Δες την Προκήρυξη του 12ου χρόνου του egg – enter grow go. Ενημερώσου για το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα Start Up του egg – enter grow go

Προοίμιο

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg - enter•grow•go» (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής το Corallia). 

Η Eurobank (www.eurobank.gr) έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, μέσω δε της συγκεκριμένης συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Το Corallia (www.corallia.org) επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας (clusters) που έχει αναπτύξει και των επιχειρηματικών προγραμμάτων και θερμοκοιτίδων που λειτουργεί για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την πλατφόρμα «egg Start-Up», η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες (cohort-1) ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους (cohort-2), την πλατφόρμα «egg Scale-Up», η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων ή/και (επόμενο) γύρο χρηματοδότησης, και την πλατφόρμα «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Τουρισμού-Πολιτισμού» ή «egg Cluster Τουρισμού-Πολιτισμού», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού και του Πολιτισμού, οι οποίες συνεργάζονται για την από κοινού διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης και την περαιτέρω επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα, όσον αφορά στην πλατφόρμα «egg Start-Up» (εφεξής το egg Start-Up ή η Πλατφόρμα Start-up), διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτό, το οποίο (σύμφωνο συμμετοχής) θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση grow του egg Start-Up. Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία αξιολόγησης) για την ένταξη στη φάση grow του egg Start-Up θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η συμμετοχή στο egg Start-Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Eurobank και το Corallia έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του egg Start-Up, ακόμη δε και να ματαιώσουν αυτό για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντομεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική προς τούτο ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Eurobank και του Corallia απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

1. Πλαίσιο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αποτελεί σήμερα το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία.

Ειδικότερα, το egg Start-Up αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής εκκίνησης, επώασης και συνεργασίας, παρέχοντας για ένα (1) έτος, όσο και η συνολική διάρκεια της φάσης grow (βλ. κατωτέρω στο παρόν άρθρο), μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, προς ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Απευθύνεται πρωτίστως σε δυναμικούς ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν, καθώς και σε startups, που έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς και διαθέτουν τον ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη».

Το egg Start-Up απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του (φάση enter, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 8 κατωτέρω) και αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του όρου (φάση grow, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω). Η φάση go (βλ. αμέσως κατωτέρω) έπεται της τυπικής ολοκλήρωσης του egg Start-Up και αποτελεί στην ουσία το επιστέγασμά του. Ειδικότερα:

 • enter (η διαγωνιστική φάση αξιολόγησης και ένταξης των υποψηφίων): Στο egg Start-Up μπορούν να συμμετέχουν άτομα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη υφιστάμενων ή/και επίδοξων startups (βλ. ιδίως άρθρο 6 κατωτέρω), με καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη (βλ. ιδίως άρθρο 9 κατωτέρω), συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο σε ολιγοσέλιδο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), διαχείριση επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capitals) και βαθιά επιχειρηματική αντίληψη και κατανόηση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Οι επιχειρηματικές ομάδες, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση grow.
 • grow (η φάση ουσιαστικής στήριξης και επιτάχυνσης της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομάδες, αρχικώς, θα υποστηριχτούν συμβουλευτικά, προκειμένου να συστήσουν εταιρεία-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους (αν δεν το έχουν ήδη πράξει), ενώ θα απολαμβάνουν μια σειρά ενεργειών προετοιμασίας για την περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την καλύτερη προετοιμασία/συμπλήρωσή τους με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Παράλληλα, και για την καλύτερη υποστήριξή τους, οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρηματικές ομάδες θα υπαχθούν, αναλόγως του σταδίου ωριμότητας/ετοιμότητας (readiness level) του επιχειρηματικού τους σχεδίου, σε κατάλληλες ροές επιχειρηματικής επιτάχυνσης (business acceleration cohorts), με αντίστοιχα προσαρμοσμένα επιχειρηματικά ορόσημα (milestones) και συμβουλευτική παρακολούθηση στο πλαίσιο του Προγράμματος. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες (π.χ. ευρισκόμενες σε στάδιο προϊοντικής ανάπτυξης TRL 1, 2 ή 3) εντάσσονται εν γένει στη ροή του cohort-1, ενώ όσες είναι ήδη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους (π.χ. ευρισκόμενες σε στάδιο προϊοντικής ανάπτυξης TRL 4, 5 ή 6) εντάσσονται εν γένει στη ροή του cohort-2. Έτσι, όλες οι επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν τη βέλτιστη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πλήρες φάσμα των παροχών του egg Start-Up βάσει των πραγματικών τους αναγκών και δυνατοτήτων, να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/επιχείρησής τους, αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το egg Start-Up (βλ. ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω), να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος» και να βιώσουν την εμπειρία του «επιχειρείν», επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Σε περίπτωση μη σύστασης/ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι προκριθείσες στη φάση grow επιχειρηματικές ομάδες θα μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο egg Start-Up και να απολαμβάνουν τις παροχές του με τη ρητή εξαίρεση των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο 2.
 • go (η φάση του επιχειρηματικού άλματος): Η συμμετοχή στο egg Start-Up ολοκληρώνεται με την επιδίωξη όλες οι συμμετέχουσες στη φάση grow επιχειρηματικές ομάδες να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν δηλαδή στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους με ίδιους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων ή/και να προσχωρήσουν σε πιο ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (π.χ. clusters, όπως ενδεικτικά το egg Cluster Τουρισμού-Πολιτισμού) ως μέλη ή ακόμα και να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα «Scale-Up» του Προγράμματος egg μετά την ολοκλήρωση της φάσης grow του egg Start-Up και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

2. Παροχές του Προγράμματος

Οι κύριες παροχές του egg Start-Up προς τις προκριθείσες από τη διαγωνιστική φάση επιχειρηματικές ομάδες, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων στο πλαίσιο του Προγράμματος -είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας- σε καίρια θέματα και milestones υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, όπως η εστίαση στην αγορά-στόχο (market research), η ανάπτυξη business model canvas, value proposition canvas, pitch deck, η προτεραιοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (minimum viable product), το corporate branding, το product market fit, το marketing plan canvas, η οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης (business planning), τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, όπως η παρακολούθηση εταιρικών δαπανών, ο εταιρικός οικονομικός σχεδιασμός, η παραγωγή οικονομικών αναφορών, οι εταιρικές οικονομικές προβλέψεις (financial planning) κ.α..
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «επιτάχυνσης» εντός του egg Start-Up, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στόχος είναι να δοθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου στο πρώτο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις υπόλοιπες παροχές του egg Start-Up. Ενδεικτικά, οι συμμετέχουσες στο egg Start-Up επιχειρηματικές ομάδες, υπό την ανωτέρω αναφερόμενη προϋπόθεση της ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις (όπως πρόβλεψη σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής από τις επιχειρηματικές ομάδες ανταλλάγματος κ.λπ.), πρόσβαση σε ή δυνατότητες για:
 1. Μικροχρηματοδότηση (Microfinancing) μέσω στρατηγικής συνεργασίας του Προγράμματος egg με την Αction Finance Initiative (AFI) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI. Μέσω της συνεργασίας παρέχεται η δυνατότητα μικροχρηματοδότησης των εταιρειών του egg Start-Up, προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες να λάβουν ένα αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης για να αναπτύξουν την ιδέα τους.
 2. Προνομιακή χρηματοδότηση από τη Eurobank μέσω παροχής κεφαλαίων κίνησης (δανειοδότηση μικρής διάρκειας) που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας, καθώς και μακροπρόθεσμων δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
 3. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις εταιρείες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στρατηγικούς επενδυτές, ή άλλους συνεργάτες ή/και εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών.
 4. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες/στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow και go του egg Start-Up, αξιοποιώντας ιδιαίτερα συνεργασίες των συνδιοργανωτών του Προγράμματος egg με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οργανισμούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και τα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (clusters) που διαχειρίζεται η Eurobank μέσω του egg (όπως το egg Cluster Τουρισμού-Πολιτισμού) ή/και το Corallia ή/και νέα θεματικά clusters που θα αναπτυχθούν στο μέλλον υπό τη διαχείριση των συνδιοργανωτών του Προγράμματος.
 5. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες του egg Start-Up, να αποκτήσουν πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες διεθνούς εμπορίου με στοιχεία για πάνω από 180 χώρες, να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν ως μέλη, εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, στο 1ο παγκόσμιο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό δίκτυο,  «Trade Club Alliance», το οποίο υποστηρίζεται από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς σε πάνω από 60 χώρες.
 • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση -είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας- σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συναντιούνται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ως ανωτέρω αναφέρεται, σε τακτική βάση με τις επιχειρηματικές ομάδες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες.
 • Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (“business bootcamp”), με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς και μέσω άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του egg Start-Up. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί -είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας- εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και θα καλύψει κρίσιμες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας νεοφυούς επιχείρησης, όπως ενδεικτικά:
 1. Lean Start-up Management (Lean Start-up Principles, Agile Methodology, Project Management),
 2. Business Strategy (Business Model Canvas, Business Planning, Product Development, Crisis Management),
 3. Marketing Strategy (Market Research, Marketing Planning & Corporate Communications, Customer Development, New Digital Marketing),
 4. Communications Strategy (Effective Presentation, Public Relations Management),
 5. P Management (Patents, Copyright & Intellectual Property Law),
 6. Financial & Funding Management (Financial Planning, Funding Capabilities & Opportunities, Funding & Investment Tools),
 7. People Management (Human Resource Management, Talent Acquisition & Retention).
 • Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ 75, στο Μοσχάτο Αττικής, όπου δύνανται να εγκατασταθούν οι νέοι επιχειρηματίες και να παραμείνουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του egg Start-Up. Η Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη διευκόλυνση της εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα απόκτησης εταιρικής έδρας. Συγκεκριμένα η Κτηριακή Υποδομή παρέχει: 
  1. Γραφειακούς χώρους για τους νέους επιχειρηματίες, εφόσον επιλέξουν να εγκατασταθούν σε αυτήν (είτε ως απλή εγκατάσταση των μελών των επιχειρηματικών ομάδων, είτε προκειμένου η υπό σύσταση εταιρεία τους να αποκτήσει έδρα και να ξεκινήσει τη λειτουργία, είτε ως έδρα της θυγατρικής ή ως υποκατάστημα της ήδη συνεστημένης εταιρείας τους στο πλαίσιο και για τους σκοπούς συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας). Στις συμμετέχουσες στη φάση grow του egg Start-Up επιχειρηματικές ομάδες, εφόσον το επιλέξουν, θα παρέχονται: πλήρως επιπλωμένα γραφεία για κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων/φωτοτυπιών/σάρωσης.
  2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχουσες στη φάση grow του egg Start-Up επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης (brainstorming) και χώρους ψυχαγωγίας.

3. Επιλέξιμοι τομείς / κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία, μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, εκπομπές CO2, αντιμετώπιση επιπτώσεων επιδημιών κ.λπ.). Ενθαρρύνονται, επίσης, ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που υιοθετούν πρακτικές ESG (Environmental, Social and Governance), καθώς και επιχειρηματικά σχέδια από σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up ζητείται από τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν τον τομέα/κλάδο που ταιριάζει περισσότερο στο επιχειρηματικό τους σχέδιο για την υποβοήθηση και τον προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης ως εξής:

 • Αναδυόμενες Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές (FinTech),
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ),
 • Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, Διαδραστική Ψυχαγωγία και Διασκέδαση, Gaming,
 • Εφαρμογές Γεωπαρατήρησης και Γεωπληροφορικής, Διαστημικές Τεχνολογίες,
 • Εφαρμογές Cloud και Διαχείρισης Δεδομένων (Big Data),
 • Εφαρμογές και Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Προηγμένες Ηλεκτρονικές Συσκευές,
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Νέες Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού, Φιλοξενίας και Εστίασης,
 • Καινοτόμες Ιατρικές Εφαρμογές, Βιοτεχνολογία, Νέα Φαρμακευτικά Προϊόντα, 
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Νέες και Ανοικτές Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Πλατφόρμες, Νέες Μέθοδοι Δημιουργίας Γνώσης,
 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
 • Νέες Μέθοδοι Οργάνωσης Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, 
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων,
 • Προηγμένα Οικοδομικά Προϊόντα, Βιώσιμες Κατασκευές, Νέες Μέθοδοι Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,
 • Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Προϊόντα, Νανοτεχνολογία,
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Διακίνησης και Αποθήκευσης Αγαθών, Μεταφορές, Logistics, 
 • Σύγχρονες και Εναλλακτικές Μορφές Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών, 
 • Τεχνολογίες και Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας, Υδατοκαλλιεργειών, Κτηνοτροφίας, 
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας,
 • Άλλο (όπως θα προσδιοριστεί από τον υποψήφιο).

4. Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων είναι απλά, διαφανή και επιχειρηματικής λογικής. Συγκεκριμένα, το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν και κατά πόσο:

 • Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.
 • Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
 • Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).

5. Διοίκηση – Λειτουργία

Τα ακόλουθα όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος:

 • Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee): Οκταμελής (8μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης του egg Start-Up, καθώς και οτιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται, μεταξύ άλλων, και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος κατά τα κατωτέρω στην παρούσα αναγραφόμενα, των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο egg Start-Up από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους.

  Τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ.:
 1. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Eurobank, 
 2. Νικόλαος Βογιατζής, Co-founder and Chief Development & Operations Officer, Corallia, 
 3. Παναγιώτης Καρδάσης, Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικών Έργων, Eurobank,
 4. Πάνος Λυμπερόπουλος, CFA Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Large Corporate & Loan Syndications, Eurobank,
 5. Βασίλειος Μακιός, Co-founder and General Director, Corallia, 
 6. Σταυρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια egg-enter•grow•go, Eurobank,
 7. Jorge-A. Sanchez-P., Co-founder and Chief Strategy & Financial Officer, Corallia,
 8. Δημήτρης Οικονόμου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Banking, Eurobank.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Συντονιστικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα οκτώ (8) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Συντονιστική Επιτροπή και εν γένει το Πρόγραμμα υποστηρίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που ορίζεται από τη Eurobank με τη σύμφωνη γνώμη του Corallia. H Γραμματεία του Προγράμματος παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και στις πάσης φύσεως δράσεις του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος και αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με το egg (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr), έχει δε -μεταξύ άλλων- και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Επιτροπή, που απαρτίζεται από προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες: (i) παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη φάση σχεδιασμού ή/και υλοποίησης του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος με γνώμονα τη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και της βιωσιμότητας αυτού και (ii) αποτίμηση των κύριων στόχων, επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, καθώς και υπόδειξη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και την απαρτίζουν οι κ.κ.:
 1. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης του ALBA Graduate Business School,
 2. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. της Coca-Cola HBC A.G.,
 3. Δημήτριος Δέμος, Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της DEMO Α.Β.Ε.Ε., Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας,
 4. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN, 
 5. Νέλλη Κάτσου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της VNK Capital S.A.,
 6. Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner, Halcyon Equity Partners Α.Κ.Ε.Σ.
 7. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Media Lab,
 8. Μαρί Μπουντρογιάννη, Κοσμήτορας G. Raymond Chang School of Continuing Education, Πανεπιστήμιο Ryerson, 
 9. Νίκος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Diorama Investment Sicar S.A., Πρόεδρος Δ.Σ. της EFG Investment & Wealth Solutions Holding AG, 
 10. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Δ/νων Σύμβουλος της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας,
 11. Μαρίνα Χατζοπούλου, Business Angel, AB Member, MIT Technological Innovation Center.

Τυχόν αντικατάσταση, αφαίρεση ή προσθήκη μέλους/ών της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της και γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα έχει και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων. 

 • Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος (egg Programme Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο παρακολουθεί συνολικά την πορεία και πρόοδο του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος και ειδικότερα των συμμετεχουσών επιχειρηματικών ομάδων, διατηρώντας επαφή και αξιολογώντας τη συνολική παρουσία τους στο egg Start-Up. Αποτελεί το ανώτερο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με το Πρόγραμμα με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους προμηθευτές, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και την Επιχειρηματική Κατάρτιση των ομάδων, φροντίζει για την ενοποίηση όλων των παροχών του egg Start-Up, εκπροσωπεί τις ομάδες ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει για τις ανάγκες και την πορεία του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος. Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος ορίζεται η κα Σταυρούλα Μπαχταλιά. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.
 • Υπεύθυνος Λειτουργίας Προγράμματος (egg Operations Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κτηριακής Υποδομής και εισηγείται, όπου απαιτείται, αλλαγές ή βελτιώσεις αυτής, ενώ αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους σε πρώτο επίπεδο, παρακολουθεί την τήρηση των όρων συμμετοχής από τις ομάδες και γενικότερα τη δραστηριότητα τους, διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο της Κτηριακής Υποδομής, ενεργοποιεί τον διαθέσιμο εσωτερικό μηχανισμό με στόχο τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις υπηρεσιών βάσει των αναγκών, ενημερώνει με συστηματικό τρόπο τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος, εκπροσωπεί σε αυτόν τις ομάδες, εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων από τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος ή από τη Συντονιστική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη προώθηση των διαφόρων αιτημάτων/πληροφοριών στον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος. Υπεύθυνος Λειτουργίας Προγράμματος ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Λειτουργίας Προγράμματος θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στο egg Start-Up διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής στο egg Start-Up (εφεξής Σύμφωνο Συμμετοχής), που θα κληθούν να υπογράψουν οι απαρτίζοντες τις επιχειρηματικές ομάδες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη φάση enter (διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη) στη φάση grow του egg Start-Up. Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των προκριθέντων σε σχέση με την Κτηριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες στο egg, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του egg Start-Up, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (βλ. ιδίως άρθρο 2 ανωτέρω), εξειδικεύοντας αυτές και τον ακριβή τρόπο παροχής τους [ενδεικτικά: περιγραφή των απαιτούμενων επιχειρηματικών οροσήμων (milestones) για την τεκμηρίωση της προόδου του επιχειρηματικού σχεδίου των συμμετεχουσών επιχειρηματικών ομάδων στο πλαίσιο παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής, ώρες λειτουργίας και πλαίσιο πρόσβασης στην Κτηριακή Υποδομή, πλαίσιο λήψης των υπηρεσιών οικονομικής συμβουλευτικής και αξιοποίησης των χρηματοοικονομικών εργαλείων, στοχοθεσία και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του Mentoring, διάρκεια της Επιχειρηματικής Κατάρτισης και περιγραφή των εκπαιδευτικών ενοτήτων, πλαίσιο μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης των συμμετεχουσών επιχειρηματικών ομάδων βάσει συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), ανταποδοτικά οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα κ.λπ.]. Όπου ακολούθως αναφέρεται η συμμετοχή στο egg Start-Up θα εννοείται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του egg Start-Up. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων που το διέπουν.
 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up έχουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστο μέλος δε αυτής ο Συμμετέχων και συνολικά οι Συμμετέχοντες), που έχουν ορισμένη επιχειρηματική ιδέα, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, οι οποίοι και θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης:
  1. Είναι ηλικίας 18-65 ετών.
  2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο egg Start-Up καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.
  3. Είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up αποκλείονται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά στελέχη/εργαζόμενοι για την υλοποίηση του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, οι εργαζόμενοι του Corallia, οι εργαζόμενοι της Eurobank και του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

 • Διευκρινίζεται ότι, αν και είναι επιτρεπτή, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η υποβολή υποψηφιότητας από μεμονωμένα άτομα, συστήνεται ισχυρά η εκδήλωση ενδιαφέροντος από Επιχειρηματικές Ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων, εντός των οποίων έχουν ήδη αναπτυχθεί λειτουργικές σχέσεις και επιμερισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών που τις απαρτίζουν. Τονίζεται, επίσης, ότι θα παρέχεται δικαίωμα στέγασης στην Κτηριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές του egg Start-Up σε εκείνα τα άτομα από κάθε προκριθείσα στη φάση grow Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια υπό 1, 2 και 3. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι κύριοι συντελεστές υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας και λειτουργίας της εταιρείας-φορέα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν καν τα προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας.
 • Για την ενίσχυση της προσέλκυσης επιχειρηματικών σχεδίων με ερευνητική και καινοτομική βάση και με αξιόλογες πιθανότητες ανταγωνισμού και «κλιμάκωσης» (scale up) ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, παρέχεται η δυνατότητα σε Επιχειρηματικές Ομάδες που αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις ήδη εγγεγραμμένες επιτυχώς στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» (όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στοιχεία στη σχετική ιστοσελίδα https://elevategreece.gov.gr/el/eggegrammenes-startups/), καθώς και σε Επιχειρηματικές Ομάδες που αποτελούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες που έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει το «Female Entrepreneurship mini acceleration program», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας egg της Eurobank, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Start-Up σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παρούσας και, εφόσον προκριθούν επιτυχώς από την Α΄ Φάση της αξιολόγησης (έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας), να προκριθούν απευθείας στη Γ΄ Φάση (ήτοι χωρίς να διέλθουν από τη Β΄ Φάση) της διαδικασίας αξιολόγησης (βλ. άρθρο 8 κατωτέρω), κατά την οποία (Γ΄ Φάση) θα διαγωνιστούν ισότιμα με τους υποψήφιους που θα έχουν προκριθεί από τη Β΄ Φάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, και με τους ίδιους απολύτως όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη Γ’ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης στην παρούσα (βλ. άρθρο 8 κατωτέρω). Διευκρινίζεται ότι οι προερχόμενες από το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και από το «Female Entrepreneurship mini acceleration program» υποψηφιότητες δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση τον αριθμό των επιχειρηματικών σχεδίων που θα προκριθούν από τη Β’ Φάση αξιολόγησης, αλλά προστίθενται και είναι επιπλέον αυτών. 
 • Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης enter, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα κληθεί, προκειμένου να έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, να συμμετάσχει στη φάση grow μέσω εταιρικού σχήματος (διευκρινίζεται ότι στην έννοια του εταιρικού σχήματος δεν περιλαμβάνεται η ατομική επιχείρηση) οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ήδη υφιστάμενου, είτε νέου. Σημειώνεται ότι θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη, στο πλαίσιο του Προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης. Ως έδρα της εταιρείας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκαταστήματός της θα μπορεί να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτηριακής Υποδομής του egg Start-Up, στην οποία δύναται να συστεγαστεί, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στο egg Start-Up, η εταιρεία ή η θυγατρική ή το υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του egg Start-Up. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση νέου ή η χρήση υφιστάμενου εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή, όπως επίσης και η συμμετοχή στη φάση grow προκριθεισών από τη φάση enter Επιχειρηματικών Ομάδων χωρίς τη σύσταση/ύπαρξη εταιρείας-φορέα του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Επιχειρηματική Ομάδα δεν θα έχει δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2.
 • Για τη συμμετοχή στη φάση grow θα πρέπει να υπογραφεί το Σύμφωνο Συμμετοχής  στο egg Start-Up, το οποίο θα περιλαμβάνει α) πρόβλεψη καταβολής τιμήματος συμμετοχής (participation fee) των Επιχειρηματικών Ομάδων στο Πρόγραμμα ύψους σαράντα πέντε ευρώ (45€) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) συμφωνία, εφόσον το επιθυμούν, για εγκατάσταση, κατά περίπτωση, των Επιχειρηματικών Ομάδων ή της εταιρείας τους (είτε ως κύρια έδρα είτε ως υποκατάστημα είτε ως έδρα θυγατρικής της) στην Κτηριακή Υποδομή για συνολικά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη της φάσης grow, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), έναντι ποσού σαράντα πέντε ευρώ (45€) μηνιαίως (rental fee) για τον διακριτό χώρο εργασίας που θα καταλάβει κάθε Επιχειρηματική Ομάδα [με δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιχειρηματικής Ομάδας και τις δυνατότητες του Προγράμματος, χρήσης πρόσθετου/ων διακριτού/ών χώρου/ων έναντι καταβολής αντίστοιχου ποσού σαράντα πέντε ευρώ (45€) για κάθε πρόσθετο χώρο], και γ) τους σχετικούς αναλυτικούς όρους χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, ιδίως δε τους κανόνες καλής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που αναμένεται από τους Συμμετέχοντες. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, κατά περίπτωση, από τις Επιχειρηματικές Ομάδες προς τη Eurobank, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των Επιχειρηματικών Ομάδων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των παροχών του Προγράμματος προς τις Επιχειρηματικές Ομάδες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.α.).
 • Σε περίπτωση που μια Επιχειρηματική Ομάδα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα, εξασφαλίσει χρηματοδότηση υπό τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων (στο πλαίσιο λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση»,  όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2 , περίπτωση 3), η εν λόγω Επιχειρηματική Ομάδα αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση να καταβάλει στο πλαίσιο του Προγράμματος αμοιβή επιτυχίας ύψους τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (3,75%) επί του ποσού της συνολικά επιτευχθείσας χρηματοδότησης. Το συνολικό ποσό, που τυχόν καταβληθεί προς τη Eurobank κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα από τις εκάστοτε Επιχειρηματικές Ομάδες, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση των παροχών του Προγράμματος προς τις Επιχειρηματικές Ομάδες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.α.). 
 • Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη φάση grow Επιχειρηματικών Ομάδων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα διενεργούνται παράλληλα λοιπές δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του δικτύου των μεντόρων και της παροχής στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε βασικές πρακτικές έννοιες που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και στην προετοιμασία/συμπλήρωση των Επιχειρηματικών Ομάδων με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων κατά τη φάση grow του egg Start-Up.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του Συμφώνου Συμμετοχής ή/και της μη συνεπούς και επιμελούς παρακολούθησης και συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες δράσεις προετοιμασίας των Επιχειρηματικών Ομάδων που θα υλοποιήσουν ή/και υποδείξουν τα όργανα του Προγράμματος, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στη φάση grow των εν λόγω Επιχειρηματικών Ομάδων ή/και την ενδεχόμενη -κατά την ελεύθερη κρίση της- αντικατάστασή τους από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter.
 • Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, δύνανται να λάβουν όλες τις παροχές του egg Start-Up, ανεξαρτήτως της ροής επιχειρηματικής επιτάχυνσης (business acceleration cohort) την οποία ακολουθούν (με την εξαίρεση της μη σύστασης/ύπαρξης εταιρικού σχήματος, στην οποία περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών «χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση», όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2), όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της φάσης grow του egg Start-Up, μετά το πέρας των οποίων ολοκληρώνεται η συμμετοχή τους στο egg Start-Up και αναλαμβάνουν (οι Επιχειρηματικές Ομάδες που είχαν επιλέξει να στεγαστούν στην Κτηριακή Υποδομή σύμφωνα με τους παρόντες όρους) την υποχρέωση να αποχωρήσουν από την Κτηριακή Υποδομή, προβαίνοντας με δική τους επιμέλεια άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυχόν μεταφορά της έδρας της εταιρείας ή της θυγατρικής ή του υποκαταστήματος αυτής.
 • Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει κατάχρηση του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το egg Start-Up και το Πρόγραμμα εν γένει κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος και εγκριτικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης οποιασδήποτε Επιχειρηματικής Ομάδας από το Πρόγραμμα, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην αντικατάσταση της απενταχθείσας ή οικειοθελώς αποχωρήσασας Επιχειρηματικής Ομάδας από την αμέσως επόμενη στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter του egg Start-Up.
 • Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα με ένα (1) ή περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο egg Start-Up. Σε περίπτωση που η Επιχειρηματική Ομάδα επιθυμεί παράλληλα με τη συμμετοχή της στο egg να συμμετάσχει και σε άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς ή προγράμματα επιχειρηματικής επώασης/επιτάχυνσης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση της Συντονιστικής Επιτροπής προς τούτο.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς αίτησης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου με παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο εκ μέρους των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του egg Start-Up, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο egg Start-Up, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους συνδιοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη. 
 • Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος, θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. 
 • Κάθε Συμμετέχων ρητώς αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος και της προβολής του. 
 • Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τη Eurobank και το Corallia άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του Προγράμματος με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό. 
 • Εκτός εάν ρητώς συμφωνηθεί ad hoc διαφορετικά (π.χ. γιατί κρίνεται ότι είναι εκτός του ελέγχου των Συμμετεχόντων), κάθε Επιχειρηματική Ομάδα σε κάθε δράση προβολής/δημοσιότητας και εν γένει επικοινωνίας (με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) σχετικά με το επιχειρηματικό της σχέδιο με το οποίο εντάχθηκε στο egg Start-Up, και για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής της στο Πρόγραμμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: “Η [ονομασία Επιχειρηματικής Ομάδας/επωνυμία εταιρείας] υποστηρίχθηκε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της σχεδίου από το Πρόγραμμα egg- enter•grow•go κατά την περίοδο 2024-2025”.
 • Αντίγραφα των φακέλων όλων των προκριθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια θα παραμείνουν στη Eurobank και το Corallia για αρχειακούς λόγους. 
 • Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το egg Start-Up και εν γένει το Πρόγραμμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).

7. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του egg Start-Up και εν γένει του Προγράμματος η Eurobank και το Corallia ή/και τρίτα πρόσωπα (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται) θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο egg Start-Up κατά τα ειδικότερα αναλυτικά περιγραφόμενα στη σχετική «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος egg - enter•grow•go», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (https://www.theegg.gr/el/enimerosi-epeksergasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira).

8. Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε τρεις (3) φάσεις:

 • Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας: Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg Start-Up θα πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος και θα οργανωθούν καταλλήλως μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια του απαραίτητου τυπικού ελέγχου. Η Συντονιστική Επιτροπή με απόφασή της -μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου αναφορικά με το εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι τα προσήκοντα και επαρκή- αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

  Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.
 • Β΄ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο: Οι Επιχειρηματικές Ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση, ρητώς εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Ομάδων που αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και των Επιχειρηματικών Ομάδων που έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει το «Female Entrepreneurship mini acceleration program» (οι οποίες προκρίνονται απ’ ευθείας στη Γ΄ Φάση, σύμφωνα με τα στο άρθρο 6 ανωτέρω ειδικώς προβλεπόμενα), θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν κατά το στάδιο αυτό σύμφωνα με τρία (3) κριτήρια ως προς το αν και κατά πόσο:
 1. Το επιχειρηματικό σχέδιο στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.

  Για να εκτιμηθεί το ανωτέρω κριτήριο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή: 
  • Αριστεία και Καινοτομία του επιχειρηματικού σχεδίου (βαθμός καινοτομικής διάστασης - πρωτοτυπίας της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας, βαθμός τεκμηρίωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
  • Στόχος και Οφέλη του επιχειρηματικού σχεδίου (αποτίμηση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων - επιπτώσεων σε οικονομικό ή/και κοινωνικό επίπεδο, βαθμός τεκμηρίωσης αν η υλοποίηση του σχεδίου οδηγεί σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή/και αν αποτελεί ενδιάμεσο βήμα για ανάπτυξη άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών).
  • Ανάλυση ανταγωνισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ποιότητα προκαταρκτικής μελέτης - έρευνας αγοράς ως προς τις ανάγκες και το εκτιμώμενο μέγεθος της αγοράς, βαθμός καθορισμού των πελατών-στόχος και αποτίμηση της υπεροχής της επιχειρηματικής ιδέας σε σχέση με άλλες υφιστάμενες λύσεις).
  • Πόροι και Βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου [ρεαλιστικότητα της εκτίμησης των κεφαλαίων-πόρων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου, αποτίμηση της επεκτασιμότητας-«κλιμάκωσης» (scale up) του επιχειρηματικού σχεδίου].

  Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα συνυπολογιστούν από τους αξιολογητές στοιχεία όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αν υπάρχει προκαταρκτική επαλήθευση της ζήτησης του σχεδιαζόμενου προϊόντος/υπηρεσίας από την αγορά, κατά πόσο η τιμή του προϊόντος θα είναι προσιτή για τον πελάτη, το μέγεθος της δυνητικής αγοράς και επιμέρους αναλυτικά/δημογραφικά στοιχεία, τυχόν υφιστάμενα κανάλια διανομής/πωλήσεων, τεκμήρια για τη λειτουργική σκοπιμότητα του προϊόντος, πληροφορίες για απτά οφέλη του προϊόντος προς τους πελάτες, ύπαρξη πλεονεκτημάτων που δεν μπορούν να αποκτήσουν/αντιγράψουν εύκολα οι ανταγωνιστές, προοπτικές για κερδοφορία/αποεπένδυση (exit) στο ορατό μέλλον κ.α..

 2. Η Επιχειρηματική Ομάδα, που θα υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο, διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
  Για να εκτιμηθεί το ανωτέρω κριτήριο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή: 
  • Τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά και η εμπειρία-ειδίκευση των ατόμων της ομάδας (αποτίμηση των βιογραφικών της ομάδας συνολικά ως προς τις γνώσεις, τα προσόντα, την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη δέσμευση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου).
  • Τα συνολικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και η συμπληρωματικότητα της ομάδας (εκτίμηση του αν η ομάδα συνολικά έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία μεταξύ των μελών προκειμένου να φέρει σε πέρας την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου). Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από μεμονωμένο Συμμετέχοντα, το συγκεκριμένο σημείο δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο βαθμός που αντιστοιχεί αναλογικά στο συγκεκριμένο υποκριτήριο δεν μεταφέρεται ούτε ανάγεται στα άλλα υποκριτήρια αξιολόγησης.

  Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα συνυπολογιστούν από τους αξιολογητές στοιχεία όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η ύπαρξη επαρκών ανθρώπινων πόρων στην Επιχειρηματική Ομάδα για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η ύπαρξη ικανοτήτων ανάπτυξης προϊόντων (product development), διοίκησης επιχειρήσεων (management) και εν γένει πρότερης επιχειρηματικής/startup εμπειρίας στην Επιχειρηματική Ομάδα, αν τα μέλη της Επιχειρηματικής Ομάδας έχουν ανεπτυγμένα ένα ή περισσότερα από τα αποκαλούμενα επιχειρηματικά «soft skills» (βλ. κατωτέρω στην περιγραφή της Γ’ Φάσης) κ.α..

 3. Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).
  Για να εκτιμηθεί το ανωτέρω κριτήριο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία του υποδείγματος περιγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή: 
  • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου [εκτίμηση της ρεαλιστικότητας και της εφικτότητας του χρονοδιαγράμματος των κυρίων βημάτων υλοποίησης για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες του επιχειρηματικού σχεδίου)].
  • Απαιτούμενοι πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί) του επιχειρηματικού σχεδίου [εκτίμηση του ευλόγου και της αναγκαιότητας των πόρων που ζητούνται για τους πρώτους εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες].
  • Ανάλυση SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) του επιχειρηματικού σχεδίου (εκτίμηση της ικανότητας ανάλυσης και αξιοποίησης των δυνατών σημείων και των ευκαιριών, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδύναμων σημείων και των κινδύνων που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο).

  Για την αποτίμηση του ανωτέρω κριτηρίου θα συνυπολογιστούν από τους αξιολογητές στοιχεία όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- η ύπαρξη πλάνου με καθορισμένα και προγραμματισμένα στάδια ανάπτυξης/υλοποίησης του προϊόντος, η ύπαρξη πλάνου κινήσεων αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, η ύπαρξη πρωτόλειας στρατηγικής κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. πλάνο ενεργειών για κατάθεση αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων κ.α.), η ύπαρξη εύλογων εκτιμήσεων για τα κεφάλαια που απαιτούνται για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας κ.α.

Από τη λίστα των αξιολογητών, η οποία καταρτίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και δεν ανακοινώνεται στους Συμμετέχοντες (ούτε και γνωστοποιούνται τα στοιχεία των αξιολογητών εκάστου επιχειρηματικού σχεδίου για απολύτως κανένα λόγο), θα οριστούν δύο (2) χωριστοί αξιολογητές ανά επιχειρηματικό σχέδιο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω τρία (3) κριτήρια. Τονίζεται ότι και τα τρία (3) ανωτέρω κριτήρια είναι ισοβαρή και θα βαθμολογούνται με ακέραιο βαθμό από το ένα (1) κατ’ ελάχιστο έως το δέκα (10) κατά μέγιστο. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογήσεων, η οποία (βαθμολογία εκάστης αξιολογήσεως) θα συνιστά τον μέσο όρο των βαθμών που ελήφθησαν αναφορικά με έκαστο των τριών (3) κριτηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση της πρόκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο αυτό ορίζεται η λήψη ελάχιστης γενικής βαθμολογίας έξι (6) στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) κατά τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών (3) βαθμών στην επιμέρους βαθμολογία των δύο αξιολογητών, εκ των οποίων του ενός η βαθμολογία είναι άνω του έξι (6) και του άλλου κάτω του έξι (6), θα πραγματοποιείται επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου από τρίτο αξιολογητή, του οποίου η βαθμολογία θα είναι και η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση της. Διευκρινίζεται ότι αξιολογητές δύναται να οριστούν και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ρητώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν θα επιλέξει ως αξιολογητές φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κληθούν να αξιολογήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει σχετικές εμπιστευτικές ενημερωτικές επιστολές προς τους Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

 • Γ΄ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο: Οι προκριθέντες από τη Β’ Φάση, καθώς και οι Συμμετέχοντες α) των Επιχειρηματικών Ομάδων που αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και β) των Επιχειρηματικών Ομάδων που έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει το «Female Entrepreneurship mini acceleration program» (οι οποίοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης, προκρίθηκαν απ’ ευθείας στη Γ΄ Φάση, σύμφωνα με τα στο άρθρο 6 ανωτέρω ειδικώς προβλεπόμενα) θα προσκληθούν, με σχετική επιστολή που θα τους αποσταλεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, να παρουσιάσουν προφορικά τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού τους σχεδίου ενώπιον αξιολογητών, δια ζώσης ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Η παρουσίαση θα είναι διάρκειας έως δέκα λεπτών (10’), υπό μορφή συνέντευξης με ερωτήσεις από τους αξιολογητές, και θα έχει ως σκοπό α) να προβάλει τα κύρια στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου (καινοτομική ιδέα, άνθρωποι που θα το υλοποιήσουν, πλάνο βασικών ενεργειών) που οι προκριθέντες Συμμετέχοντες κρίνουν ότι θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ενός επενδυτή, προκειμένου αυτός να επενδύσει στην επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς και β) να αναδείξει την ικανότητα ανάδρασης των προκριθεισών Επιχειρηματικών Ομάδων στα ερωτήματα που θα τους τεθούν από τους αξιολογητές.

  Ρητώς διευκρινίζεται ότι για τη βαθμολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου κατά τη Γ΄ Φάση κάθε προκριθείσας στη φάση αυτή Επιχειρηματικής Ομάδας, είτε πρόκειται για προκριθείσα από τη Β΄ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, είτε για προκριθείσα απ’ ευθείας στην παρούσα Γ΄ Φάση, σύμφωνα με τα στο άρθρο 6 ανωτέρω ειδικώς προβλεπόμενα, θα συνεκτιμηθούν και τα τρία (3) κριτήρια της Β΄ Φάσης, αλλά θα τεθεί μόνο ένας (1) συνολικός βαθμός με βάση την κλίμακα από το ένα έως το δέκα (1-10) από κάθε αξιολογητή. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως ο μέσος όρος των βαθμών των αξιολογητών. Στη συνέχεια, με βάση τις ως άνω βαθμολογίες θα προκύψει νέα κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει της οποίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 6 ανωτέρω, τα επιχειρηματικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία θα αποτελέσουν τα τελικώς προκρινόμενα και υποψήφια προς ένταξη στη φάση grow του egg Start-Up, σε αριθμό που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων που τα υπέβαλαν σε συνάρτηση με τις χωροταξικές δυνατότητες φιλοξενίας της Κτηριακής Υποδομής.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο τελικός αριθμός των προς ένταξη στη φάση grow επιχειρηματικών σχεδίων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των συνδιοργανωτών, με γνώμονα και κριτήριο τις αντικειμενικές δυνατότητες του Προγράμματος και την αξιοποίηση των παροχών αυτού από τις προς ένταξη επιχειρηματικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των προς τελική ένταξη Επιχειρηματικών Ομάδων θα γίνει τηρώντας αυστηρά τη σειρά βαθμολόγησης που θα λάβουν αυτές μετά την ολοκλήρωση και της Γ΄ Φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν τον συνολικό αριθμό των επιχειρηματικών σχεδίων που θα έχουν προκριθεί στη Γ΄ Φάση.

9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας για το egg Start-Up γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναγράφονται υπό 8 ανωτέρω. 

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2024 και ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ., την υποψηφιότητά τους, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, και προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επιλέξει ειδικό σχετικό πεδίο με το οποίο οι Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας προκήρυξης, αφού προηγουμένως την έχουν μελετήσει προσεκτικά.
 2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής. Το μέγεθος του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ (8) σελίδες στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, ενώ πρέπει να είναι γραμμένο είτε εξ ολοκλήρου στην ελληνική (με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται) ή εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 pt, με πλήρη στοίχιση και 2,5cm περιθώρια σελίδας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (ή Declaration of Honour στην περίπτωση μη ημεδαπών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (εκτός εάν αποδεικνύεται αδυναμία λήψης τέτοιας βεβαίωσης) του εκάστοτε υπευθύνως δηλούντος (διευκρινίζεται ότι η πρώτη μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, που ισοδυναμεί νομικά με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής), ήτοι καθενός εκ των κύριων συντελεστών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, δηλαδή των Συμμετεχόντων, μέσω της οποίας θα δηλώνουν ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο egg Start-Up. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση ή declaration of honour ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στο τέλος (Παράρτημα) του αρχείου του επιχειρηματικού σχεδίου, για να μπορέσει να υποβληθεί ως ένα συνολικό αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τα υποδείγματα που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο egg Start-Up.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν προϋπάρχουσας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση).

Τονίζεται ότι, όπως έχει προαναφερθεί, θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και εγκατάστασης της τυχόν νέας εταιρείας στην Κτηριακή Υποδομή του Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του egg Start-Up, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του egg Start-Up, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή.

10. Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του egg Start-Up και δη των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης (φάσης enter) θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr). Αναμένεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2024, οπότε αναμένεται και η εκκίνηση της φάσης grow της Πλατφόρμας Start-Up του 12ου κύκλου του Προγράμματος egg.

11. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Προκήρυξη προγράμματος egg Start Up Προκήρυξη προγράμματος egg Start Up