ΕΜΤ

Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Industry Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν

Η εταιρεία ΕΜΤ Technologies παρέχει σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και διασυνδεσιμότητα δεδομένων, με βασικούς άξονες την κατασκευή λογισμικού και την ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων. 

Επενδύει σε πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και απλοποιούν τη χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση καθημερινών και ουσιαστικών αναγκών.

Μια από τις βασικές κατευθύνσεις της εταιρείας είναι ο χώρος της υγείας. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού προϊόντος για την ολιστική προσέγγιση της ιατρικής πληροφορίας με ασφαλή, εύκολο και διαφανή τρόπο πρόσβασης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία και ιδιώτες θα είναι μέτοχοι σε έναν νέο, ποιοτικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της πρόληψης και τη βελτίωση της λήψης κλινικών αποφάσεων για άμεσα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα.