Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Προκήρυξη πλατφόρμας egg Scale Up

Δες την Προκήρυξη της πλατφόρμας του Scale Up του egg – enter•grow•go. Ενημερώσου για το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα Scale Up του egg – enter•grow•go.

Προοίμιο

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg – enter•grow•go» (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής το Corallia).

Η Eurobank (www.eurobank.gr) έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη που αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το Corallia (www.corallia.org) επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας που έχει αναπτύξει και των κέντρων καινοτομίας που λειτουργεί για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την Πλατφόρμα «Start Up» η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες (μέχρι 3 ετών) με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, και την Πλατφόρμα «Scale Up» η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων ή/και (επόμενο) γύρο χρηματοδότησης. Το Πρόγραμμα όσον αφορά στην Πλατφόρμα «Scale Up» (εφεξής το egg Scale Up ή η Πλατφόρμα egg Scale Up) διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτό, τo οποίo θα κληθούν να υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση grow του egg Scale Up. Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία αξιολόγησης) για την ένταξη στη φάση grow του egg Scale Up θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κατά τα ειδικότερα κατωτέρω περιγραφόμενα. Η συμμετοχή στο egg Scale Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους.

Ρητώς επισημαίνεται ότι η Eurobank και το Corallia έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του egg Scale Up, ακόμη δε και να ματαιώσουν αυτό για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντομεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική προς τούτο ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Eurobank και του Corallia απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

1. Πλαίσιο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αποτελεί σήμερα το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία.

Ειδικότερα, το egg Scale Up αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωσης και επέκτασης, διάρκειας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης, παρέχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του egg Scale Up μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύσουν την κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν και να εξασφαλίσουν επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότητα. Απευθύνεται πρωτίστως σε εταιρείες (ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας) και δευτερευόντως σε υπό σύσταση εταιρείες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν υψηλή τεχνολογική ωριμότητα προϊόντων και υπηρεσιών (σε επίπεδο TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον, TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο ή TRL 9 - πραγματικό σύστημα λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον). Ιδανικά οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να έχουν να επιδείξουν ήδη πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών ή/και να έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν αρχικό γύρο άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. κεφάλαια «σποράς»).

Το egg Scale Up απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του (φάση enter, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 8 κατωτέρω) και αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης υπό τη στενή έννοια του όρου (φάση grow, βλ. αμέσως κατωτέρω, καθώς και ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω). Η φάση go (βλ. αμέσως κατωτέρω) έπεται της τυπικής ολοκλήρωσης του egg Scale Up και αποτελεί στην ουσία το επιστέγασμά του. Ειδικότερα:

 • enter (η φάση ένταξης): Στο egg Scale Up μπορούν να συμμετέχουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με έμφαση σε κλάδους με σημαντικό μέγεθος αγοράς και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη (βλ. ιδίως άρθρο 9 κατωτέρω), αίτηση συμμετοχής και επιχειρηματικό σχέδιο / pitch deck, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και την αναπτυξιακή του προοπτική, μεταξύ άλλων, από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων και σε διαχείριση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (VCs). Οι επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση grow του egg Scale Up.
 • grow (η φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρήσεις, αρχικώς θα υποστηριχτούν προκειμένου να ολοκληρώσουν τη σύσταση ή τη μετατροπή στην κατάλληλη εταιρική μορφή (π.χ. από προσωπική σε κεφαλαιουχική εταιρεία) εάν δεν το έχουν ήδη πράξει. Στη συνέχεια, αφού πρώτα θέσουν από κοινού με τους συντελεστές του egg Scale Up το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο (π.χ. άντληση κεφαλαίων, διείσδυση σε αγορά-στόχος, κ.λπ.), θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του egg Scale Up, να εστιάσουν εντατικά στην επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, στην αύξηση πωλήσεων ή/και στην εύρεση χρηματοδότησης, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρει το egg Scale Up (βλ. ιδίως άρθρο 2 κατωτέρω), να ανταλλάξουν επιχειρηματικές εμπειρίες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος» και να μεγενθύνουν τη δυναμική και την αξία της επιχείρησής τους.
 • go (η επίτευξη του επιχειρηματικού οροσήμου): Η συμμετοχή στο egg Scale Up ολοκληρώνεται με την επίτευξη του συμφωνημένου επιχειρηματικού οροσήμου (milestone) που είχε τεθεί κατά τη φάση grow του egg Scale Up για τη συμμετέχουσα επιχείρηση, ήτοι απτά αποτελέσματα σε επίπεδο αύξησης πωλήσεων ή/και άντλησης επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων με στόχο την ουσιαστική επιτάχυνση και επέκταση της εταιρικής της λειτουργίας.

2. Παροχές του egg Scale Up

Οι κύριες παροχές του egg Scale Up προς τους διακριθέντες στη διαγωνιστική φάση, κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καθοδήγηση των ομάδων από τους συντελεστές του Προγράμματος σε θέματα υλοποίησης του συμφωνημένου επιχειρηματικού οροσήμου (milestone), οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, εστίασης στην αγορά-στόχος, προτεραιοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών, gap analysis του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας, σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, συμβουλευτικής σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (Virtual CFO), όπως η παρακολούθηση εταιρικών δαπανών, ο εταιρικός οικονομικός σχεδιασμός, η παραγωγή οικονομικών αναφορών, οι εταιρικές οικονομικές προβλέψεις, η επιλογή βέλτιστου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η υποβολή προτάσεων σε κατάλληλα ερευνητικά και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά πλαίσια κ.ά.
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων κατά τα στάδια «επιτάχυνσης» εντός του egg Scale Up. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για την προετοιμασία και παρουσίασή τους σε ιδιώτες επενδυτές, για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και βελτίωση υποβολών προτάσεων έργων σε ανταγωνιστικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα-πλαίσιο, καθώς και για να δικτυωθούν με δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους και πελάτες. Ενδεικτικά, οι εταιρείες του egg Scale Up θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις (όπως πρόβλεψη σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής από τις επιχειρήσεις ανταλλάγματος κ.λπ.), πρόσβαση σε ή δυνατότητες για:
 1. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις επιχειρηματικές ομάδες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξή τους από την Eurobank κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) στην ημεδαπή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους ΚΕΣ με την υποστήριξη του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund).
 2. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (clusters) που διαχειρίζεται το Corallia ή συμμετέχοντας σε δυνητικά νέα θεματικά clusters (π.χ. σε τομείς Τουρισμού, Ενέργειας, Fintech, Logistics κ.α.) που θα αναπτυχθούν στο μέλλον υπό τη διαχείριση των συντελεστών του Προγράμματος.
 3. Εξειδικευμένη υποστήριξη από την Eurobank για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και βελτίωση της υποβολής προτάσεων σε προγράμματα-πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο με στόχο η εταιρεία να αντλήσει χρηματοδότηση υπό τη μορφή επιχορήγησης για τις ερευνητικές, τεχνολογικές και καινοτομικές της δραστηριότητες.
 4. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες του egg Scale Up που έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο, καθώς, επίσης, να ενταχθούν στο νέο διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο Trade Club Alliance, το οποίο καλύπτει είκοσι δύο (22) χώρες και έχει την υποστήριξη επτά (7) τραπεζικών ομίλων.
 • Κτιριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της Λ. Συγγρού, αρ 190, στην Καλλιθέα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν και κατά τα οριζόμενα στο Σύμφωνο Συμμετοχής, για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του egg Scale Up. Η Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα η Κτιριακή Υποδομή παρέχει:
 1. Γραφειακούς χώρους για τους επιχειρηματίες στους οποίους περιλαμβάνονται: πλήρως επιπλωμένα γραφεία, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη και ασύρματη) στο διαδίκτυο, άδειες χρήσης λογισμικού γραφείου, web hosting και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων/φωτοτυπιών/σάρωσης.
 2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στη φάση grow του egg Scale Up θα έχουν πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης (brainstorming) και χώρους ψυχαγωγίας.
 • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο στην επίτευξη του επιχειρηματικού οροσήμου (milestone), να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης και ανάπτυξης κάθε συμμετέχουσας στη φάση grow του egg Scale Up επιχειρηματικής ομάδας και συγκεκριμένα:
 1. Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης.
 2. Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
 3. Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας.
 4. Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης.
 5. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου προγράμματος σεμιναρίων («business bootcamp»), με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του egg Scale Up. Τα σεμινάρια του bootcamp θα είναι διαθέσιμα στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) και θα καλύπτουν τις ακόλουθες επτά (7) κρίσιμες θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης:
 1. Lean Start-up Management (Lean Start-up Principles, Agile methodology, Project Management)
 2. Business Strategy (Business Model Canvas, Business Planning, Product Development, Crisis Management)
 3. Marketing Strategy (Market Research, Marketing Planning & Corporate Communications, Customer Development, New Digital Marketing)
 4. Communications Strategy (Effective presentation, Public Relations Management)
 5. IP Management (Patents, Copyright & Intellectual Property Law)
 6. Financial & Funding Management (Financial Planning, Funding Capabilities & Opportunities, Funding & Investment Tools)
 7. People Management (Human Resource Management, Talent Acquisition & Retention).

3. Επιλέξιμοι τομείς / κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η Τεχνητή νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες Υπηρεσίες, FinTech, Ρομποτική, Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία, μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις όπως ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, εκπομπές CO2, κ.ά.

4. Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων είναι απλά, διαφανή, επιχειρηματικής λογικής και επενδυτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου αξιολογούν πρωτίστως την αριστεία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Product/Service excellence), την ικανότητα και την επάρκεια των κύριων συντελεστών της εταιρείας (executive team) να φέρουν σε πέρας το επιχειρηματικό ορόσημο (milestone), το μέγεθος της αγοράς στην οποία στοχεύει το επιχειρηματικό σχέδιο (market size), την εφικτότητα κλιμάκωσης των προϊοντικών διεργασιών για να υποστηρίξει την επιχειρηματική επέκταση (scalability), την προοπτική της εταιρείας να προσελκύσει στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές (investment attractiveness), καθώς και τη συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου με τους κλάδους προτεραιότητας του egg Scale Up (strategic priority).

5. Διοίκηση – Λειτουργία

Τα ακόλουθα όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος:

 • Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee): Επταμελής (7μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του egg Scale Up και εν γένει Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης του egg Scale Up, καθώς και οτιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος κατά τα κατωτέρω στην παρούσα αναγραφόμενα, των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο egg Scale Up από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους.

  Τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν οι:
 1. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank
 2. Νικόλαος Βογιατζής, Chief Development and Operations Officer, Corallia
 3. Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθύντρια Marketing, Wholesale Banking, ΕΚΕ & Δημοσίων Σχέσεων, Eurobank
 4. Βασίλειος Μακιός, General Director, Corallia
 5. Σταυρούλα Μπαχταλιά, egg Programme Manager
 6. Jorge-A. Sanchez-P., Chief Strategy and Financial Officer, Corallia
 7. Κωστής Χλουβεράκης, Chief Digital Officer Ομίλου Eurobank.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Συντονιστικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα επτά (7) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός εάν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Συντονιστική Επιτροπή και εν γένει το Πρόγραμμα υποστηρίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που ορίζεται από την Eurobank με τη σύμφωνη γνώμη του Corallia. H Γραμματεία του Προγράμματος παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και στις πάσης φύσεως δράσεις του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος και αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού με το egg (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr), έχει δε -μεταξύ άλλων- και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board): Επιτροπή που απαρτίζεται από προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες: (i) παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη φάση σχεδιασμού ή/και υλοποίησης του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος με γνώμονα τη βελτίωση των επιδιωκόμενων στόχων και της βιωσιμότητας αυτού και (ii) αποτίμηση των κύριων στόχων, επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος, καθώς και υπόδειξη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

  Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και την απαρτίζουν οι:
 1. Ευθύμιος Βιδάλης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΒ & Πρόεδρος Επιτροπής ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 2. Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Μποδοσάκη
 3. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. Coca-Cola HBC A.G.
 4. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρίου ELTRUN
 5. Νικόλαος Εμπέογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School
 6. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
 7. Νέλλη Κάτσου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Pharmathen S.A.
 8. Μιχάλης Μπλέτσας, Δ/ντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Media Lab
 9. Μαρία Μπουντρογιάννη, Κοσμήτορας G. Raymond Chang School of Continuing Education, Πανεπιστήμιο Ryerson
 10. Ραφαήλ Μωϋσής, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΟΒΕ
 11. Μαρίνα Χατζοπούλου, Business Angel, AB Member at MIT Technological Innovation Center.

Τυχόν αντικατάσταση, αφαίρεση ή προσθήκη μέλους/ών της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της και γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα έχει και την επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών των σχετικών συνεδριάσεων.

 • Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος (egg Programme Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο παρακολουθεί συνολικά την πορεία και πρόοδο του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος και ειδικότερα των συμμετεχουσών ομάδων, διατηρώντας επαφή και αξιολογώντας τη συνολική παρουσία τους στο egg Scale Up. Αποτελεί το ανώτερο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με το Πρόγραμμα με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συντονίζει την παροχή των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Κτιριακής Υποδομής και την Επιχειρηματική Κατάρτιση των ομάδων, φροντίζει για την ενοποίηση όλων των παροχών του egg Scale Up, εκπροσωπεί τις ομάδες ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει για τις ανάγκες και την πορεία του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος. Υπεύθυνος Διοίκησης Προγράμματος ορίζεται η Σταυρούλα Μπαχταλιά. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διοίκησης Προγράμματος θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής (egg Site Manager): Πρόκειται για στέλεχος του Προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Κτιριακής Υποδομής και εισηγείται, όπου απαιτείται, αλλαγές ή βελτιώσεις αυτής, ενώ αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας των ομάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων τους σε πρώτο επίπεδο, παρακολουθεί την τήρηση των όρων συμμετοχής από τις ομάδες και γενικότερα τη δραστηριότητα τους, διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των δράσεων στο πλαίσιο της Κτιριακής Υποδομής, ενεργοποιεί τον διαθέσιμο εσωτερικό μηχανισμό με στόχο τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις υπηρεσιών βάσει των αναγκών, ενημερώνει με συστηματικό τρόπο τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος, εκπροσωπεί σε αυτόν τις ομάδες, εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων από τον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος ή από τη Συντονιστική Επιτροπή και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη προώθηση των διαφόρων αιτημάτων/πληροφοριών στον Υπεύθυνο Διοίκησης Προγράμματος. Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποδομής ορίζεται ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Τυχόν αντικατάσταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποδομής θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στο egg Scale Up διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής στο egg Scale Up (εφεξής Σύμφωνο Συμμετοχής) που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη στη φάση grow του egg Scale Up. Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε σχέση με την Κτιριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν παροχή των λοιπών παροχών του egg Scale Up, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (βλ. ιδίως άρθρο 2 ανωτέρω), εξειδικεύοντας αυτές και τον ακριβή τρόπο παροχής τους (ενδεικτικά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη φυσική παρουσία στην Κτιριακή Υποδομή και ειδικότεροι όροι ως προς τη χρήση γραφειακών χώρων και της Κτιριακής Υποδομής εν γένει, αξιοποίηση των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, πλαίσιο λήψης υπηρεσιών επιχειρηματικής και οικονομικής συμβουλευτικής, συμμετοχή στο Mentoring, παρακολούθηση της Επιχειρηματικής Κατάρτισης και εν γένει ευρεία αξιοποίηση των υποδομών και παροχών του egg Scale Up, επίτευξη προόδου του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου βάσει συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), αναλυτική περιγραφή των οργάνων και λοιπών συντελεστών του Προγράμματος κ.λπ.).
 • Όπου ακολούθως αναφέρεται η συμμετοχή στο egg Scale Up θα εννοείται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του egg Scale Up. Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale Up συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού.
 • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale Up έχουν εταιρείες (νομικά πρόσωπα) που έχουν ήδη συσταθεί ή βρίσκονται υπό σύσταση, των οποίων οι κύριοι συντελεστές – μέλη (φυσικά πρόσωπα) (εφεξής αδιακρίτως η Επιχειρηματική Ομάδα, έκαστος δε αυτής Συμμετέχων) θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης:
 1. Είναι ηλικίας 18-65 ετών.
 2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο egg Scale Up καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

Από τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Scale Up αποκλείονται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά στελέχη/εργαζόμενοι για την υλοποίηση του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος, οι εργαζό μενοι του Corallia, οι εργαζόμενοι της Eurobank και των θυγατρικών αυτής, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα.

Τονίζεται ότι θα παρέχεται, για συγκεκριμένη διάρκεια, δυνατότητα εγκατάστασης της εταιρείας (είτε ως κύρια έδρα, είτε ως υποκατάστημα, είτε ως έδρα θυγατρικής της, είτε ως γραφείο) στην Κτιριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές του egg Scale Up μόνο σε εκείνα τα άτομα από κάθε προκριθείσα Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια υπό 1 και 2. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι μέτοχοι/εταίροι ή/και κύριοι συντελεστές λειτουργίας της εταιρείας και υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αυτής. Σε περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1 και 2 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν αυτών, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας.

 • Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης enter του egg Scale Up, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα κληθεί να συμμετάσχει στη φάση grow του egg Scale Up μέσω εταιρικού σχήματος κεφαλαιουχικής νομικής μορφής (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), είτε ήδη υφιστάμενου, είτε νέου. Τονίζεται ότι θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του egg Scale Up, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης γρήγορα και εύκολα για τους επιχειρηματίες (για τις υπό σύσταση εταιρείες) ή να μετατραπεί στην απαιτούμενη εταιρική μορφή το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο (π.χ. από προσωπική εταιρεία σε κεφαλαιουχική). Ως έδρα της εταιρείας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκατάστημα ή γραφείο της μπορεί να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτιριακής Υποδομής του egg Scale Up, στην οποία δύναται να συστεγαστεί, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στο egg Scale Up, η εταιρεία ή η θυγατρική ή το υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του egg Scale Up. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση νέου ή η χρήση υφιστάμενου εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος ή/και γραφείου του ως άνω αλλοδαπού νομικού προσώπου στην ημεδαπή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
 • Στο Σύμφωνο Συμμετοχής που θα υπογράψει η Επιχειρηματική Ομάδα για τη συμμετοχή της στη φάση grow του egg Scale Up προβλέπεται η καταβολή ποσού ενενήντα ευρώ (90€) μηνιαίως για τον διακριτό χώρο εργασίας που θα υπομισθώνει κάθε Επιχειρηματική Ομάδα - με δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιχειρηματικής Ομάδας και τις δυνατότητες του Προγράμματος, χρήσης πρόσθετου/ων διακριτού/ών χώρου/ων με καταβολή αντίστοιχου ποσού ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε χώρο - και τους σχετικούς αναλυτικούς όρους χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τις Επιχειρηματικές Ομάδες, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενδυνάμωση των παροχών του egg Scale Up προς τις Επιχειρηματικές Ομάδες (π.χ. δράσεις εξωστρέφειας, δικτύωσης κ.ά.) καθώς και για κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των Επιχειρηματικών Ομάδων. Σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που η Επιχειρηματική Ομάδα δεν επιθυμεί την εγκατάστασή της στην Κτιριακή Υποδομή του egg Scale Up, οφείλει σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο Πρόγραμμα να διατηρεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ένα τουλάχιστον διακριτό χώρο εργασίας στην Κτιριακή Υποδομή ως γραφείο - σημείο παρουσίας για να εξυπηρετούνται οι επισκέψεις των μελών της Επιχειρηματικής Ομάδας και η συμμετοχή τους στα δρώμενα του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος.
 • Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη φάση grow του egg Scale Up Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του Συμφώνου Συμμετοχής, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στη φάση grow του egg Scale Up των εν λόγω Επιχειρηματικών Ομάδων ή/και την ενδεχόμενη -κατά την ελεύθερη κρίση της- αντικατάστασή τους από τις αμέσως επόμενες στην τελική σειρά κατάταξης, όπως αυτή προέκυψε από τη φάση enter του egg Scale Up.
 • Οι Κτιριακές Υποδομές του Προγράμματος έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα, συνεπώς οι συντελεστές του Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα να μην διαθέσουν γραφειακούς χώρους σε Επιχειρηματική Ομάδα που θα έχει προκριθεί για ένταξη στη φάση grow του egg Scale Up, αν τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει αντικειμενικό κώλυμα διαθεσιμότητας γραφειακών χώρων.
 • Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, θα απολαμβάνουν όλες τις παροχές του egg Scale Up, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της φάσης grow του egg Scale Up, μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο θα έχουν θέσει από κοινού με τους συντελεστές του egg Scale Up ως προς το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο, και το οποίο χρονικό σημείο θα έχει καταγραφεί σαφώς στο Σύμφωνο Συμμετοχής.
 • Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και η εν γένει κατάχρηση του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος δύναται να προκαλέσει απένταξη από το egg Scale Up κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου Διοίκησης του Προγράμματος και εγκριτικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο egg Scale Up μόνο με ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο egg Scale Up.
 • Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. Η Eurobank και το Corallia ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς αίτησης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου με παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο εκ μέρους των Επιχειρηματικών Ομάδων.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων και της επιδίωξης του επιχειρηματικού οροσήμου (milestone) επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες.
 • Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του egg Scale Up, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Επιπρόσθετα, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και με την υποβολή, τη χρήση, προβολή ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του επιχειρηματικού σχεδίου του δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο egg Scale Up, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του egg Scale Up από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του egg Scale Up θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.
 • Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχείρησής του, μετά από προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του egg Scale Up και της προβολής του.
 • Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά τα λοιπά, οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να παρέχουν προς την Eurobank και το Co-rallia, άδεια χρήσης και προβολής της πορείας και των επιτευγμάτων της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, κατόπιν προηγούμενης έγκρισής τους ως προς τα τελικά κείμενα, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης του egg Scale Up με συνολική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτό.
 • Αντίγραφα των φακέλων όλων των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων μαζί με τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια θα παραμείνουν στην Eurobank και το Corallia για αρχειακούς λόγους.
 • Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το egg Scale Up αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).

7. Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του egg Scale Up και εν γένει του Προγράμματος η Eurobank και το Corallia ή/και τρίτοι (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώνονται) θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο egg Scale Up κατά τα ειδικότερα αναλυτικά περιγραφόμενα στη σχετική «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος egg – enter•grow•go», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr).

8. Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί σε τρεις (3) φάσεις.

 • Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας: Μετά τη λήξη της εκάστοτε προκαθορισμένης (cut-off) ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg Scale Up θα πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος και θα οργανωθούν καταλλήλως μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν στη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια του απαραίτητου τυπικού ελέγχου. Η Συντονιστική Επιτροπή με απόφασή της -μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου αναφορικά με το εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και εάν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι τα προσήκοντα και επαρκή- αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
 • Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο: Οι Επιχειρηματικές Ομάδες των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής προκρίθηκαν από την Α’ Φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν κατά το στάδιο αυτό σύμφωνα με έξι (6) κριτήρια, και συγκεκριμένα:
 1. Αριστεία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Product/Service excellence).
 2. Ικανότητα και επάρκεια των κύριων συντελεστών (executive team) της εταιρείας να φέρουν σε πέρας τους επιχειρηματικούς στόχους (Team capacity).
 3. Μέγεθος της αγοράς στην οποία στοχεύει το επιχειρηματικό σχέδιο (Market size).
 4. Εφικτότητα κλιμάκωσης των προϊοντικών διεργασιών για να υποστηρίξουν την επιχειρηματική επέκταση (Scalability).
 5. Προοπτική της εταιρείας να προσελκύσει στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές (Investment attractiveness).
 6. Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου με τους κλάδους προτεραιότητας του egg Scale Up (strategic priority).

Από τη λίστα των αξιολογητών, η οποία καταρτίζεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής, θα οριστούν δύο (2) χωριστοί αξιολογητές ανά επιχειρηματικό σχέδιο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω έξι (6) κριτήρια. Τονίζεται ότι και τα έξι (6) ανωτέρω κριτήρια είναι ισοβαρή και θα βαθμολογούνται με ακέραιο βαθμό από το ένα (1) κατ’ ελάχιστο έως το δέκα (10) κατά μέγιστο. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογήσεων, η οποία (βαθμολογία εκάστης αξιολογήσεως) θα συνιστά τον μέσο όρο των βαθμών που ελήφθησαν αναφορικά με έκαστο των έξι (6) κριτηρίων. Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση της πρόκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου από το στάδιο αυτό στην επόμενη φάση αξιολόγησης ορίζεται η λήψη ελάχιστης γενικής βαθμολογίας επτά (7) στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) κατά τα ανωτέρω.

 • Γ’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Προφορικό Στάδιο: Οι προκριθέντες από τη Φάση Β’ θα προσκληθούν να παρουσιάσουν προφορικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενώπιον αξιολογητών. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια τριάντα λεπτά (30’) με πρόσθετη δυνατότητα ζωντανής επίδειξης του προϊόντος της εταιρείας διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (15’), ακολουθούμενη από ερωτήσεις από τους αξιολογητές. Για την αξιολόγηση της παρουσίασης θα συνεκτιμηθούν και τα έξι (6) κριτήρια της Β’ Φάσης, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει βαθμολογία αλλά μόνο θετική ή αρνητική εισήγηση ένταξης (η οποία θα ληφθεί κατά πλειοψηφία από το σύνολο των αξιολογητών) στη φάση grow του egg Scale Up κατά τα λοιπά στην παρούσα περιγραφόμενα. Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια θα αποστείλει ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους μέχρι τη φάση αυτή Συμμετέχοντες, είτε προκρίνονται στη φάση grow του egg Scale Up είτε όχι.

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση της. Ρητώς, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν θα επιλέξει ως αξιολογητές φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κληθούν να αξιολογήσουν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός Προγράμματος.

9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται υποχρεωτικά σε τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.theegg.gr). Επιπρόσθετα, η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από pitch deck του επιχειρηματικού σχεδίου, χρησιμοποιώντας είτε το σχετικό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), είτε υπόδειγμα επιλογής της Επιχειρηματικής Ομάδας.

Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία της υποψηφιότητας αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@theegg.gr.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του egg Scale Up, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν ήδη λειτουργούσας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση).

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του egg Scale Up, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του egg Scale Up, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή.

10. Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του egg Scale Up και δη των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης (φάσης enter) θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr). Για το 2019, οι προκαθορισμένες (cut-off) ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι Επιχειρηματικές Ομάδες δύνανται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theegg.gr την υποψηφιότητά τους, αναμένεται να είναι οι κάτωθι:

 • 31 Μαρτίου 12:00μ.
 • 30 Ιουνίου 12:00μ.
 • 30 Σεπτεμβρίου 12:00μ.

Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr) τα προκαθορισμένα διαστήματα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και παρουσίασης των Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα των ανωτέρω προκαθορισμένων (cut-off) ημερομηνιών, η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όμως η αξιολόγηση αυτών θα πραγματοποιείται κατά κανόνα εν συνόλω εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που έπεται των ως άνω ημερομηνιών υποβολής.

11. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.