Προκήρυξη του Προγράμματος egg Start Up – COVID19 Cohort

Δες την Προκήρυξη του egg – enter·grow·go. Ενημερώσου για το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα Start Up – COVID19 Cohort. 

Προοίμιο

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg - enter·grow·go» (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής το Corallia).

Η Eurobank (www.eurobank.gr) έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, μέσω δε της συγκεκριμένης αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το Corallia (www.corallia.org) επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας που έχει αναπτύξει και των κέντρων καινοτομίας που λειτουργεί για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Υπό κανονικές συνθήκες, το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την πλατφόρμα «egg Start-Up» (εφεξής το egg Start-Up ή η Πλατφόρμα Start-up), η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρίες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, και την πλατφόρμα «egg Scale-Up» (εφεξής το egg Scale-Up ή η Πλατφόρμα Scale-up), η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων ή/και (επόμενο) γύρο χρηματοδότησης.

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν ένα «Διαγωνισμό Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών #COVIDhackGR» (εφεξής #COVIDhackGR), καθώς και μία «Δράση Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών Λύσεων». O #COVIDhackGR είχε ως στόχο να αναδείξει νέες καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ η «Δράση Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών Λύσεων» είχε ως στόχο την ταχεία αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορονοϊού με στόχο την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες είτε έχουν αναδειχθεί μέσα από άλλες διαγωνιστικές δράσεις (π.χ. hackathons), είτε αποτελούν ήδη ώριμες λύσεις με εξαιρετική τεκμηρίωση της δυνατότητας άμεσης ολοκλήρωσης, κλιμάκωσης και διάθεσης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές δομές.

Δεδομένης της κρισιμότητας των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, το Πρόγραμμα egg ενεργοποιεί και προκηρύσσει εκτάκτως με την παρούσα τους όρους συμμετοχής σε μία ειδική πλατφόρμα με τίτλο «egg Start-Up – COVID19 Cohort» (εφεξής η το egg Start-Up – COVID19 Cohort ή η Πλατφόρμα egg Start-Up – COVID19 Cohort), η οποία απευθύνεται στις επιχειρηματικές ομάδες ή εταιρίες που κατέθεσαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και προτάσεις αντιμετώπισης των αναγκών και συνέπειων του Covid-19 στις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Πλατφόρμα egg Start-Up – COVID19 Cohort (κατ’ αναλογία με την Πλατφόρμα egg Start-Up) διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτήν, το οποίο (σύμφωνο συμμετοχής) θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort . Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία αξιολόγησης) για την ένταξη στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Eurobank και το Corallia έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του egg Start-Up – COVID19 Cohort , ακόμη δε και να ματαιώσουν αυτό για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντομεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική προς τούτο ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Eurobank και του Corallia απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές. 

1. Πλαίσιο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αποτελεί σήμερα το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία.

Ειδικότερα, το egg Start-Up – COVID19 Cohort, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής εκκίνησης, επώασης και συνεργασίας, παρέχοντας για ένα (1) έτος, όσο και η συνολική διάρκεια της φάσης grow (βλ. κατωτέρω στο παρόν άρθρο), μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου αναφορικά με την αντιμετώπιση των αναγκών και συνεπειών της πανδημίας, προς ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Απευθύνεται πρωτίστως σε δυναμικούς ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν, καθώς και σε  εταιρίες, που έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς και διαθέτουν τον ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη».

Το egg Start-Up – COVID19 Cohort απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του (φάση enter, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 8 κατωτέρω) και αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του όρου (φάση grow, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω). Η φάση go (βλ. αμέσως κατωτέρω) έπεται της τυπικής ολοκλήρωσης του egg Start-Up – COVID19 Cohort και αποτελεί στην ουσία το επιστέγασμά του. Ειδικότερα:

 • enter (η διαγωνιστική φάση ένταξης): Στο egg Start-Up – COVID19 Cohort μπορούν να συμμετέχουν άτομα με καινοτόμες ιδέες που αφορούν στην αντιμετώπιση των αναγκών και συνεπειών της πανδημίας του COVID19, από όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη (βλ. ιδίως άρθρο 9 κατωτέρω), συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο σε ολιγοσέλιδο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων, διαχείριση επενδύσεων σποράς (seed-capital financing) και με επιχειρηματική αντίληψη και κατανόηση περί νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups). Οι επιχειρηματικές ομάδες, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση grow.
 • grow (η φάση μετατροπής της «ιδέας» σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομάδες, αρχικώς, θα υποστηριχτούν συμβουλευτικά, προκειμένου να συστήσουν εταιρία-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους (αν δεν το έχουν ήδη πράξει), ενώ παράλληλα θα απολαμβάνουν μια σειρά ενεργειών προετοιμασίας για την περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την καλύτερη προετοιμασία/συμπλήρωσή τους με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/επιχείρησής τους αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το egg Start-Up – COVID19 Cohort (βλ. ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω), να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος» και να βιώσουν την εμπειρία του «επιχειρείν» επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Σε περίπτωση μη σύστασης/ύπαρξης εταιρίας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι προκριθείσες στη φάση grow επιχειρηματικές ομάδες θα μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο egg Start-Up – COVID19 Cohort και να απολαμβάνουν τις παροχές του με τη ρητή εξαίρεση των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 2.
 • go (η φάση του επιχειρηματικού άλματος): Η συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort ολοκληρώνεται με την επιδίωξη όλες οι συμμετέχουσες στη φάση grow επιχειρηματικές ομάδες να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν δηλαδή στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους με ίδιους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων ή/και να προσχωρήσουν σε πιο ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (π.χ. clusters) ως μέλη ή ακόμα και να συμμετάσχουν στην Πλατφόρμα Scale-Up του Προγράμματος egg μετά την ολοκλήρωση της φάσης grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

2. Παροχές του Προγράμματος

Οι κύριες παροχές του egg Start-Up – COVID19 Cohort που μπορούν να λάβουν οι προκριθείσες από τη διαγωνιστική φάση επιχειρηματικές ομάδες, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων από τους συντελεστές του Προγράμματος σε καίρια θέματα και milestones υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως η εστίαση στην αγορά-στόχο (market research), η ανάπτυξη business model canvas, value proposition canvas, pitch deck, η προτεραιοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (minimum viable product), το corporate branding, το product market fit, marketing plan canvas, η οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης (business planning), τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, όπως η παρακολούθηση εταιρικών δαπανών, ο εταιρικός οικονομικός σχεδιασμός, η παραγωγή οικονομικών αναφορών, οι εταιρικές οικονομικές προβλέψεις (financial planning) κ.α..
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης» εντός του egg Start-Up – COVID19 Cohort, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης εταιρίας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στόχος είναι να δοθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου στο πρώτο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις υπόλοιπες παροχές του egg Start-Up – COVID19 Cohort και ιδιαίτερα όσες απαιτούν φυσική παρουσία. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες στο egg Start-Up – COVID19 Cohort θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις, πρόσβαση σε ή δυνατότητες για:
  1. Μικροχρηματοδότηση (Microfinancing) μέσω στρατηγικής συνεργασίας του Προγράμματος egg με την Αction Finance Initiative (AFI) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI. Μέσω της συνεργασίας παρέχεται η δυνατότητα μικροχρηματοδότησης των εταιριών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες να λάβουν ένα αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης για να αναπτύξουν την ιδέα τους.
  2. Προνομιακή χρηματοδότηση από τη Eurobank μέσω παροχής κεφαλαίων κίνησης (δανειοδότηση μικρής διάρκειας) που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας, καθώς και μακροπρόθεσμων δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
  3. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις εταιρίες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) στην ημεδαπή.
  4. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow και go του egg Start-Up – COVID19 Cohort, αξιοποιώντας ιδιαίτερα συνεργασίες των συντελεστών του Προγράμματος egg με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οργανισμούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και τα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (clusters) που διαχειρίζεται το Corallia ή/και νέα θεματικά clusters που θα αναπτυχθούν στο μέλλον υπό τη διαχείριση των συντελεστών του Προγράμματος.
  5. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες του egg Start-Up – COVID19 Cohort που έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο, καθώς, επίσης, να ενταχθούν στο νέο διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο Trade Club Alliance, το οποίο καλύπτει είκοσι δύο (22) χώρες και έχει την υποστήριξη επτά (7) τραπεζικών ομίλων.
 • Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της Λ. Συγγρού, αρ 190, στην Καλλιθέα, στην οποία θα εγκατασταθούν οι νέοι επιχειρηματίες και θα παραμείνουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort. Η Κτηριακή Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα η Κτηριακή Υποδομή παρέχει:
  1. Γραφειακούς χώρους για τους νέους επιχειρηματίες (είτε ως απλή εγκατάσταση των μελών των επιχειρηματικών ομάδων, είτε προκειμένου η υπό σύσταση εταιρία τους να αποκτήσει έδρα και να ξεκινήσει τη λειτουργία της ή ως θυγατρική ή ως υποκατάστημα της εταιρίας τους για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος). Στους συμμετέχοντες στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort θα παρέχονται: πλήρως επιπλωμένα γραφεία για κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη και ασύρματη) στο διαδίκτυο, άδειες χρήσης λογισμικού γραφείου, web hosting και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων/φωτοτυπιών/σάρωσης.
  2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στη φάση grow του egg Start-Up θα έχουν πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης (brainstorming) και χώρους ψυχαγωγίας.
 • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες “μίας στάσης” (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort επιχειρηματικής ομάδας και συγκεκριμένα:
  1. Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης.
  2. Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
  3. Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας.
  4. Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης.
  5. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (“business bootcamp”), με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και θα καλύψει τις ακόλουθες επτά (7) κρίσιμες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας νέας επιχείρησης:
  1. Lean Start-up Management (Lean Start-up Principles, Agile Methodology, Project Management),
  2. Business Strategy (Business Model Canvas, Business Planning, Product Development, Crisis Management),
  3. Marketing Strategy (Market Research, Marketing Planning & Corporate Communications, Customer Development, New Digital Marketing),
  4. Communications Strategy (Effective Presentation, Public Relations Management),
  5. IP Management (Patents, Copyright & Intellectual Property Law),
  6. Financial & Funding Management (Financial Planning, Funding Capabilities & Opportunities, Funding & Investment Tools),
  7. People Management (Human Resource Management, Talent Acquisition & Retention).

3. Επιλέξιμοι τομείς/κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών και συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, και πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort ζητείται από τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν τον τομέα/κλάδο που ταιριάζει περισσότερο ως πεδίο εφαρμογής της λύσης που προτείνουν ή/και της τεχνολογίας που αξιοποιούν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 για την υποβοήθηση και τον προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης ως εξής:

 • Αναδυόμενες Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές (FinTech)
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)
 • Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, Διαδραστική Ψυχαγωγία και Διασκέδαση, Gaming
 • Εφαρμογές Γεωπαρατήρησης και Γεωπληροφορικής, Διαστημικές Τεχνολογίες
 • Εφαρμογές Cloud και Διαχείρισης Δεδομένων (Big Data)
 • Εφαρμογές και Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Προηγμένες Ηλεκτρονικές Συσκευές
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Νέες Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού, Φιλοξενίας και Εστίασης
 • Καινοτόμες Ιατρικές Εφαρμογές, Βιοτεχνολογία, Νέα Φαρμακευτικά Προϊόντα
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες και Ανοικτές Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Πλατφόρμες, Νέες Μέθοδοι Δημιουργίας Γνώσης
 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Νέες Μέθοδοι Οργάνωσης Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων
 • Προηγμένα Οικοδομικά Προϊόντα, Βιώσιμες Κατασκευές, Νέες Μέθοδοι Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
 • Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Προϊόντα, Νανοτεχνολογία
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Διακίνησης και Αποθήκευσης Αγαθών, Μεταφορές, Logistics
 • Σύγχρονες και Εναλλακτικές Μορφές Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνολογίες και Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας, Υδατοκαλλιεργειών, Κτηνοτροφίας
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας
 • Άλλο (όπως θα προσδιοριστεί από τον υποψήφιο).

4. Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων είναι απλά, διαφανή και επιχειρηματικής λογικής. Συγκεκριμένα το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν και κατά πόσο:

 • Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη σχετιζόμενη με την πανδημία του COVID-19 και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.
 • Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
 • Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή / και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).

5. Διοίκηση – Λειτουργία

Τα ακόλουθα όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος:

 • Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee): Οκταμελής (8μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης του egg Start-Up – COVID19 Cohort, καθώς και οτιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος κατά τα κατωτέρω στην παρούσα αναγραφόμενα, των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους.
  Τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ.:
 1. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, 
 2. Νικόλαος Βογιατζής, Chief Development and Operations Officer, Corallia, 
 3. Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθύντρια Marketing, Wholesale Banking, ΕΚΕ & Δημοσίων Σχέσεων, Eurobank,
 4. Βασίλειος Μακιός, General Director, Corallia, 
 5. Σταυρούλα Μπαχταλιά, Υπεύθυνη Διοίκησης Προγράμματος egg - enter•grow•go,   
 6. Jorge-A. Sanchez-P., Chief Strategy and Financial Officer, Corallia,
 7. Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Γενικής Δ/νσης Small Business Banking, Eurobank,
 8. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Chief Digital Officer και Επικεφαλής Global Transaction Banking Ομίλου Eurobank.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Συντονιστικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα οκτώ (8) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Συντονιστική Επιτροπή και εν γένει το Πρόγραμμα υποστηρίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που ορίζεται από τη Eurobank με τη σύμφωνη γνώμη του Corallia. H Γραμματεία του Προγράμματος παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και στις πάσης φύσεως δράσεις του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος και αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με το egg (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr), έχει δε -μεταξύ άλλων- και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Επιτροπή, που απαρτίζεται από προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες: (i) παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη φάση σχεδιασμού ή/και υλοποίησης του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος με γνώμονα τη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και της βιωσιμότητας αυτού και (ii) αποτίμηση των κύριων στόχων, επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος, καθώς και υπόδειξη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.
  Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και την απαρτίζουν οι κ.κ.: 
  1. Ευθύμιος Βιδάλης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΒ & Πρόεδρος Επιτροπής ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  2. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. Coca-Cola HBC A.G.,
  3. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN, 
  4. Νικόλαος Εμπέογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School,
  5. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank,
  6. Νέλλη Κάτσου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Pharmathen S.A.,
  7. Μιχάλης Μπλέτσας, Δ/ντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Media Lab,
  8. Μαρία Μπουντρογιάννη, Κοσμήτορας G. Raymond Chang School of Continuing Education, Πανεπιστήμιο Ryerson, 
  9. Μαρίνα Χατζοπούλου, Business Angel, AB Member at MIT Technological Innovation Center.

  Τυχόν αντικατάσταση, αφαίρεση ή προσθήκη μέλους/ών της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της και γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα έχει και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος (egg Programme Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο παρακολουθεί συνολικά την πορεία και πρόοδο του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος και ειδικότερα των συμμετεχουσών επιχειρηματικών ομάδων, διατηρώντας επαφή και αξιολογώντας τη συνολική παρουσία τους στο egg Start-Up – COVID19 Cohort. Αποτελεί το ανώτερο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με το Πρόγραμμα με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συντονίζει την παροχή των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και την Επιχειρηματική Κατάρτιση των ομάδων, φροντίζει για την ενοποίηση όλων των παροχών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, εκπροσωπεί τις ομάδες ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει για τις ανάγκες και την πορεία του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος. Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος ορίζεται η κα Σταυρούλα Μπαχταλιά. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής (egg Site Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και εισηγείται, όπου απαιτείται, αλλαγές ή βελτιώσεις αυτής, ενώ αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους σε πρώτο επίπεδο, παρακολουθεί την τήρηση των όρων συμμετοχής από τις ομάδες και γενικότερα τη δραστηριότητα τους, διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο της Κτηριακής Υποδομής, ενεργοποιεί το διαθέσιμο εσωτερικό μηχανισμό με στόχο τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις υπηρεσιών βάσει των αναγκών, ενημερώνει με συστηματικό τρόπο τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος, εκπροσωπεί σε αυτόν τις ομάδες, εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων από τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος ή από τη Συντονιστική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη προώθηση των διαφόρων αιτημάτων/πληροφοριών στον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος. Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποδομής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort (εφεξής Σύμφωνο Συμμετοχής), που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη φάση enter (διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη) στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε σχέση με την Κτηριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (βλ. ιδίως άρθρο 2 ανωτέρω), εξειδικεύοντας αυτές και τον ακριβή τρόπο παροχής τους [ενδεικτικά: πλαίσιο επιλογής ποιων εκ των διαθέσιμων παροχών του Προγράμματος επιθυμεί να λάβει / αξιοποιήσει η επιχειρηματική ομάδα, ώρες λειτουργίας και πλαίσιο πρόσβασης στην Κτηριακή Υποδομή, πλαίσιο παροχής των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, πλαίσιο λήψης υπηρεσιών επιχειρηματικής και οικονομικής συμβουλευτικής, καθώς και επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών αυτής, συμμετοχή στο Mentoring, παρακολούθηση της Επιχειρηματικής Κατάρτισης και εν γένει ευρεία αξιοποίηση των υποδομών και παροχών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, παρακολούθηση της προόδου του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου βάσει συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), ανταποδοτικά οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα κ.λπ.].
 • Όπου ακολούθως αναφέρεται η συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort θα εννοείται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του egg Start-Up – COVID19 Cohort. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων που το διέπουν.
 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort έχουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστος δε αυτής Συμμετέχων), που έχουν ορισμένη επιχειρηματική ιδέα, σε σχέση πάντα με την αντιμετώπιση των αναγκών και συνεπειών της πανδημίας COVID-19, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, οι οποίοι και θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης:
  1. Είναι ηλικίας 18-65 ετών.
  2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.
  3. Είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort αποκλείονται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά στελέχη/εργαζόμενοι για την υλοποίηση του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος, οι εργαζόμενοι του Corallia, οι εργαζόμενοι της Eurobank και των θυγατρικών αυτής, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

Διευκρινίζεται ότι αν και είναι επιτρεπτή, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η υποβολή υποψηφιότητας από μεμονωμένα άτομα, ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως η εκδήλωση ενδιαφέροντος από Επιχειρηματικές Ομάδες, εντός των οποίων έχουν ήδη αναπτυχθεί λειτουργικές σχέσεις και επιμερισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών που τις απαρτίζουν. Τονίζεται, επίσης, ότι θα παρέχεται στέγαση στην Κτηριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές του egg Start-Up – COVID19 Cohort σε εκείνα τα άτομα από κάθε προκριθείσα Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια υπό 1, 2 και 3. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι κύριοι συντελεστές υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας και λειτουργίας της εταιρίας-φορέα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν αυτών, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας. 

 • Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης enter, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα κληθεί, προκειμένου να έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, να συμμετάσχει στη φάση grow μέσω εταιρικού σχήματος (διευκρινίζεται ότι στην έννοια του εταιρικού σχήματος δεν περιλαμβάνεται η ατομική επιχείρηση) οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ήδη υφιστάμενου, είτε νέου. Τονίζεται ότι θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του egg Start-Up – COVID19 Cohort, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης γρήγορα και εύκολα για τους νέους επιχειρηματίες. Ως έδρα της εταιρίας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκαταστήματός της θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτηριακής Υποδομής του egg Start-Up – COVID19 Cohort, στην οποία θα συστεγαστεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort, η εταιρία ή η θυγατρική ή το υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του egg Start-Up – COVID19 Cohort. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση νέου ή η χρήση υφιστάμενου εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος του ως άνω αλλοδαπού νομικού προσώπου στην ημεδαπή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, όπως επίσης και η συμμετοχή στη φάση grow προκριθεισών από τη φάση enter Επιχειρηματικών Ομάδων χωρίς τη σύσταση/ύπαρξη εταιρίας-φορέα του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Επιχειρηματική Ομάδα δεν θα έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2.
 • Παράλληλα με την τυχόν σύσταση της εταιρίας, μεταφορά της έδρας ή ίδρυση θυγατρικής ή υποκαταστήματος θα πρέπει να υπογραφεί το Σύμφωνο Συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort, το οποίο, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, θα περιλαμβάνει τη συμφωνία για εγκατάσταση, κατά περίπτωση, των Επιχειρηματικών Ομάδων ή της εταιρίας τους (είτε ως κύρια έδρα είτε ως υποκατάστημα είτε ως έδρα θυγατρικής της) στην Κτηριακή Υποδομή για συνολικά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη της φάσης grow, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), έναντι ποσού σαράντα πέντε ευρώ (45€) μηνιαίως για τον διακριτό χώρο εργασίας που θα καταλάβει κάθε Επιχειρηματική Ομάδα - με δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιχειρηματικής Ομάδας και τις δυνατότητες του Προγράμματος, χρήσης πρόσθετου/ων διακριτού/ών χώρου/ων με καταβολή αντίστοιχου ποσού σαράντα πέντε ευρώ (45€) για κάθε πρόσθετο χώρο - και τους σχετικούς αναλυτικούς όρους χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος, ιδίως δε τους κανόνες καλής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που αναμένεται από τους Συμμετέχοντες. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τις Επιχειρηματικές Ομάδες, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των Επιχειρηματικών Ομάδων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των παροχών του Προγράμματος προς τις Επιχειρηματικές Ομάδες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.α.).
 • Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη φάση grow Επιχειρηματικών Ομάδων. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα διενεργούνται παράλληλα λοιπές δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του δικτύου των μεντόρων και της παροχής στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε βασικές πρακτικές έννοιες που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και στην προετοιμασία/συμπλήρωση των Επιχειρηματικών Ομάδων με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων κατά τη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του Συμφώνου Συμμετοχής ή/και της μη συνεπούς και επιμελούς παρακολούθησης και συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα υλοποιήσουν ή/και υποδείξουν οι συντελεστές του Προγράμματος, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στη φάση grow των εν λόγω Επιχειρηματικών Ομάδων ή/και την ενδεχόμενη -κατά την ελεύθερη κρίση της- αντικατάστασή τους από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter.
 • Δεδομένου ότι η Κτηριακή Υποδομή έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα, ο συνολικός αριθμός των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα προκριθούν στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort θα εξαρτηθεί από τους Συμμετέχοντες σε κάθε Επιχειρηματική Ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα προκριθούν οι περισσότερες κατά το δυνατόν Επιχειρηματικές Ομάδες που μπορούν χωροταξικά να φιλοξενηθούν στην Κτηριακή Υποδομή. Ανεξαρτήτως του τελικού αριθμού των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα προκριθούν κατά τα αμέσως ανωτέρω, η επιλογή θα γίνει αυστηρά βάσει της σειράς κατάταξης που αυτές θα έχουν μετά τη βαθμολογία που θα λάβουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, κατά τα υπό το άρθρο 8 κατωτέρω προβλεπόμενα.
 • Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, δύνανται να λάβουν όλες τις παροχές του egg Start-Up – COVID19 Cohort (με την εξαίρεση της μη σύστασης/ύπαρξης εταιρικού σχήματος, στην οποία περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2), όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της φάσης grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort, μετά το πέρας των οποίων ολοκληρώνεται η συμμετοχή τους στο egg Start-Up – COVID19 Cohort και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποχωρήσουν από την Κτηριακή Υποδομή, προβαίνοντας με δική τους επιμέλεια άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυχόν μεταφορά της έδρας της εταιρείας ή της θυγατρικής ή του υποκαταστήματος αυτής.
 • Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει κατάχρηση του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το egg Start-Up – COVID19 Cohort και το Πρόγραμμα εν γένει κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου Διοίκησης του Προγράμματος και εγκριτικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης οποιασδήποτε Επιχειρηματικής Ομάδας από το Πρόγραμμα, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην αντικατάσταση της απενταχθείσας ή οικειοθελώς αποχωρήσασας Επιχειρηματικής Ομάδας από την αμέσως επόμενη στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter του egg Start-Up – COVID19 Cohort.
 • Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα με ένα (1) ή περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια. 
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή να συμμετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς ή προγράμματα, χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο egg Start-Up – COVID19 Cohort.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς αίτησης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου με παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο εκ μέρους των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του egg Start-Up – COVID19 Cohort, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.
 • Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος και της προβολής του.
 • Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τη Eurobank και το Corallia άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράμματος με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό.
 • Αντίγραφα των φακέλων όλων των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια θα παραμείνουν στη Eurobank και το Corallia για αρχειακούς λόγους.
 • Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει το Πρόγραμμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).

7. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος η Eurobank και το Corallia ή/και τρίτα πρόσωπα (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται) θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο egg Start-Up – COVID19 Cohort κατά τα ειδικότερα αναλυτικά περιγραφόμενα στη σχετική «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος egg - enter·grow·go», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr).

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης της επιχειρηματικής της ιδέας και συμμετοχής της στο egg Start-Up – COVID19 Cohort. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να έχουν ενημερώσει και λάβει τη σχετική συγκατάθεση, όπου απαιτείται, τυχόν τρίτων προσώπων δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται στο Πρόγραμμα.

8. Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε τρεις (3) φάσεις:

 • Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας: Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg Start-Up – COVID19 Cohort θα πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος και θα οργανωθούν καταλλήλως μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια του απαραίτητου τυπικού ελέγχου. Η Συντονιστική Επιτροπή με απόφασή της -μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου αναφορικά με το εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι τα προσήκοντα και επαρκή- αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
  Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.
 • Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο: Οι Επιχειρηματικές Ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν κατά το στάδιο αυτό σύμφωνα με 3 κριτήρια ως προς το αν και κατά πόσο:
  1. Το επιχειρηματικό σχέδιο στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη σχετιζόμενη με την πανδημία του COVID-19  και την αντιμετώπιση των αναγκών και συνεπειών αυτής και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.
   Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:
   - Αριστεία και Καινοτομία του επιχειρηματικού σχεδίου (βαθμός καινοτομικής διάστασης - πρωτοτυπίας της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας, βαθμός τεκμηρίωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
   - Στόχος και Οφέλη του επιχειρηματικού σχεδίου (αποτίμηση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων - επιπτώσεων σε οικονομικό ή/και κοινωνικό επίπεδο, βαθμός τεκμηρίωσης αν η υλοποίηση του σχεδίου οδηγεί σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή/και αν αποτελεί ενδιάμεσο βήμα για ανάπτυξη άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών.
   - Ανάλυση ανταγωνισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ποιότητα προκαταρκτικής μελέτης - έρευνας αγοράς ως προς τις ανάγκες και το εκτιμώμενο μέγεθος της αγοράς, βαθμός καθορισμού των πελατών-στόχος και αποτίμηση της υπεροχής της επιχειρηματικής ιδέας σε σχέση με άλλες υφιστάμενες λύσεις).
   - Πόροι και Βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου [ρεαλιστικότητα της εκτίμησης των κεφαλαίων-πόρων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου, αποτίμηση της επεκτασιμότητας-κλιμάκωσης (scale up) του επιχειρηματικού σχεδίου].
  2. Η Επιχειρηματική Ομάδα, που θα υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο, διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
   Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:
   - Τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (αποτίμηση των βιογραφικών της ομάδας συνολικά ως προς τις γνώσεις, τα προσόντα, την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη δέσμευση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου).
   - Συμπληρωματικότητα της ομάδας (εκτίμηση του αν η ομάδα συνολικά έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία μεταξύ των μελών προκειμένου να φέρει σε πέρας την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου). Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από μεμονωμένο Συμμετέχοντα, το συγκεκριμένο σημείο δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο βαθμός που αντιστοιχεί αναλογικά στο συγκεκριμένο υποκριτήριο δεν μεταφέρεται ούτε ανάγεται στα άλλα υποκριτήρια αξιολόγησης.
  3. Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).
   Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή:
   - Χρονοδιάγραμμα του επιχειρηματικού σχεδίου [εκτίμηση της ρεαλιστικότητας και της εφικτότητας του χρονοδιαγράμματος των κυρίων βημάτων υλοποίησης για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες του επιχειρηματικού σχεδίου].
   - Απαιτούμενοι πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί) του επιχειρηματικού σχεδίου [εκτίμηση του ευλόγου και της αναγκαιότητας των πόρων που ζητούνται για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες].

Από τη λίστα των αξιολογητών, η οποία καταρτίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής, θα οριστούν δύο (2) χωριστοί αξιολογητές ανά επιχειρηματικό σχέδιο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω τρία (3) κριτήρια. Τονίζεται ότι και τα τρία (3) ανωτέρω κριτήρια είναι ισοβαρή και θα βαθμολογούνται με ακέραιο βαθμό από το ένα (1) κατ’ ελάχιστο έως το δέκα (10) κατά μέγιστο. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογήσεων, η οποία (βαθμολογία εκάστης αξιολογήσεως) θα συνιστά τον μέσο όρο των βαθμών που ελήφθησαν αναφορικά με έκαστο των τριών (3) κριτηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση της πρόκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο αυτό ορίζεται η λήψη ελάχιστης γενικής βαθμολογίας έξι (6) στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) κατά τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών (3) βαθμών στην επιμέρους βαθμολογία των δύο αξιολογητών, εκ των οποίων του ενός η βαθμολογία είναι άνω του έξι (6) και του άλλου κάτω του έξι (6), θα πραγματοποιείται επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου από τρίτο αξιολογητή του οποίου η βαθμολογία θα είναι και η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση της. Διευκρινίζεται ότι αξιολογητές δύναται να οριστούν και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ρητώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν θα επιλέξει ως αξιολογητές φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κληθούν να αξιολογήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

 • Γ’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο: Οι προκριθέντες από τη Φάση Β’ θα προσκληθούν, με σχετική επιστολή που θα τους αποσταλεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, να παρουσιάσουν προφορικά τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού τους σχεδίου ενώπιον αξιολογητών. Η παρουσίαση θα είναι διάρκειας έως δέκα λεπτών (10’), θα είναι υπό μορφή συνέντευξης με ερωτήσεις από τους αξιολογητές και θα έχει ως σκοπό να προβάλει τα κύρια στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου (καινοτομική ιδέα, άνθρωποι που θα το υλοποιήσουν, πλάνο βασικών ενεργειών) που οι προκριθέντες Συμμετέχοντες κρίνουν ότι θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ενός επενδυτή προκειμένου αυτός να επενδύσει στην επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς και να αναδείξει την ικανότητα ανάδρασης των προκριθεισών Επιχειρηματικών Ομάδων στα ερωτήματα που θα τους τεθούν από τους αξιολογητές. Για τη βαθμολόγηση της παρουσίασης αυτής θα συνεκτιμηθούν και τα τρία (3) κριτήρια της Β’ Φάσης, αλλά θα τεθεί μόνο ένας (1) συνολικός βαθμός με βάση την κλίμακα από το ένα έως το δέκα (1-10) από κάθε αξιολογητή. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως ο μέσος όρος των βαθμών των αξιολογητών. Στη συνέχεια με βάση τις ως άνω βαθμολογίες θα προκύψει νέα κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει της οποίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 6 ανωτέρω, τα επιχειρηματικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία θα αποτελέσουν τα τελικώς προκρινόμενα και υποψήφια προς ένταξη στη φάση grow του egg Start-Up – COVID19 Cohort σε αριθμό που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων που τα υπέβαλαν σε συνάρτηση με τις χωροταξικές δυνατότητες φιλοξενίας της Κτηριακής Υποδομής.

Όπως προαναφέρθηκε, ο τελικός αριθμός των προς ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των Συμμετεχόντων σε κάθε Επιχειρηματική Ομάδα σε συνάρτηση με τις δυνατότητες φιλοξενίας της Κτηριακής Υποδομής. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι προς τελική ένταξη Επιχειρηματικές Ομάδες θα επιλεγούν αυστηρά βάσει της σειράς βαθμολόγησης που θα λάβουν αυτές κατά το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν τον συνολικό αριθμό των ομάδων που θα έχουν προκριθεί στη Γ’ Φάση.

9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας για το egg Start-Up – COVID19 Cohort γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά αναγράφονται υπό 8 ανωτέρω.

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), το αργότερο μέχρι τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ., την υποψηφιότητά τους, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επιλέξει ειδικό σχετικό πεδίο με το οποίο οι Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας προκήρυξης, αφού προηγουμένως την έχουν μελετήσει προσεκτικά.
 2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής. Το μέγεθος του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ (8) σελίδες στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, ενώ πρέπει να είναι γραμμένο είτε εξ ολοκλήρου στην ελληνική (με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται) ή εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 pt, με πλήρη στοίχιση και 2,5cm περιθώρια σελίδας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (ή Declaration of Honour στην περίπτωση μη ημεδαπών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (εκτός εάν αποδεικνύεται αδυναμία λήψης τέτοιας βεβαίωσης) του εκάστοτε υπευθύνως δηλούντος, ήτοι καθενός εκ των κύριων συντελεστών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, δηλαδή των Συμμετεχόντων, μέσω της οποίας θα δηλώνουν ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση ή declaration of honour, ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στο τέλος (Παράρτημα) του αρχείου του επιχειρηματικού σχεδίου για να μπορέσει να υποβληθεί ως ένα συνολικό αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τα υποδείγματα που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο egg Start-Up – COVID19 Cohort.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν προϋπάρχουσας εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση).

Τονίζεται ότι, όπως έχει προαναφερθεί, θα υπάρξει πλήρης συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και εγκατάστασης της τυχόν νέας εταιρίας στην Κτηριακή Υποδομή του egg Start-Up – COVID19 Cohort και εν γένει του Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του egg Start-Up – COVID19 Cohort, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του egg Start-Up – COVID19 Cohort, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή.

10. Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του egg Start-Up – COVID19 Cohort και δη των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης (φάσης enter) θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr). Αναμένεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2020, οπότε αναμένεται και η εκκίνηση της φάσης grow της Πλατφόρμας Start-Up – COVID19 Cohort του Προγράμματος egg.

11. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr