Μέσω του διαδικτυακού τόπου ( www.theegg.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα egg – enter grow go. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.

Ορισμοί

  1. Ως Διαδικτυακός Τόπος ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος www.theegg.gr.
  2. Με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου νοούνται η Τράπεζα Eurobank AE (εφεξής «Eurobank»), Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ 154558160000, ΑΦΜ 996866969, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και  η μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής «Corallia»), Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, ΑΦΜ 999723442, ΔΥΟ ΦΑΕ Αμαρουσίου.
  3. Με τη χρήση β’ πληθυντικού προσώπου εννοούνται οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου.
  4. Ως Όροι εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

Η ισχύς των Όρων

Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο. 

Τροποποίηση των Όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο και χωρίς αιτιολόγηση. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας δεοντολογικά με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό, και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ενδεικτικά ως προς τη δυνατότητα που σας παρέχεται για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα egg-enter•grow•go και να αναρτήσετε κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο / εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των αναρτήσεών σας:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, μεταξύ άλλων εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και ευρεσιτεχνιών.
  • Να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη / δυσλειτουργία σε οποιονδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού). 

Υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Eurobank ή/και του Corallia ή/και εκπροσώπων αυτών για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κανονιστικές πράξεις-οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Eurobank, του Corallia ή τρίτου.

 
Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.

 

Εγγραφή 

Όσοι από τους επισκέπτες επιθυμείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικώς αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα egg – enter grow go πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής στον Διαδικτυακό Τόπο. Ως μέρος της εν λόγω διαδικασίας εγγραφής θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη (Username) που θα είναι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης (Password). Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας δεσμεύεστε ότι είναι αληθείς, έγκυρες και ακριβείς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού σας ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης. Οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και να αποτρέπεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του από άλλα πρόσωπα. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τη μη συμμόρφωσή σας με τον παρόντα όρο.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος και του κωδικού πρόσβασής σας, οφείλετε να ενημερώνετε αμέσως τους διαχειριστές του Διαδικτυακού Τόπου. Για λόγους ασφαλείας η διαγραφή του λογαριασμού σας από τον Διαδικτυακό Τόπο δεν είναι δυνατό να γίνει απευθείας από εσάς αλλά από τους διαχειριστές του. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@egg.gr

Σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλετε με την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα egg – enter grow go, σας επισημαίνουμε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως απόλυτα ασφαλής και για τον λόγο αυτό δεν παρέχουμε καμία σχετική ως προς αυτό εγγύηση.

Περιορισμός ευθύνης μας

Ο Διαδικτυακός Τόπος σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του.Η Eurobank και το Corallia διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη λειτουργία και μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού μας Διαδικτυακού Τόπου, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική.

Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιικά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου (εξαιρούνται τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων) το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό

αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Eurobank ή του Corallia και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, σε απλό προσωπικό υπολογιστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική σας ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τα ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή:

αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.

Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.