
 5. Βασίλειος Μακιός, Co-founder and General Director, Corallia, 
 6. Σταυρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια egg - enter•grow•go, Eurobank,
 7. Jorge-A. Sanchez-P., Co-founder and Chief Strategy & Financial Officer, Corallia,
 8. Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Banking, Eurobank.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Συντονιστικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα οκτώ (8) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Συντονιστική Επιτροπή και εν γένει το Πρόγραμμα υποστηρίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που ορίζεται από τη Eurobank με τη σύμφωνη γνώμη του Corallia. H Γραμματεία του Προγράμματος παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και στις πάσης φύσεως δράσεις του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος και αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με το egg (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr), έχει δε -μεταξύ άλλων- και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Επιτροπή, που απαρτίζεται από προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες: (i) παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη φάση σχεδιασμού ή/και υλοποίησης του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος με γνώμονα τη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και της βιωσιμότητας αυτού και (ii) αποτίμηση των κύριων στόχων, επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος, καθώς και υπόδειξη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και την απαρτίζουν οι:
 1. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης του ALBA Graduate Business School,
 2. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. της Coca-Cola HBC A.G.,
 3. Δημήτριος Δέμος, Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της DEMO Α.Β.Ε.Ε., Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας,
 4. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN, 
 5. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Group Chief Operating Officer (CΟΟ) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank A.E.,
 6. Νέλλη Κάτσου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της VNK Capital S.A.,
 7. Νίκος Καυκάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,
 8. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Media Lab,
 9. Μαρί Μπουντρογιάννη, Κοσμήτορας G. Raymond Chang School of Continuing Education, Πανεπιστήμιο Ryerson, 
 10. Νίκος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Diorama Investment Sicar S.A., Πρόεδρος Δ.Σ. της EFG Investment & Wealth Solutions Holding AG, 
 11. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Δ/νων Σύμβουλος της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας,
 12. Μαρίνα Χατζοπούλου, Business Angel, AB Member, MIT Technological Innovation Center.

Τυχόν αντικατάσταση, αφαίρεση ή προσθήκη μέλους/ών της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της και γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα έχει και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος (egg Programme Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο παρακολουθεί συνολικά την πορεία και πρόοδο του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος και ειδικότερα των συμμετεχουσών ομάδων, διατηρώντας επαφή και αξιολογώντας τη συνολική παρουσία τους στο egg Scale-Up. Αποτελεί το ανώτερο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με το Πρόγραμμα με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συντονίζει την παροχή των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και την Επιχειρηματική Κατάρτιση των ομάδων, φροντίζει για την ενοποίηση όλων των παροχών του egg Scale-Up, εκπροσωπεί τις ομάδες ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει για τις ανάγκες και την πορεία του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος. Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος ορίζεται η Σταυρούλα Μπαχταλιά. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.
 • Υπεύθυνος Λειτουργίας Προγράμματος (egg Operations Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και εισηγείται, όπου απαιτείται, αλλαγές ή βελτιώσεις αυτής, ενώ αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους σε πρώτο επίπεδο, παρακολουθεί την τήρηση των όρων συμμετοχής από τις ομάδες και γενικότερα τη δραστηριότητα τους, διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο της Κτηριακής Υποδομής, ενεργοποιεί τον διαθέσιμο εσωτερικό μηχανισμό με στόχο τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις υπηρεσιών βάσει των αναγκών, ενημερώνει με συστηματικό τρόπο τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος, εκπροσωπεί σε αυτόν τις ομάδες, εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων από τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος ή από τη Συντονιστική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη προώθηση των διαφόρων αιτημάτων/πληροφοριών στον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος. Υπεύθυνος Λειτουργίας Προγράμματος ορίζεται ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Λειτουργίας Προγράμματος θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στο egg Scale-Up διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής στο egg Scale-Up (εφεξής Σύμφωνο Συμμετοχής) που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη στη φάση grow του egg Scale-Up. Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε σχέση με την Κτηριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του egg Scale-Up, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (βλ. ιδίως άρθρο 2 ανωτέρω), εξειδικεύοντας αυτές και τον ακριβή τρόπο παροχής τους (ενδεικτικά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη φυσική παρουσία στην Κτηριακή Υποδομή και ειδικότεροι όροι ως προς τη χρήση γραφειακών χώρων και της Κτηριακής Υποδομής εν γένει, πλαίσιο λήψης υπηρεσιών επιχειρηματικής και οικονομικής συμβουλευτικής, και εν γένει ευρεία αξιοποίηση των υποδομών και παροχών του egg Scale-Up, αναλυτική περιγραφή των οργάνων και λοιπών συντελεστών του Προγράμματος κ.λπ.).
 • Όπου ακολούθως αναφέρεται η συμμετοχή στο egg Scale-Up θα εννοείται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του egg Scale-Up. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale-Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού.
 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale-Up έχουν εταιρείες (νομικά πρόσωπα) που έχουν ήδη συσταθεί ή βρίσκονται υπό σύσταση, των οποίων οι κύριοι συντελεστές – μέλη (φυσικά πρόσωπα) (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστος δε αυτής Συμμετέχων) θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης:
 1. Είναι ηλικίας 18-65 ετών.
 2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο egg Scale-Up καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale-Up αποκλείονται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά στελέχη/εργαζόμενοι για την υλοποίηση του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος, οι εργαζόμενοι του Corallia, οι εργαζόμενοι της Eurobank και των θυγατρικών αυτής, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

Τονίζεται ότι θα παρέχεται, για συγκεκριμένη διάρκεια, δυνατότητα εγκατάστασης της εταιρείας (είτε ως κύρια έδρα, είτε ως υποκατάστημα, είτε ως έδρα θυγατρικής της, είτε ως γραφείο) στην Κτηριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές του egg Scale-Up μόνο σε εκείνα τα άτομα από κάθε προκριθείσα Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια υπό 1 και 2. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι μέτοχοι/εταίροι ή/και κύριοι συντελεστές λειτουργίας της εταιρείας και υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αυτής.

Σε περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1 και 2 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν αυτών, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας.

 • Για την ενίσχυση της προσέλκυσης επιχειρηματικών σχεδίων με ερευνητική και καινοτομική βάση και με αξιόλογες πιθανότητες ανταγωνισμού και «κλιμάκωσης» (scaling) ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, παρέχεται η δυνατότητα στις καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί επιτυχώς στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” (https://elevategreece.gov.gr/), εφόσον το επιθυμούν και υποβάλουν σχετική υποψηφιότητα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παρούσας, να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα προκρινόμενες απευθείας στη Β΄ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης (βλ. άρθρο 8 κατωτέρω), κατά την οποία θα διαγωνιστούν ισότιμα με τους υποψήφιους που θα έχουν προκριθεί από τη Α΄ Φάση (βλ. άρθρο 8 κατωτέρω) της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη και με απολύτως τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι οι προερχόμενες από το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” υποψηφιότητες δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τον αριθμό των επιχειρηματικών σχεδίων που θα προκριθούν από τη Α’ Φάση αξιολόγησης, αλλά προστίθενται και είναι πλέον αυτών.
 • Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης enter του egg Scale-Up, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα κληθεί να συμμετάσχει στη φάση grow του egg Scale-Up μέσω εταιρικού σχήματος κεφαλαιουχικής νομικής μορφής (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), είτε ήδη υφιστάμενου, είτε νέου. Ως έδρα της εταιρείας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκατάστημα ή γραφείο της μπορεί να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτηριακής Υποδομής του egg Scale-Up, στην οποία δύναται να συστεγαστεί, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στο egg Scale-Up, η εταιρεία ή η θυγατρική ή το υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του egg Scale-Up. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση νέου ή η χρήση υφιστάμενου εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος ή/και γραφείου του ως άνω αλλοδαπού νομικού προσώπου στην ημεδαπή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
 • Στο Σύμφωνο Συμμετοχής που θα υπογράψει η Επιχειρηματική Ομάδα για τη συμμετοχή της στη φάση grow του egg Scale-Up προβλέπεται η καταβολή ποσού ενενήντα ευρώ (90€) μηνιαίως για τον διακριτό χώρο εργασίας που θα υπομισθώνει κάθε Επιχειρηματική Ομάδα - με δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιχειρηματικής Ομάδας και τις δυνατότητες του Προγράμματος, χρήσης πρόσθετου/ων διακριτού/ών χώρου/ων με καταβολή αντίστοιχου ποσού ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε χώρο - και τους σχετικούς αναλυτικούς όρους χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τις Επιχειρηματικές Ομάδες, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την περαιτέρω ενδυνάμωση των παροχών του egg Scale-Up προς τις Επιχειρηματικές Ομάδες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.α.) καθώς και για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των Επιχειρηματικών Ομάδων. Σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που η Επιχειρηματική Ομάδα δεν επιθυμεί την εγκατάστασή της στην Κτηριακή Υποδομή του egg Scale-Up, οφείλει σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο Πρόγραμμα να διατηρεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ένα τουλάχιστον διακριτό χώρο εργασίας στην Κτηριακή Υποδομή ως γραφείο - σημείο παρουσίας για να εξυπηρετούνται οι επισκέψεις των μελών της Επιχειρηματικής Ομάδας και η συμμετοχή τους στα δρώμενα του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος.
 • Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη φάση grow του egg Scale-Up Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του Συμφώνου Συμμετοχής, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στη φάση grow του egg Scale-Up των εν λόγω Επιχειρηματικών Ομάδων ή/και την ενδεχόμενη -κατά την ελεύθερη κρίση της- αντικατάστασή τους από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter του egg Scale-Up.
 • Οι Κτηριακές Υποδομές του Προγράμματος έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα, συνεπώς οι συντελεστές του Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα να μην διαθέσουν γραφειακούς χώρους σε Επιχειρηματική Ομάδα που θα έχει προκριθεί για ένταξη στη φάση grow του egg Scale-Up, αν τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει αντικειμενικό κώλυμα διαθεσιμότητας γραφειακών χώρων. 
 • Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, θα απολαμβάνουν όλες τις παροχές του egg Scale-Up, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της φάσης grow του egg Scale-Up, μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο θα έχουν θέσει από κοινού με τους συντελεστές του egg Scale-Up ως προς το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο, και το οποίο χρονικό σημείο θα έχει καταγραφεί σαφώς στο Σύμφωνο Συμμετοχής.
 • Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει κατάχρηση του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το egg Scale-Up κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου Διοίκησης του Προγράμματος και εγκριτικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο egg Scale-Up. 
 • Σε περίπτωση που η Επιχειρηματική Ομάδα επιθυμεί παράλληλα με τη συμμετοχή της στο egg να συμμετάσχει και σε άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς ή προγράμματα επιχειρηματικής επώασης/επιτάχυνσης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς αίτησης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου με παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο εκ μέρους των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων και της επιδίωξης του επιχειρηματικού οροσήμου (milestone) επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
 • Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του egg Scale-Up, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο egg Scale-Up, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του egg Scale-Up από οιαδήποτε σχετική ευθύνη. 
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του egg Scale-Up θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. 
 • Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχείρησής του, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του egg Scale-Up και της προβολής του. 
 • Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τη Eurobank και το Corallia, άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, κατόπιν προηγούμενης έγκρισής τους ως προς τα τελικά κείμενα, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του egg Scale-Up με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό. 
 • Εκτός εάν ρητώς συμφωνηθεί ad hoc διαφορετικά (π.χ. γιατί κρίνεται ότι είναι εκτός του ελέγχου των Συμμετεχόντων), κάθε Επιχειρηματική Ομάδα σε κάθε δράση προβολής/δημοσιότητας και εν γένει επικοινωνίας (με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) σχετικά με το επιχειρηματικό της σχέδιο με το οποίο εντάχθηκε στο egg Scale-Up, και για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής της στο Πρόγραμμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: “Η [ονομασία Επιχειρηματικής Ομάδας/επωνυμία εταιρείας] υποστηρίχθηκε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της σχεδίου από το Πρόγραμμα egg - enter•grow•go κατά την περίοδο 20ΧX-20ΥΥ”.
 • Αντίγραφα των φακέλων όλων των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια θα παραμείνουν στη Eurobank και το Corallia για αρχειακούς λόγους. 
 • Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το egg Scale-Up αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).

7. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του egg Scale-Up και εν γένει του Προγράμματος η Eurobank και το Corallia ή/και τρίτα πρόσωπα (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται) θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο egg Scale-Up κατά τα ειδικότερα αναλυτικά περιγραφόμενα στη σχετική «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος egg – enter grow go», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr).

8. Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις.

 • Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας: οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg Scale-Up θα πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος και θα οργανωθούν καταλλήλως μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια του απαραίτητου τυπικού ελέγχου. Η Συντονιστική Επιτροπή με απόφασή της -μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου αναφορικά με το εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι τα προσήκοντα και επαρκή- αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
 • Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου: Οι Επιχειρηματικές Ομάδες των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής προκρίθηκαν από την Α’ Φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν κατά το στάδιο αυτό σύμφωνα με έξι (6) κριτήρια, και συγκεκριμένα:
 1. το επίπεδο της τεχνολογικής ωριμότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας (technology readiness),
 2. το βαθμό της επιβεβαίωσης της ζήτησης από την αγορά και του ενδιαφέροντος των πελατών για το προϊόν (customer readiness),
 3. την οικονομική βιωσιμότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επιχειρηματικού μοντέλου (business readiness),
 4. την υφιστάμενη κατάσταση και τη στρατηγική προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης (intellectual property readiness),
 5. τον βαθμό ετοιμότητας για την διεκδίκηση των αναγκαίων κεφαλαίων για να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το αναπτυξιακό πλάνο της επιχείρησης (funding readiness),
 6. την ποιότητα και συμπληρωματικότητα των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης ως προς την ύπαρξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (human resources readiness).

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο κρίνεται από έμπειρους αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, και οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Οι προκριθέντες θα προσκληθούν να παρουσιάσουν προφορικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενώπιον των αξιολογητών. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια τριάντα λεπτά (30’) με πρόσθετη δυνατότητα ζωντανής επίδειξης του προϊόντος της εταιρείας διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (15΄), ακολουθούμενη από ερωτήσεις από τους αξιολογητές. Για την αξιολόγηση της παρουσίασης θα συνεκτιμηθούν και τα έξι (6) ανωτέρω κριτήρια προκειμένου να υπάρξει τελικώς θετική ή αρνητική εισήγηση ένταξης (η οποία θα ληφθεί κατά πλειοψηφία από το σύνολο των αξιολογητών) στη φάση grow του egg Scale-Up κατά τα λοιπά στην παρούσα περιγραφόμενα.

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση της. Ρητώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν θα επιλέξει ως αξιολογητές φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κληθούν να αξιολογήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός Προγράμματος.

9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται υποχρεωτικά σε τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.theegg.gr). Επιπρόσθετα, η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από pitch deck του επιχειρηματικού σχεδίου, χρησιμοποιώντας είτε το σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), είτε υπόδειγμα επιλογής της Επιχειρηματικής Ομάδας.

Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία της υποψηφιότητας αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@theegg.gr.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του egg Scale-Up, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν ήδη λειτουργούσας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση).

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του egg Scale-Up, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του egg Scale-Up, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή.

10. Χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα Scale-Up είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η αξιολόγηση αυτών θα πραγματοποιείται κατά κανόνα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε αίτησης.

11. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.