Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος egg για Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιότητας για τον 8ο κύκλο του Προγράμματος egg για την Πλατφόρμα Start Up με αντίστοιχη Τροποποίηση του άρθρου 9 της Προκήρυξης.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης που ακολουθεί η Eurobank με στόχο την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα egg Start Up έως τις 4 Μαΐου 2020 και ώρα Ελλάδος 15:00, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 9 της Προκήρυξης, το οποίο έχει ως εξής: 

«9. Υποβολή υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας για το egg Start Up γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναγράφονται υπό 8 ανωτέρω.

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, το αργότερο μέχρι τις 4 Μαΐου 2020 και ώρα Ελλάδος 15:00, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επιλέξει ειδικό σχετικό πεδίο με το οποίο οι Επιχειρηματικές Ομάδες θα πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας προκήρυξης, αφού προηγουμένως την έχουν μελετήσει προσεκτικά.
  2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής. Το μέγεθος του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ (8) σελίδες στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, ενώ πρέπει να είναι γραμμένο είτε εξ ολοκλήρου στην ελληνική (με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται) ή εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 pt, με πλήρη στοίχιση και 2,5cm περιθώρια σελίδας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (ή Declaration of Honour στην περίπτωση μη ημεδαπών) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (εκτός εάν αποδεικνύεται αδυναμία λήψης τέτοιας βεβαίωσης) του εκάστοτε υπευθύνως δηλούντος, ήτοι καθενός εκ των κύριων συντελεστών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, δηλαδή των Συμμετεχόντων, μέσω της οποίας θα δηλώνουν ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο egg Start Up. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση ή declaration of honour, ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στο τέλος (Παράρτημα) του αρχείου του επιχειρηματικού σχεδίου για να μπορέσει να υποβληθεί ως ένα συνολικό αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και τα υποδείγματα που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο egg Start Up.

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 ανωτέρω, οφείλουν να προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τούς ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ενδεικτικώς αναφέρονται: δελτία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήρια, άδειες διαμονής, αποδεικτικά βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν προϋπάρχουσας εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση).

Τονίζεται ότι, όπως έχει προαναφερθεί, θα υπάρξει πλήρης συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του egg Start Up και εν γένει του Προγράμματος προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και εγκατάστασης της τυχόν νέας εταιρείας στην Κτηριακή Υποδομή του egg Start Up και εν γένει του Προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας για την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα ζητηθέντα στοιχεία. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του egg Start Up, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο νομιμοποιητικό στοιχείο ή έγγραφο τυχόν κρίνει απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του egg Start Up, καθώς και το δικαίωμα αποκλεισμού Επιχειρηματικής Ομάδας, από την οποία δεν προσκομίστηκαν καθόλου τα ζητηθέντα ή αυτά που προσκομίστηκαν δεν ήταν επαρκή.»

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος egg